Yeti Yochanalu

 

Ragam: Kiranavarali  (21st mela janyam)

               ARO: S R G M P D N S ||

               AVA: S P M G R S         ||

Talam: Deshadi

Tyagaraja

Version: Hyderabad Brothers

 

Pallavi:

Eti Yochanalu Jesevuraa

Edurubalkuvaa Revaruleruraa

 

Anupallavi:

Noti Maata Jaarcchaga Raaduraa

Koti Velpulalo Metiyaina Ni

 

Charanam:

Mendu Shurulalo Venuka Teeyavani

Rendu Maatalaadevaadu Gaadani

Andakotla Paalinchu Vaadani

Chanda Maunulaada Tyagaraaja Nuta!

 

 

MEANING:

Why this indifference and disregard towards me, O Raama?

As one pervading the animate and inanimate Universe without any bias, O Saarasaksha! Why this disregard to me? Did I at any time during my worship offer like Shabari, fruits already tasted ? You conferred on her Beautitude instantly. Did I like Guha spread a bed of leaves for you to sleep on the floor ?

 

Pallavi:

Eti Yochanalu Jesevuraa

Edurubalkuvaa Revaruleruraa

 

; ;            ; S               P , m                ; G                 | G , r         ; R          S - rg                M G                ||

- -           - E               ti - Yo               - cha          na lu          - Je               -    se-     -  vu

 

 

M ;         ; S               P , m                ; G                 | G , r         ; r m       g r s- r   g  m M   ||

raa -        - E               ti - Yo               - cha          na lu          - Je-      - - -  se -   -  vu

 

P mp      dn- S               P mp                dn Srs                | P  , m                g r - r m   g r s- r      g  m M   ||

raa -        --   E               ti Yo-               - - cha       na lu        - - Je--    - - - se-   -   - - vu

 

P ;           ; - p p                , p - M                ; G                |  G , r                S - r g                , m - P                ;  D                ||

raa -        -   Edu               -ru   bal  - ku            vaa ru   -   e va    - ru   le               -  ru

 

P , d        N -S               P mp                dn Srs                | P  , m                g r - r m   g r s- r      g  m M   ||

raa - -     -    E               ti Yo-               - - cha       na lu        - -   Je--    - - - se-   -   - - vu

 

P ;           ; - p p                , p - M                ; G                |  G , r                S - r g                , m - P                ;  D                ||

raa -        -   Edu               -ru   bal  - ku            vaa ru   -   e va    - ru   le               -  ru

 

pr sr M   gr -S               P mp                M - G                | G , r         ;   - r m   g r s- r      g  m G   ||

raa - -     -    E               ti Yo-               - - cha      na lu        - -   Je--    - - - se-   -   - - vu

 

M ;         ; ;                ; P                ; ;                | ; ;                ; ;                ; ;                ; ;                ||

raa          - -                - -                - -             - -            - -                - -                - -

 

 

Anupallavi:

Noti Maata Jaarcchaga Raaduraa

Koti Velpulalo Metiyaina Ni

 

; ;            ; S                , s  S                ; R  | S  , rg            R - R                gM-r                ; G                ||

- -           - No               - ti Maa  - ta  Jaa- - -                -    rccha ga- Raa  - du

 

gr R        S - ;                ; ;                ; ;  |                ; ;                ; ;                ; ;                ; ;                ||

raa-         -  -                - -                - -            - -           - -                - -                - -

 

; ;            ; S                , s  S                ; R  | S  , rg            R - R                gM-r                ; G                ||

- -           - No               - ti Maa  - ta  Jaa- - -                -    rccha ga- Raa  - du

 

gr sr       , s - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-r                ; G                ||

raa --      - -  No               ti Maa  - -  ta  Jaa- - -                -    rccha ga- Raa  - du

 

gr rs       S - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-r                ; G                ||

raa --      - -  No               ti Maa  - -  ta  Jaa- - -                -    rccha ga- Raa  - du

 

gr srM    gr - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-r                ; G                ||

raa --      - -  No               ti Maa  - -  ta  Jaa- - -                -    rccha ga- Raa  - du

 

gr R        ; -  S                rg - gr                R S | d N - s           ; s s                , p M                , g rs                ||

raa- -      -    Ko               ti-  Ve-  -  lpu  la-   lo               - Me-     - ti yai    - - na-

 

rgmp      dn

Ni- -       - -

 

 

Charanam:

Mendu Shurulalo Venuka Teeyavani

Rendu Maatalaadevaadu Gaadani

Andakotla Paalinchu Vaadani

Chanda Maunulaada Tyagaraaja Nuta!

 

; ;            ; P                , p  M                ; G                | G , r                ;  r   g               rs - rg                M G                ||

- -           - Men               -du Shu   - ru           la - lo   - Venu   ka- Tee-   -   ya

 

M , m     ; S                , p   M                ; G                | G , r                S- sr                G -rg                M M                ||

va - ni    - Ren               -du Maa               - ta            laa- du  -   vaa-               du Gaa-  -   da

 

P ;           ; - S                , s  S                ;  R                | S , rg               R -R                gM-  r                ; G                || 

ni -         -  An               -da ko               -  tla         Paa- -     -   lin               chu- Vaa - da

 

gr R        S - ;                ; ;                ; ;  |                ; ;                ; ;                ; ;                ; ;                ||

ne- -       - -                - -                - -                - -                - -                - -                - -

 

; ;            ; - S                , s  S                ;  R                | S , rg               R -R                gM-  r                ; G                || 

-  -          -  An               -da ko               -  tla         Paa- -     -   lin               chu- Vaa - da

 

gr sr       , s - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-  r                ; G                ||

ne - -      - -  An               da ko               -  tla  Paa- -     -   lin               chu- Vaa - da

 

gr rs       S - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-  r                ; G                ||

ne - -      - -  An               da ko               -  tla  Paa- -     -   lin               chu- Vaa - da

 

gr srM    gr - S                P  dn                S R  | S  , rg            R - R                gM-   r                ; G                ||

ne - -      - -  An               da ko               -  tla  Paa- -     -   lin               chu- Vaa - da

 

gr R        ; -  S                rg - gr                R S | d N - s           ; s s                ,  p M                , g rs                ||

ne - -      -   Chan  da- Mau- - nu laa-  da           -Tya-                - garaa               - - ja-

 

rg   mp   dn

Nu-ta!-   - -