Ela Nee Dayaraadu

Ragam: Atana (29th melakartha janyam)

AROHANA:                 S R2 M1 P N3 S                      ||
AVAROHANA:  S N3 D2 P M1 P G3 R2 S    ||

Talam: Adi

Composer: Saint Tyagaraja

Version: Peri Sriramamurthy

Lyrics Courtesy: Rani, www.karnatik.com

 

Pallavi:

Ela Nee Dayaraadu Paraaku Jese Vela Samayamu Gaadu

 

Anupallavi:

Baala Kanakamaya Chela Sujana Paripaala Shree Ramaalola Vidhruta Sharajaala
Shubada Karunaalavaala Ghananeela Navya Vana Maalikaa Bharana (Ela)

 

Charanam:

Raaraa Devaadi Devaa! Raaraa Mahaanubhaava Raaraa Raajeeva Netraa Raghuvara Putraa
Saaratara Sudhaa Pura Hrudaya Parivaara

Jaladhi Gambheera Danuja Samhaara
Madana Sukumaara Budha Janavihaara Sakala Shrutisaara Naadupai
(Ela)

 

Meaning: (From TK Govinda Rao’s book)

Lord! How ("ela") will you ("nee") not ("raadu") shower your grace ("daya") !

This is not ("gaadu") the time ("samayamu") to be careless ("paraaku jese") and forget me!

 

O Baala! One adorned ("chela") with rich golden ("kanaka maya") garments!

O Protector ("paripaala") of the virtuous ("su-jana") !

O joy ("lola") of Lakshmi ("Shree Ramaa")!

Wielder of arrows ("vidhruta sharajaala") !

The kind bestower ("karunaalavaala") of auspiciousness ("shubada")!

Treasure of companion! O the one who has the color of the dark rain-bearing clouds ("Ghana-neela")!

O adorned ("bharana") with the eternally new ("navya") garland ("vanamalikaa")!

 

O Deva among the celestials ("devaadi")! Come ("raara").

One with great reputation ("mahaanubhava")!

O Lotus-eyed ("raajeeva-netraa")! Come ("raara").

One belonging ("putraa") to the solar race ("raghuvara")!

One who is surrounded ("saaratara") by family ("parivaara") whose whose hearts are filled with ("poora") nectar ("sudhaa")!

One who is as majestic ("gambheera") as the ocean ("jaladhi")!

O Destroyer ("samhaara") of Asuras ("danuja")!

One as beautiful ("sukumaara") as Cupid ("madana")!

One who lives ("vihaara") with the wise ("budha") people ("jana")!

Essence ("saara") of all ("sakala") the Vedas ("sruti")! 

Upon singing ("naadupai") your praises, how can you not shower your grace ("ela nee daya raadu") ?

 

Pallavi:

Ela Nee Dayaraadu Paraaku Jese Vela Samayamu Gaadu

 

Lord! How ("ela") will you ("nee") not ("raadu") shower your grace ("daya") !

This is not ("gaadu") the time ("samayamu") to be careless ("paraaku jese") and forget me!

 

 

 

   1             2                 3             4                           5              6                   7                   8

s m r s   N - r s        n p - dn     , - P ,      |  ;    m n      p m G                 |  M P       mpn P ; n                ||

E - -  -      -    - -       - -    laa-   -    Nee     -   Da -      ya- - -       raa-           - - - - - - -

 

 

    1            2               3             4                         5                     6                   7                  8

d N p      ;  ;            ;  ;             ;   R                 |      S   ;       nsr S ; r    |  s n P                 d N p                ||

du - -       -  -            - -              -   Pa            raa -    ku - - - -     Je -  -        se- -

 

p n n p    M - pn                 Srs SD      D - P       |   Mpn  P,n    pmG     | g m P              m p n P ; n              ||

- -  - - -    -    Ve-   la -  -   -   -    Sa         ma -    - -    ya- -        mu- -       Gaa- - -  - -

 

pm rm     rm - sr       , s - S        ;  ;                 |     ;  ;            ; ;            |   ; ;            ; ;            ||

du - -       - -    - -       - -   -           - -              - -                  - -          - -               - -

 

Anupallavi:

 

Baala Kanakamaya Chela Sujana Paripaala Shree Ramaalola Vidhruta Sharajaala
Shubada Karunaalavaala Ghananeela Navya Vana Maalikaa Bharana (Ela)

 

O Baala! One adorned ("chela") with rich golden ("kanaka maya") garments!

O Protector ("paripaala") of the virtuous ("su-jana") !

 

    1            2               3             4                       5                     6                7                  8

N P          P - np                 np - n n     p m P      |     S ;         S - R        |     S S                 n s  R                ||

Baa-        la  Ka-                 na-  ka-      ma-  ya    Che-          la  Su           ja na Pa-  ri

 

O joy ("lola") of Lakshmi ("Shree Ramaa")!

Wielder of arrows ("vidhruta sharajaala") !

 

r r s n      S - R                 S -  S                 ; rm rs S                |  r s n d   D- D        |  D     d s   d p  D     ||

paa- -      la Shree  -    Ra    -  - - maa   lo- - -     la Vi            dhru ta-   Sha- ra

 

The kind bestower ("karunaalavaala") of auspiciousness ("shubada")!

 

r s N        S - R                 S R                 m m R                 |  n s Rmr   S- mr  | s n D                 R    S                 ||              

jaa- -      la  Shu                bada                 Ka-  ru       naa- - -    la  vaa- - -  la   Gha na

 

O the one who has the color of the dark rain-bearing clouds ("Ghana-neela")!

O adorned ("bharana") with the eternally new ("navya") garland ("vanamalikaa")!

 

S - sr       sn - pd                 snN- P-   n r s n     |  p d snN   P - mn  |  pm - gm   P R                 ||

nee - -     la-   Na   - - -  vya Va-na-    Maa- - -    li  kaa-    -  -   Bha  ra na   (Ela)

 

Charanam:

Raaraa Devaadi Devaa! Raaraa Mahaanubhaava Raaraa Raajeeva Netraa Raghuvara Putraa
Saaratara Sudhaa Pura Hrudaya Parivaara  Jaladhi Gambheera Danuja Samhaara
Madana Sukumaara Budha Janavihaara Sakala Shrutisaara Naadupai (Ela)

 

O Deva among the celestials ("devaadi")! Come ("raara").  

    1            2               3             4                     5                  6             7                  8

; ;            ; D                 D ;                 ; D                 |  D ;                 d N p                 | P , n                 d N p                 ||

- -            - Raa                raa-                 -  De           vaa-        di- - -         De- -       vaa!- -

 

 

 

One with great reputation ("mahaanubhava")!  Come ("raara").

 

p n n p   M- P                 S ;                 S ;                 |  s m r s   n r s n     |  n P n                 d N p                ||              

 - -  -  -    -   Raa                raa-                 Ma             haa- -    nu - - -        bhaa-   va - -

 

 

O Lotus-eyed ("raajeeva-netraa")! Come ("raara").

 

 p n n p   M- P                 s n D                 P ;                 |  Mpn P,n    p m G  |  g m P   Mpn P,n     ||    

 - -   -  -    -   Raa  raa- -       Raa-           jee- - - -    va - - -    Ne- - -    -  -  - - -

 

One belonging ("putraa") to the solar race ("raghuvara")!  

 

d N p       P  ;                 ; ;                 , p    R                 | S ;                 s n d n                 | n d N      , S ,          ||

traa- -       -   -          - -            - Ra ghu   va-          ra -  - -     Pu- -        - traa-

 

One who is surrounded ("saaratara") by family ("parivaara") whose whose hearts are filled with ("poora") nectar ("sudhaa")!  

 

N P          P - np                 np - n n     p m P      |   S ;           S - R        |     S S                 n s  R                ||

Saa-        ra  ta-                 ra-  Su-      dhaa- -    Pu-             ra Hru          daya Pa-  ri

 

One who is as majestic ("gambheera") as the ocean ("jaladhi")!

O Destroyer ("samhaara") of Asuras ("danuja")!  

 

r r s n      S - R                 S -  S                 ; rm rs S                |  r s n d   D- D        |  D     d s   d p  D     ||

vaa- -     ra  Ja      la   dhi    - - - Gam- bhee--   ra  Da         nu    ja-   Sam- -

 

One as beautiful ("sukumaara") as Cupid ("madana")!

One who lives ("vihaara") with the wise ("budha") people ("jana")!

 

r s N        S - R                 S R                 m m R                 |  n s Rmr   S- mr  | s n  -D          R    S       ||              

haa-        ra Ma                dana                 Su -  ku      maa- - -   ra Bu-   dha Ja  na   vi

 

Essence ("saara") of all ("sakala") the Vedas ("sruti")!  Upon singing ("naadupai") your praises, how can you not shower your grace ("ela nee daya raadu") ?

 

S - sr       sn - pd                 snN- P-   n r    s n  |  p d N   P - mn  |  pm - gm   P R          ||

haa--      ra-  Sa-   ka--   la  Shru-ti -     saa- -    ra Naa-    - -   du-   pai-      (Ela)