Enna Thavam Sheidanai

 

Ragam: Kapi {22nd Melakartha Raga (Kharaharapriya) Janyam }

                ARO:     S R2 M1 P N3 S                                    ||

AVO : S N2 D2 N2 P M1 P G2 R2 S ||

Talam: Adi

Composer: Papanasam Sivan

Version: Sikkil Gurucharan
Lyrics & Meaning Courtesy: Karnatik.com

 

Pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka

 

Anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI

 

Charanam 1:

bhramanum indranum manadil porAmai koLLa uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE

 

Charanam 2:

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi  sAdhittadai punita mAdE eLidil pera

 

Meaning (Karnatik.com)

P: Yashoda, what (“enna”) tapas (“tavam” i.e. prayer, sacrifice) did you make (“seidanai”), that the all pervading (“engum nirai”)Almighty(“parabhrammam”) himself calls you dearly (“venr-azhaikka”), "Mother" ? (“ammA”)

 

A: To take Krishna, the One who created (“paDaittavanai”) the 14 worlds (“IrEzu bhuvanangaL”), to lift him into your arms (“kaiyil Endi”), to rock him to sleep (“shIr-ATTi”), to feed him milk (“pAl-UTi”), what great tapas did you do, Yashoda (“nI enna tavam sheidanai”) ?

 

C1: O mother (“tAyE”) what tapas did you do, that to the great envy (“manadil porAmai koLLa”) of Brahma and Indra, you could tie (“kaTTi”) Krishna himself to the grinding stone (“uralil”) and bound his mouth (“vAi potti”) and make him beg you for mercy (“kenjavaittAi”)!

 

C2: What great sages (“Adiyar”) like Sanakaa achieved (“sheidu”) through great tapas and yoga (“tava yOgam”), what they reached by prodigious effort (“varundi sAdhittadai”), you achieved so easily (“mAdE eLidil pera”) - what tapas did YOU do to have this great fortune?

 

Further explanation by MG Vasudevan is here.

 

Pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka

 

Yashoda, what (“enna”) tapas (“tavam” i.e. prayer, sacrifice) did you make (“seidanai”), ..

 

   1            2              3            4               5              6              7                 8

; , g     , m  P        mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  ns    |  R  ,g              R  ;      ||

   En      na ta-       vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –

 

; , g     , m  np       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  ns    |  R , g             gsR  ; ||

   En      na ta-       vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –

 

; , g     , m  np       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  D    |  nndp             mggr  ;               ||

   En      na ta-       vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –

 

; , g     , m  np       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  nd    |  nndp             mggr  R            ||

   En      na ta-       vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –   -

 

... that the all pervading (“engum nirai”)Almighty(“parabhrammam”) himself calls you dearly (“venr-azhaikka”), "Mother" ? (“ammA”)

 

; , r    , m-   M         P   ;           , n N  |       S ,  s       ; - pd  |  n rs – mn       ,  d   M         ||

    En  gum ni          rai  -           para      bhrammam     am   mA—en           razhai

 

P ,      n    s n   P       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  rs    |  mrpm             ndpm            ||

kka  En      na ta-      vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –   -

 

grs- r    , m-   P          N ;            , s R  |     srM gr – sn-pd   |  n rs – mn         ,  d   M         ||

      En  gum ni          rai  -           para      bhram- mam am     mA—en         razhai

 

P ,      n    s n   P       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  rs    |  mrpm             ndpm            ||

kka  En      na ta-      vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –   -

 

grs- r    , m-   P          N ;            , s R  |     srM gr – sn-pd   |  n rs – mn         ,  d   M         ||

      En  gum ni          rai  -           para      bhram- mam am     mA—en         razhai

 

P ,      pn    S- n   P       mgG , -r     ; N   |       G   ;        ;  ;     |  ;  ;              ;  ;   ||

kka    En    na ta-        vam -  shei – da          nai  -         -  -      -  -              - -

 

 

Anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI

 

To take Krishna, the One who created (“paDaittavanai”) the 14 worlds (“IrEzu bhuvanangaL”),

 

   1            2              3               4               5             6              7                 8

pnsn , nd    ; np       pn  pp ,  g     ; R     |  ; r  r       , m M     |    P ;              ;   ;               ||

I  - -   rE-    - zu -     bhu-va   nan - gaL    - paDai    ttava         naik

 

pnsn , nd    ; np       pn  pp ,  g     ; R     |  ; m  p       , n N     |    S ;              ;   np           ||

I  - -   rE-    - zu -     bhu-va   nan - gaL    - paDai    ttava         naik

 

pnsn , nd    ; np       pn  pp ,  g     ; R     |  ; m  p       , n N     |    S ;              , s R            ||

I  - -   rE-    - zu -     bhu-va   nan - gaL    - paDai    ttava         naik              kaiyil

 

nsR ,   np    ; np       mg  R ,   m     ; P     |  ; m  p       , n N     |    S ;              , s R          ||

I  - -   rE-    - zu -     bhu-va   nan - gaL    - paDai     ttava         naik              kaiyil

 

... to lift him into your arms (“kaiyil Endi”), to rock him to sleep (“shIr-ATTi”), to feed him milk (“pAl-UTi”), what great tapas did you do, Yashoda (“nI enna tavam sheidanai”) ?

 

srG , r       ; - snN        n R – s         ; np    |  nS – n     ; nm     |  P , p          mpns    ||

En-  di      -   shI-       rAT-  Ti        - pAl     U-   Ti    -  tA-      lA-Tta       tA-yE-

 

rG-    n    s n   P       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  ;     |   ;   ;              , s R  ||

        En      na ta-      vam -  shei – da        nai  -       - -         - - -           kaiyil

 

srG , r       ; - snN        n R – s         ; np    |  nS – n     ; nm     |  P , p          mpns    ||

En-  di      -   shI-       rAT-  Ti        - pAl     U-   Ti    -  tA-      lA-Tta       tA-yE-

 

r mgG -    n    s n   P       mgG , -r     ; N   |   S   ;        ;  ;     |   ;   ;     ;   ;          ||

kka  En      na ta-           vam -  shei – da      nai  -       - -          - -               -  -

 

Charanam 1:

bhramanum indranum manadil porAmai koLLa

 uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE

 

O mother (“tAyE”) what tapas did you do, that to the great envy (“manadil porAmai koLLa”) of Brahma and Indra,

 

   1            2              3               4               5             6              7                 8

; mp      , n  S        R , s         G  R     |    ; p g        , r-  G       |  S  gr           sn  rsS             ||

  Bhram  manum   in-di         ra num      mana      -dil po        rAmai-       ko-  Lla

 

 ; mp      , n  S        G sg        mp-mgG r     |    ; s m        , g  M       |  rm  gr           sn  rsS               ||

  Bhram  manum   in-di         - -   ra  -num      mana      -dil po         rAmai-         ko-  Lla

 

you could tie (“kaTTi”) Krishna himself to the grinding stone (“uralil”) and bound his mouth (“vAi potti”) and make him beg you for mercy (“kenjavaittAi”)!

 

N-nd     , D-n         D   ;             ;   ;            |    ;  ;                ;  ;           |     ;   ;           ;    ; ||        

   Ura     lil ka       TTi

 

N-nd     , D-n         D   , n          D nr          |    s S – n         , d M       |     P , - s      , s - nrss             ||        

   Ura     lil ka       TTi  vAi    po tti-            -  -   ken      javai        ttAi kan     na  nai—

 

N-nd     , D-n         D   , n          D nr          |    s S – n         , d M       |     P , –n       , n - nrss          ||        

   Ura     lil ka       TTi  vAi    po tti-            -  -   ken      javai        ttAi kan     na  nai—

 

N-nd     , D-n         D   , n          D nr          |    s S – n         , d M       |    P  ;            mpns    ||        

   Ura     lil ka       TTi  vAi    po tti-            -  -   ken      javai        ttAi           tA-yE-

 

r G  - s    ,  n   P        mgG , -r     ; N   |   S   ;        ;  ;     |   ;   ;               ;   ;       ||

        En      na ta-      vam -  shei – da      nai  -       - -        - -         -  -

 

 

Charanam 2:

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi sAdhittadai punita mAdE eLidil pera

 

What great sages (“Adiyar”) like Sanakaa achieved (“sheidu”) through great tapas and yoga (“tava yOgam”),

 

   1            2              3               4               5             6              7                 8

n rs – np   ; np       mggr ;      , r M     |  P ,  n          ;   N     |     S ;                ;  ;                ||

sana kA-   di         yar - -       tava       yO- gam     -  shei        du

 

n R – snnp   ,  np       mggr ;      , r M     |  P ,  n          ;   N     |     S , - s           S R  ||

sana   kA-      di         yar - -       tava       yO- gam     -  shei        du    va        rundi

 

... what they reached by prodigious effort (“varundi sAdhittadai”), you achieved so easily (“mAdE eLidil pera”) - what tapas did YOU do to have this great fortune?

 

S r – s       rg- gr        S , - d            N R   | srs – np      ;  np    | mgrs          rmpn      ||

sA-   dhi   - - tta        dai  pu           ni  ta   mA-  dE         e-      Li-dil-       pe –ra-

 

sr mg  - gs    ,  sn   np        mgG , -r     ; N   |   S   ;        ;  ;     |   ;  , s           S R  ||

             En      na   ta-      vam -  shei – da      nai  -       - -        -    va        rundi

 

S r – s       rg- gr        S , - d            N rs   | grs – np      ;  np    | mgrs          rmpn      ||

sA-   dhi   - - tta        dai  pu           ni  ta   mA-  dE         e-      Li-dil-       pe –ra-

 

sr mg  - gs    ,  sn   np        mgG , -r     ; N   |   S   ;        ;  D    |  nndp           mggr  ;       ||

             En      na   ta-      vam -  shei – da      nai  -       - ya-     sO- - -         dA –

 

; , g     , m  np       mgG , -r     ; N   |       S   ;        ;  D    |  nndp             mggr  ;               ||

   En      na ta-       vam -  shei – da        nai  -       - ya-     sO- - -            dA –

 

; , r    , m-   M         P   ;           , g R  |      gssn ,  s       ; - pd  |  n rs – n         ,  d   M         ||

    En  gum ni          rai  -           para       bhram-mam     am   mA—en           razhai

 

P ,      pn    S- n   P       mgG , -r     ; N   |       G   ;        ;  ;     |  ;  ;              ;  ;  ||

kka    En    na ta-        vam -  shei – da          nai  -         -  -      -  -              - -