Ninnu Juchi

Ragam: Sowrastram Talam: Adi

Composer: Patnam Subramanya Iyer

 

Pallavi:

Ninnu Juchi Dhanyudaithi Neeraja Nethra

Anupallavi:

Vanajaasanaadi Vanditha Charana

Vanaja Naabha Devaadi Deva

Charanam:

Sakala Lokadhaara Satchidhaakaara

Sakala Jiveshwara Sarveshwara

Sakala Papa hara Saadhu Hruth Vihaara

Sakala Vara Daayaka Sri Venkateshwara

 

 

Pallavi:

Ninnu Juchi Dhanyudaithi Neeraja Nethra

 

1. ; ; ; M M – mg R- R | S , n S , n S R rs S ||

Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- thi- -

2. ; ; ; P M – mg R- R | S , n S , n S R G R ||

Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- - -

3. G ; ; mp mp – mg R- R | S , n S , n S R G M ||

thi Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- - -

4. P ; ; mp mp – mg R- R | S , n S , n srgm pmgm ||

thi Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- - -

a) R ; gmP , m D , D , | Dnd P ; ; ; mg pm ||

thi Nee - ra ja Ne- - thra -- -

5. gr ; ; mp Dnd – pmgr ;- R | S , n S , n srgm pmgm ||

- - Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- - -

b) R ; srgm P – dn sr - gm | g- r g r - sn – dn s – pdn mpdn ||

thi Nee - ra ja ---- - - Ne- - - - ---

P , mg r- m PdnD – pmgr ;- R | S , n S , n S R G R ||

thra -- - Ni nnu Ju- - chi Dhan yu dai- - -

G ;

Thi

Anupallavi:

Vanajaasanaadi Vanditha Charana

Vanaja Naabha Devaadi Deva

 

1.; ; ; D N S ; S | S ; ; ; ; ; ; rg ||

Va na jaa sa naa - - - -

2. rs S ; D N S ; S | S ; ; ; ; ; pmgr ||

di Va na jaa sa naa - - - -

rs S ; D N S R S | Dnr sSn D D P P ||

di Va - ndhi - tha Cha-- ra - - - - - -

3. M ; ; nd pm- D ; S | S ; ; ; ; , r pmgr ||

na Va na jaa sa naa - - - -

rs S ; D N S R S | Dnr sSn D D P P ||

di Va - ndhi - tha Cha-- ra - - - - - -

4. M ; ; nd pm- gr gm pd | nsrs R ; ; ; pmgr ||

di Va na jaa -- sa naa - - - -

rs S ; D N S R S | Dnr sSn D D P P ||

di Va - ndhi - tha Cha-- ra - - - - - -

5. M ; ; nd pm- gr srgm | pdns ; ; ; R pmgr ||

di Va na jaa sa naa - - - -

rs S ; D N S R S | Dnr sSn D D P P ||

di Va - ndhi - tha Cha-- ra - - - - - -

a) M ; ;- M G R - S R | G M P ; , P d dNd ||

di Va naja Naa- bha - - - De- vaa—

b) P ; ; - mp mg R - S R | G M P ; , P d nsrs ||

di Va naja Naa- bha - - - De- - - -

R ; sn sr sn – dn S , n | n n dp dd pm pp mg gm pd ||

- - vaa— - - di - - De- - - - - - - - - - - va - - -

nd pm gr

Charanam

Sakala Lokadhaara Satchidhaakaara

Sakala Jiveshwara Sarveshwara

Sakala Papa hara Saadhu Hruth Vihaara

Sakala Vara Daayaka Sri Venkateshwara

1. ; ; ; M G R S ; | ; ; S ; ; – S r G r ||

Sa kala Lo - - ka - - - dhaa- - - - -

G ; ; -G M P Dnd | Pdp Mpm G R mgpm ||

ra - Sa - tchi dhaa-- kaa- - - - - - ra - - -

2. gr ; ; mp mg R S ; | ; ; sr gr s n – S r G r ||

Sa kala Lo - - ka - - - - dhaa- - -

G ; ; -G M P Dnd | Pdp Mpm G R gmpm ||

ra - Sa - tchi dhaa-- kaa- - - - - - ra - - -

3. gr ; ; mp mg R S ; | ; ; pmgr s n – S r G r ||

Sa kala Lo - - ka - - - - dhaa- - -

G ; ; -G M P Dnd | Pdp Mpm G R gmpm ||

ra - Sa - tchi dhaa-- kaa- - - - - - ra - - -

gr ; ; M G R S ; | ; ; sn Srs s n – sr gmpm ||

Sa kala Ji - - ve - - - - - shwa ra - - -

gr ; ; -, s rgm-g mp D | Pd- d n S n D D P P ||

ra - Sar - - - ve - - - shwa-ra - - - - - - -

M ; ; nd pm – D ; N | ; ; S ; ; R rs S ||

Sa- ka- la Pa - - pa ha ra - -

; ; ; D N S R S | D nr s S n D D P P ||

Saa - dhu - Hru da - - ya - - Vi - haa –

M ; ; M G R S R | G M P ; , P d d N d ||

Ra Sa kala Vara Daa- - ya- ka - -

P ; ; M G R S R | G M P ; , P d ns rs ||

- - Sa kala Vara Daa- - ya- ka - -

R ; sn sr sn – dn S , n | n n d p dd pm ppmg gmpd ||

Sri-- - - Ven - - ka - - - te - - - shwa- ra ---

nd pm gr

- - - - - -