Enna Tavam Sheidanai

Ragam: Kapi (22 kharaharapriya janya)

ARO: S R2 M1 P N3 S                       ||

AVA: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S   ||

Talam: Adi

Composer: Paapanaasam Shivan

Lyrics: Karnatik.com (http://www.karnatik.com/c1007.shtml)

Version: Sikkil Gurucharan (https://www.youtube.com/watch?v=NxS2EzZSitE )

 

Pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka (enna tavam)

 

Anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI  (enna tavam)

 

caraNam 1

bhramanum indranum manadil porAmai koLLa

uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE (enna tavam)

 

caraNam 2

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi

sAdhittadai punita mAdE eLidil pera  (enna tavam)

 

Meaning:

P: Yashoda, what (“enna”) tapas (prayer, sacrifice) did you make (“seidanai”), that the all pervasiveengum nirai”) Almighty himself (“parabhrammam”) calls you (“azhaikka”) dearly, Mother (“ammA”)?

 

A: To take Krishna, the One who created (“paDaittavanai”) the 14 (“IrEzu” or 2 x 7, Ezu = 7, Ir = 2) worlds (“bhuvanangaL”), to lift him into your arms (“kaiyil Endi shIrATTi”), to rock him to sleep (“tAlATTa”), to feed him milk (“pAlUTi”), what great tapas did you do, Yashoda (“enna tavam sheidanai yasOdA”)?

 

C 1: O mother what tapas did you do, that to the great envy (“manadil porAmai kola”) of Brahma (“bhramanum”) and Indra (“indiranum”), you could tie (“kaTTi”) Krishna (“kannanai”) himself to the grinding stone (“uralil”) and bound his mouth (“vAi potti”) and make him beg you for mercy (“kenjavaittAi”)!

 

C 2: What great sages like Sanakaasanaka-adiyar”) achieved through great tapas and yoga (“tava yOgam sheidu”), what they reached by prodigious effort (“Varundi sAdhittadai”), you achieved so easily (“punita mAdE eLidil pera”)- what tapas did YOU do to have this great fortune?

 

 

Pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka

 

P: Yashoda, what (“enna”) tapas (prayer, sacrifice) did you make (“seidanai”), …

 

   1           2            3              4             5             6               7          8

; , g      , m- P     mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  S    |      R  ;      sr ;        ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -    dA

 

; , g      , m- np   mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ns    |     R  ;      sr ;        ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -    dA

 

; , g      , m- np   mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  D    |     nndp   mgG R  ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -    dA - --

 

… that the all pervasiveengum nirai”) Almighty himself (“parabhrammam”) calls you (“azhaikka”) dearly, Mother (“ammA”)?

 

; , r      ,  m – M    P ;            , n N   |    S ,     s       ; pd   |  nr s – mn    , d M  ||

   En     gum  ni    rai              para     bhram mam  am-    mA-  venr-  azhai

 

P , p      ns-np     mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  D    |     nndp   mgG sR,  ||

   En       -- nata  vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -     dA - --

 

; , r      ,  m – M    P ;            , n N   |    S ,     s       ; pd   |  nr s – n      , d M  ||

   En     gum  ni    rai              para     bhram mam  am-    mA-  venr-  azhai

 

P , p      ns-np     mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  rs    |     grpm    nd pm   ||

   En       -- nata  vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -     dA - --

 

grs- r      ,  m – P    nS ,            , s R   |   Srm gr – sn -pd   |  nr s – n      , d M  ||

      En     gum  ni    rai              para     bhram   mam am-    mA-  venr-  azhai

 

P , p      ns-np     mgG , r      ;  N     |     G  ;        ;  ;    |     ; ;        ; ;    ||

   En       -- nata  vam  -shei   - da         nai -       -  -          -  -      -  -

 

 

Anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI  (enna tavam)

 

A: To take Krishna, the One who created (“paDaittavanai”) the 14 (“IrEzu” or 2 x 7, Ezu = 7, Ir = 2) worlds (“bhuvanangaL”), …

 

   1              2            3              4             5             6               7          8

pnsn , nd    ; dm   n P – gr     ;  R      |  ; r r        , m M     |     P ;       ;  ;     ||

I - -    rE-   - zu-  bhuva nan  -  gaL     paDai     ttava          nai

 

pnsn , nd    ; dm   n P – mg   R ,   R |  ; r r        , m M     |     P ;       ;  ;     ||

I - -    rE-   - zu-  bhuva nan  -   gaL     paDai     ttava          nai

 

pnsn , nd    ; dm   n P – mg   R ,   R |  ; m p      , n N       |     S ;       ;  ;     ||

I - -    rE-   - zu-  bhuva nan  -   gaL     paDai     ttava          nai

 

pnsn , nd    ; dm   n P – mg   R ,   R |  ; m p      , n N       |     S ;       , s R ||

I - -    rE-   - zu-  bhuva nan  -   gaL     paDai     ttava          nai      k-kaiyil

 

… to lift him into your arms (“kaiyil Endi shIrATTi”), to rock him to sleep (“tAlATTa”), to feed him milk (“pAlUTi”), …

 

srG; - r      ;  N     nR – s     ;  np       | nS – n      ; nm     | P  , p      mp ns   ||

En-   di     -  shI   rA-   TTi  - pAl      U-   Ti     - tA-      lA-TTa  tha-yE-

 

rG- rs      , n  P    mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |    ;  ;       , s   R      ||

     En      - nata  vam  -shei   - da         nai -        -  -          -  -       k-kaiyil

 

srG; - r      ;  N     nR – s     ;  np       | nS – n      ; nm     | P  , p      mp ns   ||

En-   di     -  shI   rA-   TTi  - pAl      U-   Ti     - tA-      lA-TTa  tha-yE-

 

what great tapas did you do, Mother (“thayE”) Yashoda (“enna tavam sheidanai yasOdA”)?

 

r mgG- rs      , n  P    mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |    ;  ;       ;  ;    ||

           En      - nata  vam  -shei   -  da         nai -        -  -        -  -       -  -

 

 

caraNam 1

bhramanum indranum manadil porAmai kola uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE

(enna tavam)

 

C 1: O mother what tapas did you do, that to the great envy (“manadil porAmai kola”) of Brahma (“bhramanum”) and Indra (“indiranum”), …

 

   1              2            3            4              5           6              7          8

; mp        , n S         R , r        G  R |  ; sg            , r- G      |   S R      N rsS     ||

  Bhram – anum    in-di       ranum     - mana  dil po      rAmai   ko la-

 

; mp        , n S         R , r        mggr  R |  ; sg      , r- G      |   S gr     N rsS     ||

  Bhram – anum    in-di       ra-   num - mana  dil po      rAmai   ko la-

 

; mp        , n S         G sgmp , mgG  r |  ; sM    , g- M     |   gm gr  N rsS     ||

  Bhram – anum    in-di         ra-- num - mana  dil po      rAmai   ko la-

 

… you could tie (“kaTTi”) Krishna (“kannanai”) himself to the grinding stone (“uralil”) and bound his mouth (“vAi potti”) and make him beg you for mercy (“kenjavaittAi”)!

 

; dd      , d – D       D ;         ; ;             |  ; ;        ; ;            |  ; ;         ;  ;           ||

  Ura      lil   ka   TTi -        - -               - -        - -              - -        - -

 

; dd      , d – D       D , d     , d- nr     | s S- n      , d M    | P , - p     S nrss   ||

  Ura      lil   ka   TTi vAi   -po ttik-   - -  ken   - javai   ttAi   kan na nai

 

D-dd      , d – D       D , d     , d- nr     | s S- n   , d M    | P , -  n   N nrss ||

   Ura      lil   ka   TTi vAi   -po ttik-   - -  ken   - javai   ttAi   kan na nai

 

D-dd      , d – D       D , d     , d- nr     | s S- n   , d M    | P ;           mp ns   ||

   Ura      lil   ka   TTi vAi   -po ttik-   - -  ken   - javai   ttAi        tA- yE-

 

rG- rs      , n  P    mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |    ;  ;        ; ;           ||

     En      - nata  vam  -shei   - da         nai -        -  -          -  -      - -

 

 

caraNam 2

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi sAdhittadai punita mAdE eLidil pera

(enna tavam)

 

C 2: What great sages like Sanakaasanaka-adiyar”) achieved through great tapas and yoga (“tava yOgam sheidu”), …

 

   1              2            3            4              5           6              7          8

nrs- np     ; -np      mggr ;     , r M   |  P , n       ; N         |  S ;           ; ;         ||

sana kA  -  di-      yar- - -       tava    yO gam  - shei       du -         -  -

 

n R- snnp   ; -np   mggr ;     , r M   |  P , n        ; N         |  S , - s      S R      ||

sana kA  -  - di-    yar- - -       tava    yO gam  - shei       du   va   rundi

 

…what they reached by prodigious effort (“Varundi sAdhittadai”), you achieved so easily (“punita mAdE eLidil pera”) ..

 

s R -sr        G-  R    S , - d        N R     | srs – np     ; np   | mg rs     rmpn  ||

sA- dhi        -  tta   dai  pu       ni ta-    mA-  dE-    - e-     Li- dil-   pe-ra -

 

srg- rs      , n  P    mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |    ;  , s      S R      ||

---   En      - nata  vam  -shei   - da         nai -        -  -          -  va   rundi

 

s R -sr        G-  R    S , - d        N rs     | grs – np     ; np   | mg rs     rmpn ||

sA- dhi        -  tta   dai  pu       ni ta-    mA-  dE-    - e-     Li- dil-   pe- ra -

 

… what tapas did YOU do to have this great fortune?

 

srg - rs      , n  P    mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  D    |     nndp   mgG sR,  ||

      En     -- nata  vam  -shei   - da         nai -       -  ya         sO -     dA - --

 

; , r      ,  m – M    P ;            , g R   |    rssn ,     s    ; pd   |  nr s – n      , d M  ||

   En     gum  ni    rai              para     bhram mam  am-    mA-  venr-  azhai

 

srg- pn    s- n  P    mgG , r      ;  N     |    G  ;        ;  ;     |    ;  ;     ; ;            ||

--   En      - nata  vam  -shei   - da         nai -        -  -          -  -     - -

 

; , g      , m- P     mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |      ;  ;        ns G     ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  -            - -        - -  -

 

; , g      , m- np   mgG , r      ;  N     |     S  ;        ;  ;     |      ;  ;        ns G     ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  -            - -        - -  -

 

; , s      ,  n- P     mgG , r      ;  N     |     RN         ;  ;     |      S ;       ; ;          ||

   En       na ta    vam  -shei   - da         nai -       -  -            - -        - -