Korinavaramu

 

Ragam: Ramapriya

Talam: Rupakam

Patnam Subramanya Iyer

Version: Hyderabad Brothers

 

Pallavi:

Korina Vara Mosagumaiyya Kodandapaani

 

Anupallavi:

Va(ra)rijasthra Janaka Sri Vatsanga Nishtaranga

 

Charanam:

Sarivarilona Nannu Chouka Seya Valadu Needu (Nindu ?)

Marupu Jochi Yunnaanu Manamutho Kaapaadunu

Parichara Vanara Samuha Papaharana Varivaha

Kari Rakshaka Varada Venkateshwaranura Ninne

 

Pallavi:

Korina Vara Mosagumaiyya Kodandapaani

 

1. P ; pm gm G R || S S S rs nd N ||

Ko ri-na- Vara Mosa gu mai- - - yya

 

sr G R gm P M || P ; ; pm gr gm ||

Ko- - dan- - da paa- - ni - - - - -

 

2. pdnd pm gm G R || S S S rs nd N ||

Ko ri-na- Vara Mosa gu mai- - - yya

 

sr gr G mp dp D || pdnd N N , d pm ||

Ko- - dan- - da paa- - - - ni - -

 

3. pdnd pm gd pm gr || sd pm gr rs nd N ||

Ko ri-na- Va- ra Mo-sa- gu mai- - - yya

 

s r g m P mp dn S || dn Srs nd nsrs n d p m ||

Ko- - dan- - da paa- - - ni - - - - - - -

4. P ; pm gm dmG- gR || S S S rs nd N ||

Ko ri-na- -- - - Vara Mosa gu mai- - - yya

 

sr G R gm N D || P ; ; P ; ; ||

Ko- - dan- - da paa- - ni - - - - -

 

 

Anupallavi:

Varijasthra Janaka Sri Vatsanga Nishtaranga

 

; , n , d P ; M || ; p d , n S ; ; ||

Va ri ja - sthra - Ja na ka Sri - -

 

; pd rs nd P ; M || ; p d , n ns rs R ||

Va ra ri ja - sthra - Ja na ka Sri - -

 

G ; rgrs nd N || rsnd sn dp ndpm ||

Vat san-- - - ga Ni- - shta-ran- -- ga-

 

p d rs nd P dn dpM || ; p d , n ns rs R ||

Va-ra- ri- ja - - sthra - Ja na ka Sri - -

 

G ; rgrs nd N || rsnd sn dp ndpm ||

Vat san-- - - ga Ni- - shta-ran- -- ga-

 

 

Charanam:

Sarivarilona Nannu Chouka Seya Valadu Needu (Nindu ?)

Marupu Jochi Yunnaanu Manamutho Kaapaadunu

Parichara Vanara Samuha Papaharana Varivaha

Kari Rakshaka Varada Venkateshwaranura Ninne

 

; gm , P , ; P || mp D D pd nd N ||

Sari vaa - ri lo- - na Na- - - nnu

 

dn S S r s nd P || pd pm gr - S , r s r || gm

Chou- ka Se- - - ya Va- la- du- Nee du - - - -

 

; d n S ss nd N || D P N D N S ||

Maru pu Jo - chi Yun- - naa- nu -

 

; s r , g M pm gr || gm P mp D P pp ||

Ma- na mu tho - - - Kaa-- paa- - - dunu

 

; p d , n D P ; || P D dn S ; S ||

Pari chara Vaa nara Sa mu - ha

 

s r g r sn rs nd N || sr G R rm , g G ||

Pa- - - pa- ha- ra- na Va- - ri va- - - ha

 

; gm , G , R S || S S S rs nd N ||

Kari - Ra kshaka Va ra da Ven- - - ka

 

dn S N r s nd N || rs nd sndp nd pm ||

te- - shwa ra- - - - nu- - - ra-- - Ni-nnu-