Neelakantam Bhajeham

Ragam: Kedaragowlai

Talam: Rupakam

Dikshitar

Pallavi:

Neelakanttam bhajeeham sathatham

Neerajaasanaadi nutham (Nee)

Anupallavi:

Bala Kuchaambaa Sahitham

Baala chandra Seevitham

Seela Guru guru Poojutham

Sree Kadamba Vana naatham (nee)

Charanam:

Akshaya Roopa Akhanda Kaaveri

Theerottha Raabhi mukham pancha mukham

Rakshita bhaktha pramu kham

Nakshathresha Shekharam

Nama Roopa Vichihra thara dhaksha thara meeswaram

Kedara gowla priyakaram

Dakshina Kaashi puram Danditha Kaama thripuram

Dhakshaathrayaavara Haram Dayaa Karam Kamalakaram (nee)

 

Pallavi:

Neelakanttam bhajeeham sathatham

Neerajaasanaadi nutham (Nee)

S; nd P ; ; || ppmg R rm g r S || sn s R s- S nd - nd ||

Nee la- kan ttam - - bha - jee- ham-- - - sa tha- tham-

P -N S rm gs R || P ; pm N ns rm ||

- Neera jaa- - - sa naa di nu tham--- (Nee)

S; nd- mp Dnd P || ppmg R rpm -mgr || sn s R s- S nd - nd ||

Nee la- kan ttam - - bha - jee- ham-- - - sa tha- tham-

P -N S rm gs R || r P m P- N S rm ||

- Neera jaa- - - sa naa di nu tham--- (Nee)

Anupallavi:

Bala Kuchaambaa Sahitham

Baala chandra Seevitham

Seela Guru guha Poojitham

Sree Kadamba Vana naatham (nee)

 

pmP D P ppmg || m S r , m M P ; ||

Ba la Ku chaam mbaa - Sahi tham

M P- sn nd D P || mp-pn S R , S , ||

Baa la chan -dra See - vi tham - -

pmP D P mgrm || m S r , m M P ; ||

Ba la Ku chaam mbaa - Sahi tham

M P- sn nd D P || mp-pn S R , S , ||

Baa la chan -dra See - vi tham - -

P N S rp mG M ; r || rpmg S rs nd P ||

See la Gu- ru- gu- ha- Poo-- ji- tham

mp gr S Srs nd P || mp Dnd Pdp mg rm pr ||

Sree Ka dam - - ba Va- na- naa - - tham (nee)

 

Charanam

Akshaya Roopa Akhanda Kaaveri Theerottha

Raabhi mukham pancha mukham

Rakshita bhaktha pramu kham

Nakshathresha Shekharam

Nama Roopa Vichihra thara dhaksha thara meeswaram

Kedara gowla priyakaram

Dakshina Kaashi puram Danditha Kaama thripuram

Dhakshaathrayaavara Haram Dayaa Karam Kamalakaram (nee)

P ; D P Pdp mg || R ; R mg gr S ||

A kshaya Roo - - paa A khan - - da

nS Rgr s Srs nd P || sn sr G rs R ; ||

Kaa ve - - ri - - - - - - Thee ro- - ttha ra

; r G r S ; ; ; || ; s R g S R ; ||

Ra bhi mukham Pan-cha Mu kham

pn S ss nd P ; || D P P M mg G ||

Ra kshi -ta bha ktha- pra mu kham--

R- S P mg G R || M , P , D , P, ||

- Na ksha thre - - sha She kha ram

pn S Srs nd P ; || nd dp P M mg G ||

Ra kshi -ta bha ktha- pra mu kham--

R- S P mg G R || M , P , D , P, ||

- Na ksha thre - - sha She kha ram

M P N Srs nd P || pm N ; S R R ||

Na- ma Roo -- pa Vi chi thra tha ra

rgmg R - gmG r S , || ns R S Srs nd - P ||

dha ksha tha ram mee - swa ram - - - Ke

R S N nd P ; || Pdp mg R R mg S ||

Da - ra gow - - la - - pri ya ka ram

Madhyamakaala Sahityam:

S p m m g s- R m P || P m p ns dp s n S ||

Da kshina Kaa shi puram Danditha Kaama thripuram

S p m m g r- m psnd P || P m p ns dp s n S ||

Da kshina Kaa shi puram Danditha Kaama thripuram

P S g r n s , d P || n S nd P m g r m P ||

Dha ksha thraya va ram Ha ram Da yaa Ka ram Ka ma la ka ram (nee)