Ekkalathilum

 

Ragam: Nata Kuranji (28th Melakartha Raga Janyam)

ARO: S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S ||

AVA: S N2 D2 M1 G3 R2 G3 M1 P G3 R2 S ||

 

Talam: Rupakam (2 kalai)

Composer: Ramaswami Shivan

Version: Ram Kaushik

Lyrics Courtesy: karnatik.com

 

Pallavi:

ekkAlattilum maravEne-ini nAnE (ekkAlattilum)

 

Anupallavi

maikkAlanai akkAlattil maDiyavudaitta aDi malarinai (ekkAlattilum)

 

caraNam 1

viDaiyaiyum konrai toDaiyaiyum matishaDaiyaiyum mazhuppaDaiyaiyum

tOluDaiyu maNiyiDaiyum vizhik-kaDaiyaiyum nalamaDayavE nAn

(ekkAlattilum)

 

caraNam 2

purattaiyum adanurattaiyum shuTTa tarattaiyum aindu nirattaiyum dasha

karattaiyum sheyyum varattaiyum pancAkSarattaiyum cidambarattaiyum nAn

(ekkAlattilum)

 

caraNam 3

iShanai prakAshanai guha dAsanai kArkkumnEshanai anbar

pUshanai shei vishvAsanai tillai vAsanai naTarAjanai nAn

(ekkAlattilum)

 

Meaning:

 

 

Pallavi:

ekkAlattilum maravEne-ini nAnE (ekkAlattilum)

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

; ; ; D dn S sr G Mpm Gmr || R ,s S ; ; ss nd N P D , N , || S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - - -

 

; ; ; D D N S R Mpm Gmr || R ,s S ; ; ss nd N P nD N , || S ; ; ; ; ; ; ; ; ; D N ||

Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - I ni

 

S ; ; ; rgmg Gmr R S D ns ||

nA - - - - - - - - - - - - -

 

D P ; D dn S sr G pmG mgR || R gr S ; ; ss nd N P nD N , || S ; ; ; ; ; ; ; ; ; D N ||

nE - Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - I ni

 

S ; ; ; rgmg Gmr R S D ns ||

nA - - - - - - - - - - - - -

 

 

D np ; D dn S sr G pmG mgR || rg mm gg S ; ss nd N P nD N , || S ; ; ; ; ; ; ; S ; S ; ||

nE - Ek- kA - - - - la - - - - - tti- - - - lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - I ni

 

snsr sn S nd- ns nd M mgmp mgS ||

nA - - - - - - - - - - - - - - - -

 

rrss N D dn S sr G Mpm Gmr || R ,s S ; ; ss nd N P nD N , || snsr S ; ; ; ; ; S ; S ; ||

nE - Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - I ni

 

nsrg mgS sn- rs nd M mgmp grS ||

nA - - - - - - - - - - - - - - - -

 

rrss N D dn S sr G Mpm Gmr || R ,s S ; ; ss nd N P nD N , || snsr S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

nE - Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - - -

 

Anupallavi

maikkAlanai akkAlattil maDiyavudaitta aDi malarinai (ekkAlattilum)

 

1 2 3 1 2 3

; ; ; gs S ; S N D ns nD , || M ; ; - D N ; ; ; S ; S ; ||

Mai- kkA- - la -- nai- - - - a kkA- - la - ttil

 

; ; ; S S ; S N D ns nD n || P ; ; - D N ; ; ; S ; S ; ||

Mai- kkA- - la -- nai- - - - a kkA- - la - ttil

 

; ; ; gs S ; S N D ns nD n || sndn P- D N ; ; ; S N S ; ||

Mai- kkA- - la -- nai- - - - a kkA- - la - ttil

 

S ,n R ; S ; - S ,n nS, N D || pdpd D ,n rs-nd M M Mpg Gmr ||

ma- Di ya vu- dai- - tta a - - - Di - - - ma- - la ri-- nai - -

 

R S ; - gs S ; S N D ns nD n || M ; ; - nd rsN ; sRs S ; ||

Mai- kkA- - la -- nai- - - - a kkA- - la - ttil

 

NS srG M ; - R ; S ; ssnd || pdpd dnrs S-nd M M Mpg Gmr ||

ma- Di ya vu- dai- - tta a - - - Di - - - ma- - la ri-- nai - -

 

R S ; - gs S ; S N D ns nD n || P ; ; - nd N ; ; NS S ; ||

Mai- kkA- - la -- nai- - - - a kkA- - la - ttil

 

NS srG M ; - R ; S ; ssnd || pdpd dnrs S-nn D M Mpg Gmr ||

ma- Di ya vu- dai- - tta a - - - Di - - - ma- - la ri-- nai - -

 

R S ; - ssnd dn S sr G pmG mgR || R ,s S ; ; ss nd N P nD N , || snsr S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - -

 

 

caraNam 3

iShanai prakAshanai guha dAsanai kArkkumnEshanai anbar

pUshanai shei vishvAsanai tillai vAsanai naTarAjanai nAn

(ekkAlattilum)

 

1 2 3 1 2 3

; ; ; - S S R G ; Mpg G ; || Gmg Gmr Rmg r S , ssnd N ; ||

I Sha- nai pi ra - kA - - - sha nai gu - - ha

 

S ; ; ; R ; rS, D ns Dnp || nD , N ; S ,r ssnd D N S ; ||

dA- - sa- nai kA- rkkum - nE- - - sha- nai-- an- bar

 

; ; ; - S S R G ; Mpg G ; || G ; Gmr Rmg r S , N ; S ; ||

I Sha- nai pi ra - kA - - - sha nai gu - - ha

 

S ; ; ; R ; rS, D ns Dnp || nD , N ; S ,r ssnd N ; S ; ||

dA- - sa- nai kA- rkkum - nE- - - sha- nai-- an- bar

 

; ; ; - M M ; M ; D ns Dnp || ND N ; S ; ssnd D N S ; ||

pU sha- nai shei vi - - shvA- - sa nai-- til - lai

 

NS RG M ; G ; rS, ssnd || pdpd D ,n rs-nnD M ;- Mpg Gmr ||

vA- - - sa- nai na Ta- - rA- - - - - - ja- nai nAn - - -

 

R S ; M M ; M ; D ns Dnp || ND N ; S ; ssnd D N S ; ||

pU sha- nai shei vi - - shvA- - sa nai-- til - lai

 

NS RG M ; G ; rS, ssnd || pdpd dnrs S-nnD M ;- Mpg Gmr ||

vA- - - sa- nai na Ta- - rA- - - - - - ja- nai nAn - - -

 

R S ; - ssnd dn S sr G pmG mgR || R ,s S ; ; ss nd N P nD N , || snsr S ; ; ; ; ; S ; S ; ||

Ek- kA - - - - la - - - - - tti- lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - I - Ni -

 

nsrg mgS sn- rs nd M mgmp grS ||

nA - - - - - - - - - - - - - - - -

 

rrss N D dn S sr G Mpm Gmr || rgmm gs ; ; ss nd N P nD N , || S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

nE - Ek- kA - - - - la - - - - - tti- - - lum ma-ra- - - vE- - - ne - - - - - - - - - - -