Bhavamulona

 

Ragam: Shuddha Dhanyasi (22nd Melakartha (Kharaharapriya) Janyam)

https://en.wikipedia.org/wiki/Udayaravichandrika

ARO: S G2 M1 P N2 S ||

AVA: S N2 P M G2 S ||

Talam: Adi

Composer: Annamacharya

Version: M S Subbalakshmi

(original: MP3: http://www.shivkumar.org/music/originals/ Bhavamulona-ShuddhaDhanyasi-Annamacharya-MSS.mp3 )
Lyrics Courtesy: Sangeetha Sudha (Damodara Rao Dasu)

Link: http://www.sangeetasudha.org/annamacharya/index.html

Youtube Class/Lesson: https://www.youtube.com/watch?v=7oTHxRolhj8

MP3 Class / Lesson: http://www.shivkumar.org/music/bhavamulona-class.mp3 

 

Pallavi

bhAvamulOna bAhyamunandunu

gOvinda gOvinda yani koluvavO manasa ||

 

Charanam 1

hari yavatAramulE akhila dEvatalu

hari lOnivE brahmAnDambulu

hari nAmamulE anni mantramulu

hari hari anavO manasA||

 

Charanam 2

vishNu ni mahimalE vihita karmamulu

vishNuni pogaDeDi vEdambulu

vishNu DokkaDE viswAntarAtmuDu

vishNuvu vishnNuvani vedaka vO manasA ||

 

Charanam 3

atchyutuDitadE Adiyu nantyamu

atchyutuDE asurAntakuDu

atchyutuDu Sree vEnkatAdri meeda nide

atchyuta atchyuta SaraNanavO manasa ||

 

Meaning:

In thought (bhavamu-lona) and action (bahyamunandunu) chant (koluva) "Govinda," oh my heart (manasa)

 

All (akhila) gods (dEvatalu) are the incarnations (avataramulE) of Hari. All the universe (brahmAnDambulu) is in Hari (hari lOnivE). All (anni) the mantras (incantations - mantramulu) are in the names (nAmamulE) of Hari. Chant (anavO) "Hari, Hari, Hari," oh my heart.

 

All the happenings (vihita karmamulu) are miracles (mahimalE of Vishnu. All the Vedas (vEdambulu) praise (pogaDeDi) Vishnu. Vishnu alone (DokkaDE) is the soul of the universe (viswA-antarAtmuDu). Search for Vishnu everywhere, oh my heart (vedaka vO manasA).

 

He is Achyuta (atchyutuDitadE), the detached. He is the primeval and He is the ultimate (Adiyu nantyamu). He is the destroyer of demons (asurAntakuDu). Achyuta resides (meeda nide) on Sree Venkatadri. Surrender (SaraNanavO) to Achyuta, oh my heart (manasa).

 

 

Pallavi

bhAvamulOna bAhyamunandunu

gOvinda gOvinda yani koluvavO manasa ||

 

Sahityam: bhAvamulOna bAhyamunandunu

Meaning: In thought (bhavamu-lona) and action (bahyamunandunu)

 

1 2 3 4 5 6 7 8

; ns , n P mgpm gm- gs | ; - S , p M | P N pm P ||

bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

; ns , n P mgpm gm- gs | ; - ns , p M | P , nn pm P ||

bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

Sahityam: gOvinda gOvinda yani koluvavO manasa

Meaning: chant (koluva) "Govinda," oh my heart (manasa)

 

; gm , p N ; n s , s S | ; s g , n S | P n-pm G gm ||

gO- vin da- - - gO- -vinda - ani kolu va- vO - mana

 

pn- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

; gm , p N ; sgmg , n S | ; s g , n S | P n-pm G gm ||

gO- vin da- - gO- - vinda - yani kolu va- vO - mana

 

pn- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

 

 

Charanam 1

hari yavatAramulE akhila dEvatalu

hari lOnivE brahmAnDambulu

hari nAmamulE anni mantramulu

hari hari anavO manasA||

 

Sahityam: hari yavatAramulE akhila dEvatalu

Meaning: All (akhila) gods (dEvatalu) are the incarnations (avataramulE) of Hari.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

; m m , m M M , m pm G | ; gm , p-gm | npm-g S S ||

Ha ri ya va tA ra mu lE-- akhi - la dE- - - - -va ta lu

 

; - m m , m M M , m P pmG | ; gm , p-gm | npm-g S S ||

Ha ri ya va tA ra mu lE-- akhi - la dE- - - - - va ta lu

 

Sahityam: hari lOnivE brahmAnDambulu

Meaning: All the universe (brahmAnDambulu) is in Hari (hari lOnivE).

 

; - g m , g S sn gs ns np | ; ns , g M | P ns , n P ||

Ha ri lOni vE- - - - - - bra- hmA- nDam- bu lu

 

Sahityam: hari nAmamulE anni mantramulu

Meaning: All (anni) the mantras (mantramulu) are in the names (nAmamulE) of Hari.

 

; - m m , m M mgs-gm P pmG | ; gm , p-gm | nppm g- s S ||

Ha ri ya va tA ra mu lE-- akhi - la dE- - - -- va ta lu

 

 

; - g m , g S sn gs ns np | ; ns , g M | P ns , n P ||

Ha ri lOni vE- - - - - - bra- hmA- nDam- bu lu

 

; g m , pnp P N n s ; | ; sg , n S | ssnp , n S ||

Ha ri -nA- mamu lE - - -an- -ni man tra- - mulu

 

; g m , psnnP P N n s ; | ; sg , n S | nsN-npP , n S ||

Ha ri -nA- mamu lE - - -an- -ni man tra- - - - mulu

 

Sahityam: hari hari anavO manasA

Meaning:Chant (anavO) "Hari, Hari, Hari," oh my heart.

 

; s g , n S ; pn , m P | ; m p , g P | m g S gm pn ||

Hari hari hari hari ha ri yana vO - - manasA

 

; s g , n S ; pn , m P | ; n p , g P | m g S gm pn ||

Hari hari hari hari ha ri yana vO - - manasA

 

sgmg- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- - bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

; gm , p N ; sgmg , n S | ; s g , n S | P n-pm G gm ||

gO- vin da- - gO- - vinda - yani kolu va- vO - mana

 

pn- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

 

Charanam 2

vishNu ni mahimalE vihita karmamulu

vishNuni pogaDeDi vEdambulu

vishNu DokkaDE viswAntarAtmuDu

vishNuvu vishnNuvani vedaka vO manasA ||

 

Sahityam: vishNu ni mahimalE vihita karmamulu

Meaning: All the happenings (vihita karmamulu) are miracles (mahimalE of Vishnu.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

; , m , m M M M Mpm G | ; gm , p-gm | npm-g S S ||

Vish Nu ni ma hi ma lE - - - vihi ta kar- - -- ma mulu

 

; , m , m M M M P pmG | ; gm , p-gm | nppm ,-g S S ||

Vish Nu ni ma hi ma lE - - vihi ta kar- - -- ma mulu

 

Sahityam: vishNuni pogaDeDi vEdambulu

Meaning: All the Vedas (vEdambulu) praise (pogaDeDi) Vishnu.

 

; , - g , s S S N gs np | ; ns , g M | P ns , n P ||

Vish Nuni poga De- di- vE - - dam- bulu

 

Sahityam: vishNu DokkaDE viswAntarAtmuDu

Meaning: Vishnu alone (DokkaDE) is the soul of the universe (viswA-antarAtmuDu).

 

; , g , m- P P N N S | ; sg , n S | ssnp , n S ||

Vish Nu Du okka DE- vis- wAnta rA-- tmuDu

 

; , g , m- pssn P N N S | ; sg , n S | ssnp ; , n S ||

Vish Nu Du ok ka DE- vis- wAnta rA-- tmuDu

 

Sahityam: vishNuvu vishnNuvani vedaka vO manasA

Meaning: Search for Vishnu everywhere, oh my heart (vedaka vO manasA).

 

; , g , n S ; pn , m P | ; M N P | pmgs ; gm ||

Vi shNuvu vishnNu vani ve da ka vO -- mana

 

pN- g , n S ; pn , m P | ; N np pm | pmgs ; gmpn ||

sA Vi shNuvu vishnNu vani ve da ka vO -- mana

 

sgmg- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

; gm , p N ; sgmg , n S | ; s g , n S | P n-pm G gm ||

gO- vin da- - gO- - vinda - yani kolu va- vO - mana

 

pn- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

 

Charanam 3

atchyutuDitadE Adiyu nantyamu

atchyutuDE asurAntakuDu

atchyutuDu Sree vEnkatAdri meeda nide

atchyuta atchyuta SaraNanavO manasa ||

 

Sahityam: atchyutuDitadE Adiyu nantyamu

Meaning: He is Achyuta (atchyutuDitadE), the detached. He is the primeval and He is the ultimate (Adiyu nantyamu).

 

1 2 3 4 5 6 7 8

; , m , m M M M Mpm G | ; gm , p-gm | nppm G S ||

At chyutu I ta dE - - A- di yu nan- - tya mu

 

 

; , m , m M M P n- pmG , | ; gm , p-gm | nppm; ; G S ||

At chyutu I ta - dE - - A- di yu nan- - tya mu

 

Sahityam: atchyutuDE asurAntakuDu

Meaning: He is the destroyer of demons (asurAntakuDu).

 

; , - g , g S S N gs np | ; ns , g M | P ns , n P ||

Atc hyutu DE- - - - - asu - rAn- ta - - kuDu

 

; , - g , g S S ns mg snP | ; ns , g M | P ns , n P ||

Atc hyutu DE- - - - - asu - rAn- ta - - kuDu

 

Sahityam: atchyutuDu Sree vEnkatAdri meeda nide

Meaning: Achyuta resides (meeda nide) on Sree Venkatadri.

 

; , g , m - P N-gs np- N | S- sg , n - S | ssnp , n S ||

At chyutu Du Sree -- vEn ka tA- dri mee da- - nide

 

; , g , m- P N -gs np- N | S - snsm gg-s S | ssnnpP, , n S ||

At chyutu Du Sree -- vEn ka tA- - -dri mee da- - - nide

 

Sahityam: atchyuta atchyuta SaraNanavO manasa

Meaning: Surrender (SaraNanavO) to Achyuta, oh my heart (manasa).

 

; , g , n S ; pn , m P | ; n p , g P | mgS ; gm ||

At chyuta - atchyu - ta Sa ra Na na vO - mana

 

pN- g , n S ; pn , m P | ; n p , g P | mgS ; gmpn

sA At chyuta - atchyu - ta Sa ra Na na vO - mana

 

sgmg- ng s- n P gmnp pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu

 

; gm , p N ; ns , s- nsG | ; s g , n S | P n-pm G gm ||

gO- vin da- - gO- - vin da- - yani kolu va- vO - mana

 

pn- ng s- n P gm-np pm- gs | ; - ns , p M | P nsN pm P ||

sa- bhA - vamu lO- - - - - na- - bA - hyamu nan- du- nu