madhurAmbikAyAM

 

Ragam: Hemavathi (58th Melakartha Raga) a.k.a Deshi Simhāravam in Dikshitar school

                                ARO:     S R2 G2 M2 P D2 N2 S     ||

AVA:     S N2 D2 P M2 G2 R2 S     ||

 

Talam: Rupakam

Composer:  Dikshitar

Version: Ram Kaushik

Meaning Courtesy: Guru Guha Vaibhavam

 

Pallavi:

madhurAmbikAyAM sadA bhaktiM karOmi SrI

 

Anupallavi

cidAnanda rasikAyAM SrI guru guha sEvitAyAM

 

Madhyama kAla sAhityam:

kadamba vana vAsinyAM kavi jana nuta yOginyAm

 

caraNam

sakalAgama vinutAyAM sAmarasya vibhavAyAM

kAdi vidyA dAyikAyAM kAmESvara mOhitAyAm

 

Madhyama kAla sAhityam:

sakala kalA rUpAyAM sadASiva pati-vratAyAM

sthUla sUkshma kAraNAyAM sukha-tara pravartanAyAm

 

 

Meaning: (Courtesy: Guru Guha Vaibhavam: http://guru-guha.blogspot.in/2008/04/dikshitar-kriti-madhurambikayam-raga.html )

 

Pallavi:

bhaktiM karOmi                                  - I practice devotion,

sadA                                                     - always,

SrI madhurAmbikAyAM                  - unto Meenakshi, the goddess of the city of Madhura

 

Anupallavi

cidAnanda rasikAyAM                     - the one who revels in the bliss of consciousness,

SrI guru guha sEvitAyAM               - the one served by Guruguha,

 

(Madhyama kala sahityam)

kadamba vana vAsinyAM                - the resident of the Kadamba forest - Madurai,

kavi jana nuta yOginyAm                 - the goddess exalted by wise, insightful people

 

caraNam

sakala-Agama vinutAyAM               - the one praised by all the Vedas,

sAmarasya vibhavAyAM                  - the one who has the loftiness of equanimity or harmony,

kAdi vidyA dAyikAyAM                    - the one who bestows the knowledge of the worship whose Mantra starts with “ka”,

kAmESvara mOhitAyAm                  - the one enchanted by Shiva (Kameshvara),

 

(Madhyama kala sahityam)

sakala kalA rUpAyAM                       - the embodiment of all the arts,

sadASiva pati-vratAyAM                  - the devout wife of Sadashiva,

sthUla sUkshma kAraNAyAM        - the cause of the gross, subtle and causal (bodies),

sukha-tara pravartanAyAm             - the one who brings about great bliss.

 

Comments:

 

 

Pallavi:

madhurAmbikAyAM sadA bhaktiM karOmi SrI

 

For Meenakshi (“SrI madhurAmbikAyAM”), the goddess of the city of Madhura, I practice devotion (“bhaktiM karOmi”) always (“sadA”) 

                -

 

   1           2                3                1           2             3            

  M D       P mp;        ; P  ||       pmG       G M       P ;    ||  ; ;        ; ;            ; ;    ||   ; ;       ; ;       ; ;    ||

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -      yAM

 

  M D       P mp;        ; P  ||      pmG       G M       P ,d   || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -      yAM

 

  N D       dpP ;          ; P  ||      pmG       G M       P ,d   || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -      yAM

 

  N D       pdnd         mp dp  ||   gmpm       gr-sr       gmpd           || 

  Madhu   rA- -         - - mbi      kA- -        -   yAM   - - - -

 

  N D        ;  N           ;  S      || nd-pm          gr – sr    gm -pd          ||

  sadA      -  bha         - ktiM ka- rO-         - -   mi    - - SrI-

 

  N D       pdns         rs  nd   ||   pmgr        s-n  dp       gr S            || 

  Madhu   rA- -         - - mbi     kA- -        -    - -       yAM- -

 

  sr gm       pd-rg     mp dn   || mpdn          sn – rs    nd -pd         ||

 sa-dA-      - - bha     -  - ktiM  ka- rO-      - -   mi    - - SrI-

 

  , n D       dpP ;        ; P  ||      pmG       G nd       dpM  || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -       yAM

 

;  ;           P ;          ;  ;           ||  ; ;        ; ;            ; ;            ||

 

 

Anupallavi

cidAnanda rasikAyAM SrI guru guha sEvitAyAM

 

cidAnanda rasikAyAM                     - the one who revels in the bliss of consciousness,

SrI guru guha sEvitAyAM               - the one served by Guruguha,

   1           2                3             1           2          3            

N,d      ; D             M P        || ,  m P      D N      S ;          ||

ci dA      nan          - da             rasi      kA-   yAM

 

snN , d      ; nd      pm - P    ||  M  P      D N     S ;           ||

ci     dA      nan          - da       ra  si      kA-   yAM

 

snN , d      ; pd      nd  - pm ||  dm  P    D N     S ;           ||

ci     dA      nan          - da       ra  si      kA-   yAM

 

N D      nd- pd       nd  - pm ||  dm  P     D N   S ;           ||

ci dA      - nan       --     da       ra  si      kA-   yAM

 

G ;          G R        R S         || snrs       nd – rs   nd pm   ||

SrI          guru       guha         sE--      vi-    tA-  - - yAM

 

N   D         ; nd       pm - P   ||  M  P    D N     S ;           ||

ci   dA        nan          - da       ra  si      kA-   yAM

 

G ;          G R        R S         || snrs       nd – rs   nd pm   ||

SrI          guru       guha         sE--      vi-    tA-  - - yAM

 

snN , d      ; nd        pm - P   ||  M  P     rs  N   S ;           ||

ci    dA        nan          - da       ra  si      kA-   yAM

 

G ;          gm G     nr  S       || snrs       nd – rs   nd   pm ||

SrI          guru       gu ha        sE--      vi-    tA-  - - yAM

 

 

 

Madhyama kAla sAhityam:

kadamba vana vAsinyAM kavi jana nuta yOginyAm

 

kadamba vana vAsinyAM                - the resident of the Kadamba forest - Madurai,

kavi jana nuta yOginyAm                 - the goddess exalted by wise, insightful people

 

   1              2              3          1         2             3            

g   D   p     mg – M    N  ;   || D ;       ; ;            ; ;            ||

kadamba   vana vA   sin      yAM

 

g   D   p     mg – M    N  D ||    g  r –  n d   pm –g r    gm pd        ||

kadamba   vana vA   sinyAM kavi    jana  nuta yO-  gin-yAm

 

g   D   p     mg – M    N  D ||    mg gr –  n d   pm –g r    gm pd   ||

kadamba   vana vA   sinyAM ka  vi    jana  nuta yO-  gin-yAm

 

N D       pdns         rs  nd   ||   pmgr        s-n  dp       gr S               || 

Madhu   rA- -         - - mbi     kA- -        -    - -       yAM- -

 

  sr gm       pd-rg     mp dn   || mpdn          sn – rs    nd -pd         ||

 sa-dA-      - - bha     -  - ktiM  ka- rO-      - -   mi    - - SrI-

 

  , n D       dpP ;        ; P  ||      pmG       G ;        ;  ;        || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -        - -

 

 

gr R           ; ;        ;  ;           ||  S ;       ; ;            ; ;            ||

yAM

 

caraNam

sakalAgama vinutAyAM sAmarasya vibhavAyAM

kAdi vidyA dAyikAyAM kAmESvara mOhitAyAm

 

sakala-Agama vinutAyAM               - the one praised by all the Vedas,

sAmarasya vibhavAyAM                  - the one who has the loftiness of equanimity or harmony,

 

   1           2                3                1           2            3            

S G         R ;            G M    |     , p M     pmG         gr R ||   ; ;       ; ;            ; S           ||

Saka       lA-          gama          vinu     tA- -        yAM

 

, s G        R ;            gm pd   |     , p M     pmG         gr R                ||  

Saka       lA-          ga-ma-         vinu     tA- -        yAM

 

, s G        R ;            gm gm   |     , p M     pmG         gr R               ||  

Saka       lA-          ga-ma-         vinu     tA- -        yAM

 

S ;           pm-G      M P       | , p dn       nd D         dp P                 ||

sA          ma- ra      - sya        vibha-    vA- -        yAM-

 

, s G        R ;            gm pd   |     , p M     pmG         gr R                ||  

Saka       lA-          ga-ma-         vinu     tA- -        yAM

 

S ;           pm-G      M P       | pdnd       nd D          dp P                 ||

sA          ma- ra      - sya      vi-bha-    vA- -        yAM-

 

kAdi vidyA dAyikAyAM - the one who bestows the knowledge of the worship; Mantra starts with “ka”

 

N S         R – sr     gr  G       |  G  M      G – gr     R  S                    ||

kA-        di   vi-    - - dyA     dA -        yi   kA-    -  yAM

 

; ;            ; ;              ; ;          |    ; ;             ;  ;              ;  ;                 ||

--            --              --               --             - -              - -  

 

N S         R – sr     gr  G       |  gmpm    G – gr      R  S                   ||

kA-        di   vi-    - - dyA     dA -  -     yi   kA-    -  yAM

 

kAmESvara mOhitAyAm                  - the one enchanted by Shiva (Kameshvara),

 

ngr-sn   N  - D     P – M      |  P  D        nd pm      g r S                  ||

kA- mE -     Sva  ra   mO      -   hi       tA-  - -    yAm- -

 

Madhyama kAla sAhityam:

sakala kalA rUpAyAM sadASiva pati-vratAyAM

sthUla sUkshma kAraNAyAM sukha-tara pravartanAyAm

 

 

(Madhyama kala sahityam)

sakala kalA rUpAyAM                       - the embodiment of all the arts,

sadASiva pati-vratAyAM                  - the devout wife of Sadashiva,

sthUla sUkshma kAraNAyAM        - the cause of the gross, subtle and causal (bodies),

sukha-tara pravartanAyAm             - the one who brings about great bliss.

 

   1                 2             3                1             2                 3            

s g r-   g     M nd       pm gr      |   s D- n    d- mp  d      N S   ||

sakala ka    lA rU-    pA- yAM   sadA Si  va pati-vra tAyAM

 

G  g – m     , g  -   S       r – N  d     |     r s  n d       m P  p     d n S     ||

sthUla sU  -kshma kA  ra  NAyAM    sukha-tara pravarta  kA-yAm

 

  N D       dpP ;        ; P  ||      pmG       G M        P  ;     || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -        - -

 

s g r-   g     M nd       pm gr      |   s D- n    d- mp  d      N S   ||

sakala ka    lA rU-    pA- yAM   sadA Si  va pati-vra tAyAM

 

G  g – m     , g  -   S       r – N  d     |     r s  n d       m P  p     d n S     ||

sthUla sU  -kshma kA  ra  NAyAM    sukha-tara pravarta  kA-yAm

 

N D       pdns         rs  nd   ||   pmgr        s-n  dp       gr S               || 

Madhu   rA- -         - - mbi     kA- -        -    - -       yAM- -

 

 sr gm       pd-rg       mp dn   || mpdn          sn – rs    nd -pd         ||

 sa-dA-      - - bha     -  - ktiM  ka- rO-      - -   mi    - - SrI-

 

  , n D       dpP ;        ; P  ||      pmG       G nd       dpM  || 

  Madhu   rA- -        - mbi      kA- -        -   -       yAM

 

;  ;           P ;          ;  ;           ||  ; ;        ; ;            ; ;            ||