Kapali

Ragam: Mohanam

Talam: Adi

Papanasam Sivan

Pallavi:

Kapali Karunai Nilavu Pozhi Vadana madiyanoru

Anupallavi:

Apaala Gopaalam Azhi Shudala Thavarum

Bhupaalarum Ashta Dikpaalarum Potrum Adbhuta

Charanam:

Madipunal Aravu Kondrai Thondai Aruvum Mathai Punai Maashadayaal

vithi Thalai Maalai Maarban Uritha Kariyin Vempuliyai Tholudaiyai

Adiramuzhangum Udukaiyum Thirushulamum Angiyum Thurangamum Elangidikaiyal

Dyuthimigu Thirumelmi muzhudum Shambal Thulangaiyadir Mangaiyar manam kavazhar Jagan Mohana

 

Meaning:

 

Pallavi:

Kapali Karunai Nilavu Pozhi Vadana madiyanoru

 

G ; ; ; P ; ; ; R ; S ; S D S R | G ; ; ; DP DP R ; S ; S D S R ||

Ka paa li - - - - - - Ka paa - - - li - - - - - -

G ; rgP ; gp DP R ; S ; ; ; ; ; | P D S – D D P - P G - G G D P - G R S R ||

Ka - paa li - - - - - - Karunai Ni la vu Pozhi Vadana ma diyanoru

G ; rgP ; gp dsdp R ; S ; ; ; ; ; | P D S – D D rs – dp D - pd rs D P - G dp gr sr ||

Ka - paa --- li - - - - - - Karunai Ni la vu Pozhi Va- da- na ma diya- no- ru-

srgpdS, ; dp D P R ; S ; ; ; ; ; | P D S – D D rs – dp D - pd rs D P - G dp gr sr ||

Ka - paa --- li - - - - - - Karunai Ni la vu Pozhi Va- da- na ma diya- no- ru-

srgpdS, ; dp D P R ; S ; ; ; ; ; | sr G rs R sd S dp D pd rs sd dp pg dp gr sr ||

Ka - paa --- li - - - - - - Karu nai-Ni la- vu Po-zhi Va- da- na ma-di-ya-no- ru-

srgpdsrg rs- dp D P R ; S ; ; ; ; ; | sr gp g- rs r - ds rg r rs d - pd srs sd p - pg dp gr sr ||

Ka - paa --- li - - - - - Karu - nai-Ni la- vu - Po-zhi Va- da- na-madi-ya-no- ru-

GR S ; ; dp D P R ; S ; ; ; ; ; | sr gp g- rs r - ds rg r rs d - pd srs sd p - pg dp gr sr ||

Ka- - paa --- li - - - - - Karu - nai-Ni la- vu - Po-zhi Va- da- na-madi-ya-no- ru-

Gr- Dp -r S -dp D P R ; S ; ; ; ; ; | RD S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

Ka- - paa --- li - - - - - - - - -

 

 

Anupallavi:

Apaala Gopaalam Azhi Shudala Thavarum

Bhupaalarum Ashta Dikpaalarum Potrum Adbhuta

 

G ; ; P ; ; D ; S ; D- S ; ; S ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

A paa la Go - paa lam

G ; ; P ; ; D ; D ; ; - G R ; G ; | SR G , p RS ; S SD Srs SD DP D ; ||

A paa la Go - paa lam A- zhi- Shu- da la – Tha- - va- rum

dpG ; P ; ; D ; D ; ; - G R ; G ; | SR G , p RS ; S DS Rgr RS Srs SD DP ||

A paa la Go - paa lam A- zhi- Shu- da la – Tha- - va- -- rum-

Pd Srs sd rs S DP D ; D ; ; - G R ; G ; | SR G , p RS ; S DS Rgr RS Srs SD DP ||

A - - - - paa-- - - la - Go - paa - lam A- zhi- Shu- da la – Tha- - va- -- rum-

D ; ; S ; ; Srg rs D ; D , s -dp D ; | D rs sd s d D P dp G GR - ; d p , g R S ; ||

Bhu—paa – la-- rum - A - shta- Di kpaa—la- - - rum- Po- - trum- A- dbhu- ta

D ; ; S rG, rsS rsS D ; D , s -dp D ; | Rgr - S rs D sd P dp – dp G ; -d p , g R S ; ||

Bhu - paa – la-- rum - A - shta- Di kpaa la- - rum- Po- - trum- A- dbhu- ta

 

Chitta Swaram:

G ; ; P G R S R D ; ; - S P D S R | G ; ; - G D P G R G ; ; - S D P G R ||

G ; ; G P D S R D ; ; - D R S D P | D ; ; - G R S D P G ; ; - S D P G R ||

 

Charanam

Madipunal Aravu Kondrai Thondai Aruvum Mathai Punai Maashadayaal

vithi Thalai Maalai Maarban Uritha Kariyin Vempuliyai Tholudaiyai

Adiramuzhangum Udukaiyum Thirushulamum Angiyum Thurangamum Elangidikaiyal

Dyuthimigu Thirumelmi muzhudum Shambal Thulangaiyadir Mangaiyar manam kavazhar Jagan Mohana

P P P P P D S- D ; P – p d s d P –G G R | G dp G R S , r G rg P ; ; ; ; ; ; ; ||

Madi punal A ra vu Kondrai Thon-- dai A -ruvum Mathai Punai Maa- shadai yaal

D P D G P D rsS- D ; P – p d s d P –G G R | G dp G R S , r G rg P ; ; ; ; ; ; ; ||

Madi punal A ra vu Kondrai Thon-- dai A -ruvum Mathai Punai Maa- shadai yaal

PG P D S ; S – D ; P – P D S – D D P | G dp G R S, r G P D ,p R S ; ; ; ; ||

Vithi Thalai Maa lai Maar ban U ri tha Kariyin Vem pu- li yai Tho-ludai - - - yai - - - -

PG P D srgr S – sd sd P – P D rsS – D D P | G dp G R srsr G –pd sd P R S ; ; ; ; ||

Vithi Thalai Maa lai Maar ban U ri tha Kariyin Vem pu- li yai Tho-lu dai -- - yai - -- - - - -

S D P G R G P ds D P G dp dp gr S S D | S , r G R R , p P G P , d S D D ; ; ; || (RDS;)

Adi ra mu zhangum Udu kai yumThi ru - shu- lamumAngiyumThurangamum Elan gidikaiyal

G R S D P D R S D P G dp dp gr S S D | S , r G R - R , p P G - P , d S D RDS; ||

Adiramuzhangum Udu kaiyumThi ru --shu- lamum Angiyum Thu ranga mum E lan gidikaiyal

G R S - gr rs D R S D rs D P dpdp gr S sd | S , r G R - R , p P G - P , d S D D ; ; ; ||

Adiramuzhangum Udu kaiyumThi ru --shu- lamum Angiyum Thu ranga mum E lan gidikaiyal

PG P D S R S , r G pg R S S R S – D | D , r S D D , r s D P G , d P -G G dp gr sr||

DyuthimiguThirumel mi mu- zhudum Sham bal Thu langaiya dir Mangai-yarMa namKavarJa ganMohana

Chitta Swaram: (2nd speed)

G ; ; P G R S R D ; ; - S P D S R | G ; ; - G D P G R G ; ; - S D P G R ||

G ; ; G P D S R D ; ; - D R S D P | D ; ; - G R S D P G ; ; - S D P G R ||