ardhanArIshvaram

 

Ragam: kumudakriyA {51st Melakartha (Panthuvarali) Janyam}

                ARO:     S R1 G3 M2 D1 S ||

AVA:      S N3 D1 M2 G3 R1 S          ||

Talam: Rupakam

Composer: Muthuswamy Dikshitar

Version: Semmangudi Srinivasa Iyer
Lyrics Courtesy: Lakshman Ragde

 

Pallavi:

ardhanArIshvaram ArAdhayAmi satatam atri bhrgu vasiSThAdi muni brnda vanditam shrI

 

Anupallavi:

ardhayAma alankAra vishESa prabhAvam ardhanArIshvarI priya karam abhayakaram shivam

 

Charanam: 

nAgEndra maNi bhUSitam nandi turagArOhitam shrI guruguha pUjitam kumudakriyA rAganutam

AgamAdi sannutam ananta vEda ghOSitam amarEshAdi sEvitam Arakta varNa shObhitam

 

 

Meaning: (Approximate – please report errors):

P: I always (“satatam”) worship (“ArAdhayAmi”) Ardha Nareeswara, who was saluted (“vanditam”) by the group of saints (“brnda”) like Athri, Brugu and Vasishta.

 

A: The special (“vishESa”) decoration (“alankAra”) at midnight (“ardhayAma”) is powerful and wonderful (“prabhAvam”). He is liked (“priya”) by Ardha Nareswari, and he gives fearlessness (“abhayakaram”).

 

C: He is adorned (“bhUSitam”) by the serpent (“nAgEndra”) stone (“maNi”).

He rides on the bull (“turagArOhitam”) Nandi.

He is worshipped by Subrahmanya (“guruguha”).  He is praised by Raga (“rAga-nutam”) Kumuda Kriya,

He is praised (“sannutam”) by Agamas and extolled (“ghOSitam”) by Vedas,

He is served (“sEvitam”) by Indra and others (“amarEshAdi”).

He shines (“shObhitam”) in his red (“Arakta”) colour (“varNa”).

 

Pallavi:

ardhanArIshvaram ArAdhayAmi satatam atri bhrgu vasiSThAdi muni brnda vanditam shrI

 

Sahityam: ardhanArIshvaram ArAdhayAmi satatam

I always (“satatam”) worship (“ArAdhayAmi”) Ardha Nareeswara,

 

S ;      r S,  – D       ; M  ||  G M            G –  R     S ;           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -        -   shva ram -

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        gR, –  rs  S ;           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -       shva ram  - -

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  rs     S ;           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -       shva ram  - -

 

gr sr    sr – gm     g r G ||  gmgm       D-M      D dr             ||

A - -    --    rA-     - - dha  yA- - -     mi sa       ta tam

 

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  gr    rsS           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -       shva ram  - -

 

gr sr    sr – gm     g r G ||  gmgm       D-M      D dr             ||

A - -    --    rA-     - - dha  yA- - -     mi sa       ta tam

 

Sahityam: atri bhrgu vasiSThAdi muni brnda vanditam shrI

Meaning:… who was saluted (“vanditam”) by the group of saints (“brnda”) like Athri, Brugu and Vasishta.

 

S  r-  n    s    -s D      , m D || g m – R      g – m g m   dm   d r  ||

a tri bhr  gu  va siS   ThAdi muni  brn   da  van – di tam- shrI-

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  G     ; ;            ||

Ar -    dha-  nA      -  -     rI - - -       shva ram  - -

 

; gr       , m G          rs S  ||    ; ;              ; ;            ; ;            ||

- -            - -            - - -          - -            - -            - -

 

Anupallavi:

ardhayAma alankAra vishESa prabhAvam ardhanArIshvarI priya karam abhayakaram shivam

 

Sahityam: ardhayAma alankAra vishESa prabhAvam

Meaning: The special (“vishESa”) decoration (“alankAra”) at midnight (“ardhayAma”) is powerful and wonderful (“prabhAvam”).

 

S ;          rs – D       ;  M  ||  G M           G – R       ; S          ||

Ar        dha- yA     -    ma   a  lan      -     kA    - ra

 

R G         ; M          ;  dm    || D , r        rs S          ; ;            ||

vishE      - Sa         -  pra-     bhA-       vam        - -

 

; ;            ; ;            ; ;            ||   ; ;       ; ;            ; ;            ||

- -            - -            - -                 - -       - -            - -

 

S ;         rs –  D        ;  M  ||  G M          G – R       ; S          ||

Ar        dha-  yA     -    ma   a  lan      -     kA    - ra

 

R G         ; M          ;  dm    || D g r       rs S          ; ;            ||

vishE      - Sa         -  pra-     bhA-       vam        - -

 

S ;        dsrs – D       ;  M  || gm dm     gr–  gr     gr S        ||

Ar        dha-  yA     -    ma   a  lan      -     kA    - ra

 

R G         ; M          ;  dm    || D g r       rs S          ; ;            ||

vishE      - Sa         -  pra-     bhA-       vam        - -

 

 

 

 

Sahityam: ardhanArIshvarI priya karam abhayakaram shivam

Meaning: He is liked (“priya”) by Ardha Nareswari, and he gives fearlessness (“abhayakaram”).

 

S   r –g     , R  m    G – r  g  ||  r  S –   r    s   n   – d  s    , m D          ||

ardhanA   - rI shva rI  priya  karam  a   bhaya  karam  shivam  (param or smaram)

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  gr    rsS           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -       shva ram  - -

 

gr sr    sr – gm     g r G ||  gmgm       D -ds      dm dr         ||

A - -    --    rA-     - - dha  yA- - -     mi  sa       ta tam

 

S  r-  n    s    -s D      , m D || g m – R      g – m g m   dm   d r  ||

a tri bhr  gu  va siS   ThAdi muni  brn   da  van – di tam- shrI-

 

S ;      nsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  G     ; ;            ||

Ar -    dha-  nA      -  -     rI - - -       shva ram  - -

 

Charanam: 

nAgEndra maNi bhUSitam nandi turagArOhitam shrI guruguha pUjitam kumudakriyA rAganutam

AgamAdi sannutam ananta vEda ghOSitam amarEshAdi sEvitam Arakta varNa shObhitam

 

Sahityam: nAgEndra maNi bhUSitam

Meaning: He is adorned (“bhUSitam”) by the serpent (“nAgEndra”) stone (“maNi”).

 

G ;           ; M          R G         ||   G M      mgmg      R S     ||

nA          - gE        -  ndra          maNi    bhU- -       Sitam

 

Sahityam: nandi turagArOhitam

Meaning: He rides on the bull (“turagArOhitam”) Nandi.

 

S , n        D - M      G ;           || mgM    dm D      R S         ||

Nan-      di   tu      ra              gA - -   rO- -       hitam

 

G ;           ; mm      R G         ||   gm dm  gmG      R S       ||

nA          - gE       -  ndra           ma- Ni   bhU- -   Sitam

 

S ,n         D - M      G ;           || mgM    dm D      R S         ||  ; ;        ; ;            ; ; ||

Nan-      di   tu      ra              gA - -   rO- -       hitam       --        - -          - -

 

Sahityam: shrI guruguha pUjitam

Meaning: He is worshipped by Subrahmanya (“guruguha”). 

 

sn D        G R         GM         ||   G mg    R –rs      S ;         ||             

shrI -      guru       guha              pU--     ji   tam   -  -

 

Sahityam: kumudakriyA rAganutam

Meaning: He is praised by Raga (“rAga-nutam”) Kumuda Kriya,

 

G M       D – R       , S ,          ||  sn D    M – G     M ;         ||

Kumu    da    kri   yA             rA- -   ga   nu    tam

 

sn D        G R         GM         ||   gmdm ,g    R –rs    S ;     ||             

shrI -      guru       guha              pU--         ji   tam    -  -

 

G M       D – gr      rsS           ||  sn D    M – G     M ;         ||

Kumu    da    kri   yA             rA- -   ga   nu    tam

 

G M       D – gr      rsS           ||  sn D    M – G     R S         ||  {optional}

Kumu    da    kri   yA             rA- -   ga   nu    tam

 

 

 

Sahityam: AgamAdi sannutam ananta vEda ghOSitam

Meaning: He is praised (“sannutam”) by Agamas and extolled (“ghOSitam”) by Vedas,

 

G m- g    , r – S      r S ,         ||  m G m     d   m d- d   d r S    ||

A gamA   di  san  nutam         a  nanta   vE  - da ghO- Sitam

 

Sahityam: amarEshAdi sEvitam Arakta varNa shObhitam

Meaning: He is served (“sEvitam”) by Indra and others (“amarEshAdi”).

He shines (“shObhitam”) in his red (“Arakta”) colour (“varNa”).

 

g  m G       r  g r –s   n d  S   ||  g r s n    d -  N  m      d  m   d   r       ||

a marE     shA-di sE – vitam   A – ra-  kta  varNa   shO-bhitam

 

S ;      dsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  gr    rsS           ||

Ar -    dha-   nA      -  -    rI - - -       shva ram  - -

 

gr sr    sr – gm     g r G ||  gmgm       D -ds      dm dr         ||

A - -    --    rA-     - - dha  yA- - -     mi  sa       ta tam

 

S  r-  n    s    -s D      , m D || g m – R      g – m g m   dm   d r  ||

a tri bhr  gu  va siS   ThAdi muni  brn   da  van – di tam- shrI-

 

S ;      nsrs – D       ; M  ||  gmdm        R –  G     ; ;            ||

Ar -    dha-  nA      -  -     rI - - -       shva ram  - -

 

-==================================

Raga Notes:

 

Courtesy: Veena Vidushi E Gayathri:

 http://egayathri.blogspot.in/2010_09_01_archive.html

 

Kumudakriya, the janya raga of Panthuvarali (Kamavardhini), 51st melakartha has been chosen by the great saint vaggeyakara, Sri.Muthuswami Dikshithar for his grand composition, "Ardhanareeswaram". The scale of Kumudakriya-Ascending:-Sa Ri Ga Ma Dha Sa; descending:-Sa Ni Dha Ma Ga Ri Sa. This raga falls in the "adbhutha rasa" (wonderment and awe) category of the navarasas (nine emotions).

 

Contemplation on the prayogas or phrases Sa Ni Dha Ri', Ri Ga Ma Dha Ri, etc. invoke a sense of fantasy, make-believe or illusion. Imagine suddenly walking into somebody who is split into a perfect half of a perfect man and a perfect woman! It certainly is a heart-stopping sight! Absolutely dazzling and surreal! Kumudakriya, a breathtaking raga of fantasy, bestows wonderful events, fantastic happenings in life. Ragas yield results only when the "jeeva swaras" (soul-notes) are tapped and mastered. Mere humming or rendering of the scale are not sufficient to induce life into the raga.