Emaanadicchevo

 

Ragam: Sahaana (28th Melakartha janyam)

                ARO: S R2 G3 M1 P M1 D2  , N2 S                               ||

                AVA: S N2 D2 P M1 G3 , M1 R2 , G3 R2 S                 ||

Talam: Rupakam

Composer: Tyagaraja

Version: Ram Kaushik

 

Pallavi:

Emaanadicchevo? Yeminchinaavo?

 

Anupallavi:

Naa Maatalu Vinavo? Raama! Naa Tala Vratalemo?

 

Charanam:

Yashamaayuvu Sadbhaktiyu Ekanta Chittamu

Sushareera Mosange Bhaasura Tyaagaraajanuta!

 

MEANING (T.K. Govinda Rao’s Book):

 

What destiny ("Yemaana") have you ordained ("icchevo") for me? I wonder what you think of me ("Yeminchinaavo")?

O Raama! Can't you listen ("vinavo") to me ("naa maatalu")? Is it my fate ("Naa tala Vratalemo") ?

Without your grace ("mosange") one cannot aspire for fame ("Yashas"), longevity ("Aayuvu"), genuine ("sad-") devotion ("bhaktiyu"), good health ("Su-shareera") and a mind ("ekanta chittamu") that merges with yours in harmony. O, one ("bhaasura") worshipped ("nuta") by the resplendent Shiva ("Tyaagaraja")!

 

 

Pallavi:

Emaanadicchevo? Yeminchinaavo?

 

What destiny ("Yemaana") have you ordained ("icchevo") for me? I wonder what you think of me ("Yeminchinaavo")?

 

; R           R ;                 ; R                || R,g                 M -mg                 mP  m                ||

  E            maa                - na            di--          -    cche - --  vo?

 

G ;           ;  R                 ; gr                 || S ;                ; ;                 S ;                 ||

Ye-          - min                - chi           naa          - -                 vo?

 

; R           R ;                 ; R                || R,g                 M -mg                 mP  m                ||

  E            maa                - na            di--          -    cche - --  vo?

 

G ;           ;  R                 ; gr                 || S ;                ; ;                 rsns                 ||

Ye-          - min                - chi           naa          - -                 vo?

 

,n- R        R ;                 ; R                || rg dp                 M - P       dn dp      ||

 -   E        maa                - na           di--          -    cche - --  vo?

 

mg mg    ;  R                 ; gr                 || S ;                ; ;                 rsns                 ||

Ye-          - min                - chi           naa          - -                 vo?

 

,n- R        R ;                 ; R                || rg dp                 M -P       nd P        ||

 -   E        maa                - na           di--          -    cche - --  vo?

 

M,p dp   M  M                 ; G                 || rgdp                pmgm                rgrs                 ||

Ye-          -   min                - chi           naa          - -                 vo?

 

ns- R       R ;                 dr Srg                || rs D                  N - ns     nd pm     ||

 -   E        maa                - na           di--          -   cche - --  vo?

 

dsnd       pm-  dn                S sd                 || rgdp                pmgm                rgrs                 ||

Ye-          -  -   min                - chi           naa          - -                 vo?

 

ns- S       r G r                 dr Srg                || rs D                  N - ns     nd pm     ||

 -   E        maa                - na           di--          -   cche - --  vo?

 

dsnd       pm-  dn                S sd                 || rgdp                pmgm                rgrs                 ||

Ye-          -  -  min                - chi           naa          - -                 vo?

 

; R           R ;                 ; R                || R,g                 M -mg                 mP  m                ||

  E            maa                - na            di--          -    cche - --  vo?

 

G ;           ;  R                 ; gr                 || S ,n                sRs                 S ;                 ||

Ye-          - min                - chi           naa          vo?                 - -

 

Anupallavi:

Naa Maatalu Vinavo? Raama! Naa Tala Vratalemo?

 

O Raama! Can't you listen ("vinavo") to me ("naa maatalu")? Is it my fate ("Naa tala Vratalemo") ?

 

; D           D ;                 D D                 ||  , n D                 nsnd                 pm   P                ||

  Naa       Maa        ta lu             Vina  vo?--       Raa-ma!

 

; D           D ;                 D D                 ||  , n D                 nsnd                 pm   P,m ||

  Naa       Maa        ta lu             Vina  vo?--       Raa-ma!

 

pm- md  p-D ,                 D D                 ||  , n D                 nsnd                 pm   P,m ||

 --  Naa   - Maa      ta lu             Vina  vo?--       Raa-ma!

 

pm- md   , -D ,                 D D                 ||  , n D                 nsnd                 p-  n  d d ||

 --  Naa   - Maa      ta lu             Vina  vo?--       -   Raa-ma!

 

pm- md  p-D ,                 D D                 ||  , n D                 nsnd                 pm   P ||

 --  Naa   - Maa      ta lu             Vina  vo?--       Raa-ma!

 

pm- md  p-D ,         dn S        ||  r g M                 mggr                 g r S ||

 --  Naa   - Maa      ta- lu          Vi- na  vo?--       Raa-ma!

 

S ,d         nsnd                 P pr                 || rg  dp                 pmgm                 rgrs                ||

Naa-        - - -                 Tala        Vra-ta-    le- --                 mo?--

 

;  - md  p-D ,           dn S        ||  r g M                 mggr                 g r S ||

 --  Naa   - Maa      ta- lu          Vi- na  vo?--       Raa-ma!

 

S ,d         nsnd                 P pr                 || rg  dp                 pmgm                 rgrs                ||

Naa-        - - -                 Tala        Vra-ta-    le- --                 mo?--

 

 

 

Charanam:

Yashamaayuvu Sadbhaktiyu Ekanta Chittamu

Sushareera Mosange Bhaasura Tyaagaraajanuta!

 

 

Without your grace ("mosange") one cannot aspire for fame ("Yashas"), longevity ("Aayuvu"), genuine ("sad-") devotion ("bhaktiyu"), a mind ("ekanta chittamu") that merges with yours in harmony,...

 

; p p        , P r                 rg mp                |  mgM                 rmgr                 S   S                  ||

 Yasha    - maa-                yu-vu-      Sa- d    bha--      kti-yu

 

; p p        , mpD,p                 M mp                |  mgM                 rmgr                 S   S                  ||

 Yasha    - maa-                yu-vu-      Sa- d    bha--      kti-yu

 

P   P        dpmp                dpmd                | mg M                 rmgr                S   S                  ||

Yasha     maa--                yu-vu-      Sa- d    bha--      kti-yu

 

sn S        ,d - N                 ;  S                 ||  rgM                  mg gr                 g  r  S                 ||

E- -          --   kaa                -  nta          Chi--       - -   -      tta-  mu

 

; pm        , D ns-   d p md    || mg M                 rmgr                S   S                  ||

Yasha     maa--    yu-vu -       Sa- d    bha--      kti-yu

 

sn S        ,d - N                 ;  S                 ||  rgM                  mg gr                 g  r  S                 ||

E- -          --   kaa                -  nta          Chi--       - -   -      tta-  mu

 

and a good health ("Su-shareera").... O, one ("bhaasura") worshipped ("nuta") by the resplendent Shiva ("Tyaagaraja")!

 

; p m       , D ,                 D - D                 ||  N ;                 nsnd                 P ;                 ||

 Su sha   -ree-                 ra  Mo       san-        - - -                 ge -

 

; p m       , D ,                 D - D                 ||  N ;                 nsnd                 pd mp                 ||

 Su sha   -ree-                 ra  Mo       san-        - - -                 ge -

 

,m d m     , D ,                 D - D                 ||  N ;                 nsnd                 p- ndd                ||

--  Susha   -ree-                 ra  Mo       san-        - - -                 -   ge --

 

 pm- d m       , D ,    D - D       ||  nSd                 nsnd                 p- ndd                ||

--      Susha   -ree-    ra  Mo   san-          - - -          -   ge --

 

pm- d m       , D ,     dn   S      ||  rgM                 mggr                 gr S                 ||

--    Susha   -ree-    ra  Mo   san-                ge --       Bhaa-

 

dr sd       nsnd                 P pr                 || rg  dp                 pmgm                 rgrs                ||

su-ra-    Tyaa--     -  ga-         raa - -   ja- vi-      nu-- -       

 

ns- d m       , D ,     dn   S      ||  rg Mpm mggr                 gr S                 ||

ta- Susha   - ree-     ra  Mo    san-- - -  ge --    Bhaa-

 

dr sd       nsnd                 P pr                 || rg  dp                 pmgm                 rgrs                || ns

su-ra-    Tyaa--     -  ga-         raa - -   ja- vi-      nu-- -        ta!-