Neelakantam Bhajeham

 

Ragam: Kedaragowlai  (28th Melakartha Hari Kambodhi Janyam)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kedaragaula   

AROHANA:        S R₂ M₁ P N₂ Ṡ                    ||

AVAROHANA:  Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ R₂ S         ||

Talam: Rupakam

Composer: Dikshitar

Lyrics & Meanings Courtesy: Guru Guha Vaibhavam http://guru-guha.blogspot.com/2008/01/dikshitar-kriti-neela-kantham-bhajeham.html

Youtube Class / Lesson: https://www.youtube.com/watch?v=fjr4I_jRICw

MP3 Class / Lesson: http://www.shivkumar.org/music/neelakantam-class.mp3 

 

Pallavi:

nIla kaNThaM bhajE(a)haM satataM

nIrajAsanAdi nutam

 

Anupallavi:

bAla kucAmbA sahitaM bAla candra sEvitaM

SIla guru guha pUjitaM SrI kadamba vana nAtham

 

caraNam:

akshaya rUpAkhaNDa kAvErI tIrOttarAbhimukhaM

panca mukhaM rakshita bhakta pramukhaM

nakshatrESa SEkharam

nAma rUpa vicitra-tara daksha-taraM

ISvaraM kEdAra gauLa priya-karaM

 

Madhyama kAla sAhityam:

dakshiNa kASI puraM daNDita kAma tripuraM

dakshAdhvara haraM haraM dayA-karaM kamala karam

 

Meaning: Courtesy: Guru Guha Vaibhavam http://guru-guha.blogspot.com/2008/01/dikshitar-kriti-neela-kantham-bhajeham.html

P: bhajE ahaM                - I worship

satataM                   - forever,

nIla kaNThaM              - the blue-throated one,

nIrajAsanAdi nutam        - the one extolled by Brahma (the lotus-seated),

 

A:

bAla kucAmbA sahitaM      - the one in the company of Goddess Balakucamba,

bAla candra sEvitaM       - the one served by the crescent moon (as his crest ornament),

SIla guru guha pUjitaM    - the one worshipped by the virtuous Guruguha,

SrI kadamba vana nAtham   - the lord of the forest of Kadamba trees

 

C:

akshaya rUpa              - the undiminishing one,

akhaNDa kAvErI tIra uttara abhimukhaM - the one seated facing north, on the banks of the Akhanda (broad) Kaveri river,

panca mukhaM              - the five-faced one,

rakshita bhakta pramukhaM - the one who protected the foremost among devotees,

nakshatra- ISa SEkharam   - the one whose crown is the moon (lord of the stars),

nAma rUpa vicitra-tara daksha-taraM - the one cleverly manifest as manifold names and forms,

ISvaraM                   - the sovereign ruler,

kEdAra gauLa priya-karaM  - the one who finds Kedara Gaula Raga agreeable,

dakshiNa kASI puraM       - the one whose abode is famed as the Southern Kashi city,

daNDita kAma tripuraM     - the one who censured Manmatha and the Tripuras,

daksha adhvara haraM      - the annihilator of  Daksha’s sacrifice,

haraM                     - the destroyer,

dayA-karaM                - the merciful one,

kamala karam              - the one who hands are (lovely) like lotuses.

 

Pallavi:

nIla kaNThaM bhajE(a)haM satataM

nIrajAsanAdi nutam

 

Sahityam: nIla kaNThaM bhajE(a)haM satataM

Meaning:  nIla kaNThaM              - the blue-throated one,

 bhajE ahaM                - I worship

 satataM                   - forever,

 

S ;           n d P         ; ; || ppmg        R  rm         g –r S || sn s r      ,  s- S       nd - nd ||

Nee        la-  kan    - -    ttam - -      -  bha -     -   jee-   ham--    -  -   sa     tha- tham-

 

Sahityam: nIrajAsanAdi nutam

Meaning: nIrajAsanAdi nutam        - the one extolled by Brahma (the lotus-seated) and other gods

 

P -N       S rm      gs R || M ;          P- N          ns rm ||

- Nee     ra jaa-    - - sa   naa         di-  nu        tham--- (Nee)

 

S ;           n d P         ; dp || ppmg        R  rm      g –r S || sn s r      ,  s- S       nd - nd ||

Nee        la-  kan    - -      ttam - -      -  bha -   -   jee-   ham--    -  -   sa     tha- tham-

 

P -N       S rm      gs R || M ;          P- N          ns rpmm ||

- Nee     ra jaa-    - - sa   naa         di-  nu        tham--- (Nee)

 

S ;          nd - mp   Dnd P || Pdp mg    R- rp       m -mgr || sn s r     ,  s- S        nd - nd ||

Nee        la-   kan   - - -  -    ttam -       -   bha      -    jee-   ham--     - -    sa     tha- tham-

 

P -N       S rm         gs R || r P m       P- N      S rm    ||

- Nee      ra jaa-      - - sa    naa -       di nu     tham--- (Nee)

 

S ;          nd - mp   Dnd P || Pdp mg    R- rp       m -mgr || sn s r     ,  s- srgr     nsrs - nd ||

Nee        la-   kan   - - -  -    ttam -       -   bha      -    jee-   ham--     - -  sa --    tha--  tham-

 

P -N       S rm         gs R || r dpM;       P- N      ns rpmm    ||

- Nee      ra jaa-      - - sa    naa -        di nu     tham---        (Nee)

 

S ;          nd - mp   S ;  ||  S  N           S ;           ; ;            ||

Nee        la-   kan   - -      ttam -         - -          - -

 

Anupallavi:

bAla kucAmbA sahitaM bAla candra sEvitaM

SIla guru guha pUjitaM SrI kadamba vana nAtham

 

Sahityam: bAla kucAmbA sahitaM bAla candra sEvitaM

Meaning: bAla kucAmbA sahitaM      - the one in the company of Goddess Balakucamba,

bAla candra sEvitaM       - the one served by the crescent moon (as his crest ornament),

 

pmP       D P         ppmg || M S          r - m M      P ;     ||

Ba -       la Ku      chaam   mbaa -     -    Sa hi     tham

 

M P         S- ss      nd - P || mp-pn     S – R      , S , ||

Baa la     chan       --   dra See  - -     -    vi     - tham 

 

pmP       D P         mgrm || M S         r - m M     P ;      ||

Ba -        la Ku     chaam  mbaa -     -    Sa hi     tham

 

M P         S- ss      nd - P || mp-pn     S – R      , S , ||

Baa la     chan       --   dra See  - -     -    vi     - tham 

 

Sahityam: SIla guru guha pUjitaM SrI kadamba vana nAtham

Meaning: SIla guru guha pUjitaM    - the one worshipped by the virtuous Guruguha,

SrI kadamba vana nAtham   - the lord of the forest of Kadamba trees

 

P N        S – rp      mgmr    ||  rp mg     S- rs      nd P    ||

See-       la   Gu-    ru- - -        gu- ha-   Poo--    ji- tham

 

mp gr     S Srs      nd P        || mp Dnd    Pdp mg     rm pr ||

Sree    Ka dam  - - ba        Va- na-      naa - - -    tham (nee)

 

P N        S – rp      mgmr    ||  rp mg     s R s      nd P    ||

See-       la   Gu-    ru- - -        gu- ha-   Poo--    ji- tham

 

mp gr     S Srs      nd P        || mp Dnd    Pdp mg     rm pr ||

Sree    Ka dam  - - ba        Va- na-      naa - - -    tham (nee)

 

Sahityam: nIla kaNThaM bhajE(a)haM satataM

Meaning:  nIla kaNThaM              - the blue-throated one,

 bhajE ahaM                - I worship

 satataM                   - forever,

 

 S ;          nd - mp   Dnd P || Pdp mg    R- rp       m -mgr || sn s r     ,  s- srgr     nsrs - nd ||

Nee        la-   kan   - - -  -    ttam -       -   bha      -    jee-   ham--     - -  sa --    tha--  tham-

 

Sahityam: nIrajAsanAdi nutam

Meaning: nIrajAsanAdi nutam        - the one extolled by Brahma (the lotus-seated) and other gods

 

P -N       S rm         gs R || r dpM;       P- N      ns rpmm    ||

- Nee      ra jaa-      - - sa    naa -        di nu     tham---        (Nee)

 

S ;          nd - mp   S ;  ||  S  N           S ;           ; ;            ||

Nee        la-   kan   - -      ttam -         - -          - -

 

caraNam:

akshaya rUpAkhaNDa kAvErI tIrOttarAbhimukhaM

panca mukhaM rakshita bhakta pramukhaM

nakshatrESa SEkharam

nAma rUpa vicitra-tara daksha-taraM

ISvaraM kEdAra gauLa priya-karaM

 

Madhyama kAla sAhityam:

dakshiNa kASI puraM daNDita kAma tripuraM

dakshAdhvara haraM haraM dayA-karaM kamala karam

 

Sahityam: akshaya rUpAkhaNDa kAvErI tIrOttarAbhimukhaM

Meaning:  akshaya rUpa              - the undiminishing one,

akhaNDa kAvErI tIra uttara abhimukhaM - the one seated facing north, on the banks of the Akhanda (broad) Kaveri river,

 

P ;           D   P       Pdp  mg    ||    R ;     R mg        gr S     ||

A -         kshaya    Roo -paa         -  -     A khan -   - - da

 

nS   R    gr s- Srs      n d  P     ||  s n    s r       G -gs      R ;   ||

Kaa ve - -  -   ri - -    - - - -         Thee ro -      -   ttha    ra

 

; r g        , - r S         ; ;             ||   ; s r      ,  g-   S         R ;    ||

  a bhi    -  mukham - -                - Pan-   -  cha Mu    kham

 

 

Sahityam: panca mukhaM rakshita bhakta pramukhaM

Meaning:  panca mukhaM              - the five-faced one,

rakshita bhakta pramukhaM - the one who protected the foremost among devotees,

 

pn S        s s   nd      P ;       ||  D P     P M        mg G ||

Ra -       kshi ta-      bha          ktha- pra mu kham--

 

Sahityam: nakshatrESa SEkharam

Meaning:  nakshatra- ISa SEkharam   - the one whose crown is the moon (lord of the stars),

 

R- S      P -    mg      G R    || M ,  p    ;  D       , P ,         ||

- Na      ksha thre -     - -       sha She  -  kha   - ram

 

p n S       Srs  nd    P ;         || nd dp     P   M   mg G ||

Ra  -       kshi ta-   bha            ktha- -    pramu  kham--

 

R- S      P - mg     G R        || M , p   ;  D         , P, ||

- Na      ksha thre   - -            sha She  kha      ram

 

Sahityam: nAma rUpa vicitra-tara daksha-taraM

Meaning:  nAma rUpa vicitra-tara daksha-taraM - the one cleverly manifest as manifold names and forms,

 

P N         S  Srs     nd P        || pm N    ; S         R R ||

Na-         ma Roo  - - pa         Vi  chi  - thra    tha ra

 

rgmg     R - gmG    , r S     || ns R     S – Srs   nd - P ||

dha -   ksha tha - -    ram      mee -   swa ram - - - Ke

 

Sahityam: ISvaraM kEdAra gauLa priya-karaM

Meaning:  ISvaraM                   - the sovereign ruler,

kEdAra gauLa priya-karaM  - the one who finds Kedara Gaula Raga agreeable,

 

R S         N- nd     P ;           || Pdp mg    R rm    mg S ||

Da -       ra gow -   --               la - - - -    pri ya  ka ram

 

Madhyamakaala Sahityam:

 

Sahityam: dakshiNa kASI puraM daNDita kAma tripuraM

Meaning:  dakshiNa kASI puraM       - the one whose abode is famed as the Southern Kashi city,

daNDita kAma tripuraM     - the one who censured Manmatha and the Tripuras,

 

S   p   m    m g s- r    m  m P    || P   m  p     n  s d p      s  n  S ||

Da kshina Kaa -  shi -   puram    Danditha Kaa-ma-   thripuram

 

S   p    m    m g  r- p   s  nd P    || P   m  p     n  s d p     s   n  S ||

Da kshina  Kaa -   shipu-ram  Danditha   Kaa-ma- thripuram

 

 

 

Sahityam: dakshAdhvara haraM haraM dayA-karaM kamala karam

Meaning:  daksha adhvara haraM      - the annihilator of  Daksha’s sacrifice,

haraM                     - the destroyer,

dayA-karaM                - the merciful one,

kamala karam              - the one who hands are (lovely) like lotuses.

 

P    S        r   r-   n   s     , nd  P     || n    S  nd    P     m  g     r  m  P       ||

Dhaksha thraya va ram -Ha ram    Da yaa Ka  ram Ka ma la ka ram (nee)

 

Sahityam: nIla kaNThaM bhajE(a)haM satataM

Meaning:  nIla kaNThaM              - the blue-throated one,

 bhajE ahaM                - I worship

 satataM                   - forever,

 

 S ;          nd - mp   Dnd P || Pdp mg    R- rp       m -mgr || sn s r     ,  s- srgr     nsrs - nd ||

Nee        la-   kan   - - -  -    ttam -       -   bha      -    jee-   ham--     - -  sa --    tha--  tham-

 

Sahityam: nIrajAsanAdi nutam

Meaning: nIrajAsanAdi nutam        - the one extolled by Brahma (the lotus-seated) and other gods

 

P -N       S rm         gs R || r dpM;       P- N      ns rpmm    ||

- Nee      ra jaa-      - - sa    naa -        di nu     tham---        (Nee)

 

S ;          nd - mp   S ;  ||  S  N           S ;           ; ;            ||

Nee        la-   kan   - -      ttam -         - -          - -