Mahalakshmi Jagan Maata

 

Ragam: Shankarabharanam  (29th melakartha)

                AROHANA:                         S R2 G3 M1 P D2 N3 S      ||

                AVAROHANA:                   S  N3 D2 P  M1 G3 R2 S    ||

Talam: Misra Chapu

Composer: Papanasam Sivan

Version: T.N. Seshagopalan

Pallavi:

mahAlakSmi jaganmAtA manamirangi varamaruL

 

Anupallavi:

mahA vishNuvin mArbenum maNi pIThamadanil amarndaruL

manmatanai InraruLum thAyE dayAnidhiyE mahA mAyE

 

Charanam:

pArkkaDal tarum krpAkari parindu vandenai Adari

pankaja malar vaLar annaiyE kaDaikkaN pAr rAmadAsan paNiyum

 

Meaning:

Pallavi:

Anupallavi:

Charanam:

 

Pallavi:

mahAlakSmi jaganmAtA manamirangi varamaruL

 

M , G,     | M ;        P ;    ||    ; ; ;     |  ; ;       D N     ||   S  ;  ;               |  snD      , m P   ||  sndp pm |  mgS    sr  gm  ||

Ma hA     la  -     kSmi       - - -       - -       jagan       mA- -            tA - -   -manam  i –ran-gi   va-ra-   ma-ruL

 

M ,d pmG , | M ; P ;    ||    ; ; ;     |  ; ;       D N     ||   S  ;  ,r              |  snD      , m P   ||  sndp pm |  mgS    sr  gm  ||

Ma - hA  - -  la  - kSmi      - - -       - -       jagan       mA- -            tA - -   -manam  i –ran-gi   va-ra-   ma-ruL

 

mpd pM-G , | M -dp  MP ||    ; ; ;     |  ; ;      mpdn    ||   S  ;  ,r       |  snD      , m P   ||  sndp pm |  mgS    sr  gm  ||

Ma - hA  - -    la  kSmi- -      - - -       - -       ja- gan      mA- -         tA - -   -manam  i –ran-gi   va-ra-   ma-ruL

 

mpd pM-G , | M ; dp M ||    P ; ;     |  ; ;      mpdn    ||   S  ;  rg        |  rsnd ;   , m P   ||  sndp pm |  mgS    sr  gm  ||

Ma - hA  - -    la  kSmi- -      - - -       - -       ja- gan      mA- -        tA - -   -manam  i –ran-gi   va-ra-   ma-ruL

 

mpd pM-G , | M ; P D,n ||   dr sn DP  |  ; ;      mpdn    ||   S  ;  rg    |  rsnd ;   , m P   ||  sndp pm |  mgS    sr  gm  ||

Ma - hA  - -    la   kSmi- -     - - -   --     - -     ja- gan     mA- -        tA - -   -manam  i –ran-gi   va-ra-   ma-ruL

 

mpd pM-G , | M ; P D,n ||   dr sn DP  |  ; ;      mpdn    ||   S  ;  gr    |  sndp    , m P   ||  sndp pmG |  mgS sr  gm  ||

Ma - hA  - -    la   kSmi- -     - - -   --     - -     ja- gan     mA- -       tA - -   -manam  i-ran-gi --   va-ra- ma-ruL

 

mpdPd pmG , | M ; P dn ||  dnSn Dp  |  ; ;      D N   ||   S  ,r   gmgr|  sndp    , m P   ||  sndp pmG |  mgS sr  gm  ||

Ma - hA  - -    la   kSmi- -     - - -   --     - -     ja- gan     mA- -   --   tA - -   -manam  i-ran-gi --   va-ra- ma-ruL

 

M dp M ,G, | M ; dp M  ||   P ; ;   |  ; ;     ; ;   ||  

Ma - hA  - -    la   kSmi- -     - - -    - -    - -   

 

Anupallavi:

mahA vishNuvin mArbenum maNi pIThamadanil amarndaruL

manmatanai InraruLum thAyE dayAnidhiyE mahA mAyE

 

S P ;        |  dpmg   M   P       || ; D , n  |    S ;      , Sn         ||  S rg rsS |   S S    N -  dr     || sSn dn   | S-dr sn DP    ||

mahA       vi- - - shNuvin      -mArbe   num   - maNi       pI—Tha-  mada nil  a-      marn di    dum- - -  - -

 

M dpmg ; |  M ;    P  P         || D  ;  N  |    S ;      , Sn         ||  S rg rsS |   S S    N -  S      || S,d N | dn S,n DP    ||

mahA       vi- - - shNuvin     mAr-be   num   - maNi       pI—Tha-  mada nil  a        marn di   dum- - -  - -

 

pSn dP, ; |  dpmg  M  P       || D  ;  N  |    S ;      , Sn         ||  S rg rsS |   S S    N -  S      || S,d N | dn S,n DP    ||

ma- hA  -   vi- - - shNuvin     mAr-be   num   - maNi       pI—Tha-  mada nil  a       marn di dum- - -  - -

 

pSn dP, ; |  dpmg  M  P       || mpdnSrs S|   S ;  , S n       ||  srgm G |   rS, S  N -  S      || S,d N |  dn S sndp ;   ||

ma- hA  -   vi- - - shNuvin    mAr-- -  be   num  maNi     pI—Tha   ma danil  a       marn di  dum- - -  - -

 

dnsn dP, ; |  dpmg  M  P      || mpdnSrs S|   S ;  , S n       ||  srgm G |   rS, S  N -  S      || S,d N |  S-dr sn DP   ||

ma- hA  -   vi- - - shNuvin    mAr-- -  be   num  maNi     pI—Tha   ma danil  a       marn di  dum- - -  - -

 

dnsn dP, ; |  dpmg  M  P      || mpdnSrs S|   S ;  , S n       ||  srgm G |   rS, S  N -  S      || S,d N |  S ;      ; ;    ||

ma- hA  -   vi- - - shNuvin    mAr-- -  be   num  maNi     pI—Tha   ma danil  a       marn di  dum-  - - 

 

M ;   P    |  R S -  S ,r             ||  N  D  P   |   D N    S ;         || dn S , r |  N dn   dP ,          | mdp mgs | S ,r   G M    ||

Man ma    ta nai  In-              ra  ru Lum  thA-   yE         da- yA-   ni dhi- yE--         ma—hA—mA-  - yE

 

M ;   P    |  R S -  S ,r             ||  N  D  P   |   D N    S ;         || mpdn srsr |  N dn   dP ,     | mdp mgrS, | S ,r  G M    ||

Man ma    ta nai  In-              ra  ru Lum  thA-   yE         da- yA-   -  ni dhi- yE--     ma—hA—   mA- - yE

 

 

Charanam:

pArkkaDal tarum krpAkari parindu vandenai Adari

pankaja malar vaLar annaiyE kaDaikkaN pAr rAmadAsan paNiyum

 

MP -N   |   D   P     P - pm   ||  pmdp -M | G ;      ; ;    || gs  pm  rg  | rSr     GM || dpmg M | P ;     ; ;  || 

pAr- kka   Dal ta   rum kr        pA-     ka   ri -      - -      pa- rin-du  van-   denai  A- - -  da  ri -     - -

 

MP -N   |   D   P     P - pm   ||  M dp -M | G ;      ; ;    || gs  pm  rg  | rSr     GM || dpmg M | P ;     ; ;  || 

pAr- kka   Dal ta   rum kr        pA-     ka   ri -      - -      pa- rin-du  van-   denai  A- - -  da  ri -     - -

 

GS -S   |    N   D    P - pm   ||   mpD mP, -M | G ;      ; ;    || gs  pm  rg  | rSr     GM || dpmg M | dpmp    ; ;  || 

pAr- kka   Dal ta   rum kr        pA-           ka   ri -      - -      pa- rin-du  van-   denai  A- - -  da   ri -     - -

 

S ;  S    |    R N   S  - D          ||   N -  P  D    |   nn m – p D   N   ||  S ;  ;   |  ; ;     ; ;         ||  ; ; ; |  ; ;     ; ;      ||

Pan-ka      ja ma lar  va           Lar  an nai    yE - - kaDaikkaN    pAr         - -   - -          - - -   - -     - -

 

S ;  S    |    R N   S  - D          ||   N -  P  D    |   nm – m P,d  N   ||  S ;  ;   |  ; ;     ; ;         ||  ; ; ; |  ; ;     ; ;      ||

Pan-ka      ja ma lar  va           Lar  an nai    yE - - kaDaikkaN    pAr         - -   - -          - - -   - -     - -

 

S ;  S    |    R N   S  - dr          ||   ss -  sn  dp |   pmG – m P,d  N   ||  S ;  ;   |  ; ;   ,mP||  ds –dP ,  |mG,  gs   R G||

Pan-ka      ja ma lar  va           Lar  an nai    yE - - kaDaikkaN    pAr         - -   rA-    ma dA-   san  pa  Niyum