Dasharatha Nandana

 

Ragam: Asaveri (8th Mela janyam)

                ARO: S R1 M1 P D1 S  ||      AVA:  S N2 S P D1 P M1 R2 G2 R1 S                ||

Talam: Adi

Composer: Tyagaraja

Version: Hyderabad Brothers

 

Pallavi:

Dasharatha Nandana Daanava Mardana Dayayaa Maam Paahi

 

Charanam 1:

Chaalunu Maayaa Jaalamu Cheya Jaalanu Toyajaalayaa Raaya

 

Charanam 2: (NOT NOTATED)

Manasuna Naareemanulanu Gori Janulat Jeri Jeppa Nee Daari

Charanam 3: (NOT NOTATED)

Dhanikuni Nenci Tanuvunu Benci Vanitala Kaanci Varadudu Ponchi

 

Charanam 4:

Ne Paradeshi Nerpuna Gaasi Baapave Daasi Paavanu Jesi

 

Charanam 5: (NOT NOTATED)

Sarvamu Neevu Saareku Raavu Garvamulu Levu Grakkuna Brovu

Charanam 6: (NOT NOTATED)

Valachiti Neelavarna Susheela Chalamika Nela Svaami Ne Taala

 

Charanam 7:

Saagara Shayana Saarasa Nayanaa Tyaagaraajaavana Taaraka Sugunaa

 

Meaning (from TK Govinda Rao’s book)

 

O son ("nandana") of Dasharatha! Destroyer ("mardhana") of Rakshasas ("daanava")! Show me mercy ("dayayaa") and protect ("paahi") me ("maam").

Enough ("chaalunu") of your deceptive tricks ("maaya jaalanu cheya"). I can no longer stand them ("toyajaalaya"). Lord of the lotus heart!

I am a stranger ("paradesi") to the path of righteousness ("nerpuna gaasi"). Realising the hopelessness of my plight ("baapave daasi"), do condescend to come near me and purify me ("paavana jesi"), ridding me of my moral depravity.

With an attractive blue complexion, beautiful eyes ("saarasa nayana") and virtuous attributes ("taaraka suguna "), how long do you propose to sleep on your serpent couch ("saagara shayana")  disregarding the cries of distress of your devotees? Shed your anger and pray protect me now ("Tyaagarajaavana").

 

Pallavi:

Dasharatha Nandana Daanava Mardana Dayayaa Maam Paahi

 

O son ("nandana") of Dasharatha! Destroyer ("mardhana") of Rakshasas ("daanava")! Show me mercy ("dayayaa") and protect ("paahi") me ("maam").

 

; rm         , r M        P ;           Pdp D     |  P - mp        , d  P      pp M,g      gR - r              ||

Dasha     - ratha     Nan         da-- na       -  Daa-       - nava   Ma- - -     rda-  na

 

rs- rm      , r M        pd S        nSd D     |  P - mp        , d  P      pp M,g      gR - r              ||

--Dasha  - ratha     Nan         da-- na       -  Daa-       - nava   Ma- - -     rda-  na

 

rs- rm      g- gr s     sr ns       d- p D     | S ;            ; P         mpdp      pmgr       ||

-- Daya  -   yaa--  Maam-   - Paa-         hi -           - Ha       re- - -       - - - -

 

S- rm       , r M        P ;           Pdp D     |  P ;         ; ;            ; ;            ; ;            ||

- Dasha  - ratha     Nan         da-- na       -  -        - -            - -            - -

 

Charanam 1:

Chaalunu Maayaa Jaalamu Cheya Jaalanu Toyajaalayaa Raaya

 

Enough ("chaalunu") of your deceptive tricks ("maaya jaalanu cheya"). I can no longer stand them ("toyajaalaya"). Lord of the lotus heart!

 

; pd         m- p D    ; dr         , S ,          |  ; ;          ; ;            ; ;            nSp         ||

 Chaa      -    lunu   - Maa     - yaa          - -         - -            - -            - -

 

; pd         m- p D    ; dr         , S ,          |  ;  rg      , r S         srsr         nSp         ||

Chaa       -    lunu   - Maa     - yaa          - Jaa     -lamu    Che--         ya--

 

; pd         m- p D    ; S          sr srgr     |  ;  pmG  , r S         srsr         nSp         ||

Chaa       -    lunu   - Maa     -- yaa         - Jaa     -lamu    Che--         ya--

 

; pd         , - r S       , n S        P - D       | P - pm   pm- d P    pp M,g   gr - rs    ||

 Jaa-        -  lanu    - To -       -    yaa     -    jaa    - -layaa   Raa- -     ya- - - 

 

; pd         m- p D    ; S          sr srgr     |  ;  rpmg  , r S        srsr         nSp         ||

Chaa       -    lunu   - Maa     -- yaa         - Jaa     -lamu    Che--         ya--

 

; pd         , - r S       n S ,        P - D       | P - rm    , d P       pp M,g   gr - rs      ||

 Jaa-        -  lanu    To- -        -    yaa      -    jaa    - layaa   Raa- -      ya- - - 

 

 

 

Charanam 4:

Ne Paradeshi Nerpuna Gaasi Baapave Daasi Paavanu Jesi

 

I am a stranger ("paradesi") to the path of righteousness ("nerpuna gaasi"). Realising the hopelessness of my plight ("baapave daasi"), do condescend to come near me and purify me ("paavana jesi"), ridding me of my moral depravity.

 

; pd         m- p D    ; dr         , S ,          |  ; ;          ; ;            ; ;            nSp         ||

  Ne-        -   Para    - de-       - si -          - -          - -            - -            - - -

 

; pd         m- p D    ; dr         , S ,          |  ;  rg      , r   S       srsr         nSp         ||

  Ne-        -   Para    - de-       - si -           - Ner    - puna     Gaa--       si--

 

; pd         m- p D    ; S          sr srgr     |  ;  pmG  , r S         srsr         nSp         ||

  Ne-        -   Para    - de-       - si -           - Ner    - puna     Gaa--       si--

 

; pd         , - r S       , n S        P - D       | P - pm   pm- d P   pp M,g   gr - rs    ||

 Baa-       -  pave   - Daa-      -    si          -  Paa -   - -  vanu Je -  - -   si-   - -

 

; pd         m- p D    ; S          sr srgr     |  ;  rpmg  , r S        srsr         nSp         ||

  Ne-        -   Para    - de-       - si -           - Ner    - puna     Gaa--       si--

 

; pd         , - r S       n S ,        P - D       | P - rm    , d P       pp M,g   gr - rs      ||

Baa-        -  pave   - Daa-      -    si          -  Paa -   vanu      Je -  - -   si-   - -

 

 

Charanam 7:

Saagara Shayana Saarasa Nayanaa Tyaagaraajaavana Taaraka Sugunaa

 

With an attractive blue complexion, beautiful eyes ("saarasa nayana") and virtuous attributes ("taaraka suguna "), how long do you propose to sleep on your serpent couch ("saagara shayana")  disregarding the cries of distress of your devotees? Shed your anger and pray protect me now ("Tyaagarajaavana").

 

; pd         m- p D    ; s   s      , S ,          |  ; ;          ; ;            srsr         nSp         ||

  Saa        -   gara    - Shaya  - naa           - -         - -            - -            -- -

 

; pd         m- p D    ; s  s       , S ,          |  ;  rg      , r   S       s r  s r     nSp         ||

  Saa        -   gara    - Shaya  - naa           - Saa   - ra sa       Na-ya-    naa--

 

; pd         m- p D    ; s   s      sr srgr     |  ;  pmG  , r S         s r  s r     nSp         ||

  Saa        -   gara    - Shaya  naa --          - Saa   - ra sa       Na-ya-    naa--

 

; pd         , - r S       , n S        P  , d       | P - pm   pm- d P   pp M,g   gr - rs    ||

 Tyaa      -  garaa   - jaa-       -    va        na Taa   - -   raka Su-gu -   naa  - -

 

; pd         , - r S       n S ,        P  , d       | P - rm    , d P       pp M,g   gr - rs      ||

Tyaa       -  garaa   jaa-          -    va        na Taa   - raka     Su-gu -   naa  - -