Nirajakshi Kamakshi

 

Ragam: Hindolam {20th Melakartha Ragam }

                ARO:     S G2 M1 D1 N2 S ||

AVA :     S N2 D1 M1 G2 S                ||

Talam: Rupakam

Composer: Dikshitar

Version: Ram Kaushik
Lyrics & Meaning Courtesy: Guru Guha Vaibhavam (http://guru-guha.blogspot.in/2007/12/dikshitar-kriti-neerajaakshi-kaamaakshi.html)

 

Pallavi

nIrajAkshi kAmAkshi nIrada cikurE tripurE

 

Anupallavi

SAradA ramA nayanE sArasa candrAnanE

(madhyama kAla sAhityam)

vArija pAdE varadE tAraya mAM tatva padE

 

CaraNam

gaurI hindOLa dyuti hIra maNi-mayAbharaNE

Sauri virinci vinuta Siva Sakti-maya navAvaraNE

 

Madhyama kAla sAhityam:

nArImaNyAdyarcita nava nAthAntaHkaraNE

sUri jana saMsEvita sundara guru guha karaNE         

 

Meaning

 

pallavi

nIraja-akshi                   - O lotus-eyed one!

kAmAkshi                       - O Goddess Kamakshi!

nIrada cikurE                  - O one whose tresses resemble a (dark) cloud!

tripurE                        - O goddess of the three cities!

 

anupallavi

SAradA ramA nayanE             - O one with Sarasvati and Lakshmi as your eyes!

sArasa candra-AnanE            - O one whose face is like the lotus and the moon!

vArija pAdE                    - O one whose feet are like lotuses!

varadE                         - O giver of boons!

tAraya mAM                     - Take me across!

tatva padE                     - O depository of the truth!

 

caraNam

gaurI                          - O fair one!

hindOLa dyuti hIra maNi-maya-AbharaNE - O one decked with ornaments set with diamonds of white lustre!

Sauri virinci vinuta           - O one exalted by Vishnu and Brahma!

Siva Sakti-maya nava-AvaraNE   - O one who has nine enclosures which are forms of Shiva and Shakti!

nArImaNi-Adi-arcita            - O one worshipped by the gems among women!

nava nAtha-antaHkaraNE         - O one residing in the hearts of the Nava Nathas!

sUri jana saMsEvita            - O one well-worshipped by the wise, learned people!

sundara guru guha karaNE       - O creator of the handsome Guruguha!

 

Pallavi

nIrajAkshi kAmAkshi nIrada cikurE tripurE

 

nIraja-akshi                   - O lotus-eyed one!

kAmAkshi                       - O Goddess Kamakshi!

nIrada cikurE               - O one whose tresses resemble a (dark) cloud!

tripurE                           - O goddess of the three cities!

 

      1                 2                   3                            1                 2                   3     

dN, D – dm    ; M ; gm        , gS- ;  S     || N ; D N       ; sn  , S ,          ;  ;    ;   ;               ||

nI-  ra     jA-  -  kshi kA-    -mA- - kshi   nI-  ra da     - ciku rE

 

dN, D – dm    ; M ; gm        , gS- ;  S     || N ; D N       S N S ;            ;  M  G M            ||

nI-  ra     jA-  -  kshi kA-    -mA- - kshi   nI-  ra da     ci ku rE           tri pu rE

 

dN, D – dm    ; M   gmd-g   dm – gS,- gs     || N ; D N       S N S ;       ;  M  G M          ||

nI-  ra     jA-  - kshi kA-   -  - -   mA-kshi-    nI-  ra da     ci ku rE           tri pu rE

 

dsnn ; D - dm    ; M   gmd n     S –s n dm g s   || snG gs gs      , d N S ;       ;  M  G M                ||

nI-  ra      jA-  -  kshi kA-   -  - -   mA-- - kshi     nI-  ra da       ci ku rE          tri pu rE

 

dN, D –  dndd  ; M   gmd n     S –s n dm g s   || snG gs gs      , d N S ;       ;  M  G M                 ||

nI-  ra      jA-  -  kshi kA-   -  - -   mA-- - kshi     nI-  ra da       ci ku rE          tri pu rE

 

dsnn ; D –  dndd  ; M   gmd n   sg –ngS nddm g s   || snG gs gs      D N S ;       ;  M  G M        ||

nI-    ra      jA-  -  kshi kA-   -  - -    - -  - mA-- kshi    nI-  ra da       ci ku rE          tri pu rE

 

dsnn ; D –  dndd  ; M   gmd n   sg –ngS nddm g s   || snG gs gs      ,d N S G       ;  ;   ;   ;          ||

nI-    ra      jA-  -  kshi kA-   -  - -    - - -    - mA-- kshi    nI-  ra da       ci ku rE          

 

gMg S ;;     , dN   S ; 

 

Anupallavi

SAradA ramA nayanE sArasa candrAnanE

(madhyama kAla sAhityam)

vArija pAdE varadE tAraya mAM tatva padE

 

SAradA ramA nayanE             - O one with Sarasvati and Lakshmi as your eyes!

sArasa candra-AnanE            - O one whose face is like the lotus and the moon!

 

      1                 2                   3                            1                 2                   3     

NS N – D   N –D  D M     D G M ;   ||   ;  ;  ;   ;         ;  ;   ;    gs   , g M ;   ;   ||

SA- ra  dA  -    ra  mA-     nayanE     

 

NS N – D   N –D  D M     D G M ;   ||   G M ns ndD   ; N  S ;      ; nG S ,  ||

SA- ra  dA  -    ra  mA-      nayanE         sA-  ra-sa - -   can drA     na- nE-

 

ngss ;  N – dsnn ;  –D  D M     , dG DM   ||   gmd-mdn- nsnndD, - N  S ;     sns G S ,  ||

SA-      ra   dA  -     ra  mA-      nayanE         sA-  ra--  sa - -       can drA     na- - nE-

 

ngss ;  N – dsnn ;  –D  D M      mdG M ;   ||   gmd-mdn- nsnndD, -dn  S ;     sns G S ,  ||

SA-      ra   dA  -     ra  mA-      nayanE         sA-  ra--  sa - -          can drA     na- - nE-

 

(madhyama kAla sAhityam)

vArija pAdE                    - O one whose feet are like lotuses!

varadE                         - O giver of boons!

tAraya mAM                     - Take me across!

tatva padE                     - O depository of the truth!

 

sn  s g   S  S    Ggs;-ndD ,  ;      ;  ;   ;   ;              ||

vA-rija pAdE vara  dE - -  

 

sn  s g   S  S    gs ndD – D n d       M     m g s – g M         ||

vA-rija pAdE vara  dE - tAraya    mAM tat-va  padE

 

dN, D – dm    ; M   gmd-g   dm – gS,- gs     || N ; D N       S N S ;       ;  M  G M          ||

nI-  ra     jA-  - kshi kA-   -  - -   mA-kshi-    nI-  ra da     ci ku rE           tri pu rE

 

CaraNam

gaurI hindOLa dyuti hIra maNi-mayAbharaNE

Sauri virinci vinuta Siva Sakti-maya navAvaraNE

 

Madhyama kAla sAhityam:

nArImaNyAdyarcita nava nAthAntaHkaraNE

sUri jana saMsEvita sundara guru guha karaNE

 

gaurI                          - O fair one!

hindOLa dyuti hIra maNi-maya-AbharaNE - O one decked with ornaments set with diamonds of white lustre!

 

      1                 2                   3                           1                 2                   3     

gS,   M ;    G M – gS ,   N ;  D N  ||    mg S   N gs     D  N – S ;     , mG   M , dm          ||

Gau- rI -    hin-   dO- -   La  dyuti       hI-  -   ra ma-  Ni ma  yA     bhara  NE

 

S ;  M ;     gmd-gdm –gs   N ;  D N  ||    mg S   N gs     D  N – S ;     , mG   M ;            ||

Gau- rI -    hin-   dO- -     La  dyuti       hI-  -   ra ma-  Ni ma  yA     bhara  NE

 

Sauri virinci vinuta           - O one exalted by Vishnu and Brahma!

Siva Sakti-maya nava-AvaraNE   - O one who has nine enclosures which are forms of Shiva and Shakti!

 

M N D – M  gmgs  S – G   M N D  D ||  ddM ns ndD   D – M   N D   n- s N S  ;         ||

Sau-  ri    vi  rin- -  ci     vi  nu ta Si va   Sa -  kti-ma-    ya   na  vA-    - varaNE

 

M N D – M  gmgs  S – G   M N , d  D ||  ddM ns ndD   D – M   N D   n- s N S  ;        ||

Sau-  ri    vi  rin- -  ci     vi  nu ta Si va   Sa -  kti-ma-    ya   na  vA-    - varaNE

 

 

Madhyama kAla sAhityam:

nArImaNi-Adi-arcita            - O one worshipped by the gems among women!

nava nAtha-antaHkaraNE         - O one residing in the hearts of the Nava Nathas!

 

s n s g   S  S     s  s   n d – d n    D    M   m g -  s g M        ||

nA-rI- maNyA dyar-cita   nava nA   thA ntaH karaNE

 

 

 

sUri jana saMsEvita            - O one well-worshipped by the wise, learned people!

sundara guru guha karaNE       - O creator of the handsome Guruguha!

 

S , n d m – M     g m g s   g s d n     s m  g m   n d M       ||

sU ri jana  saM   sE- vita sun-dara   guru guha karaNE              

 

N , n d m  - gm    g g s s  | N , - d   , n s g  g m m d           ||

N , D n   -  s s      m m g - s| s m G -  sn sg S – n d             ||

s N- n dm – g g  , m M ||    

 

dN, D – dm    ; M   gmd n   sg –ngS nddm g s   || snG gs gs      D N S ;       ;  M  G M               ||

nI-  ra     jA-  - kshi kA-   -  - -    -  -  mA-   kshi-  nI-  ra da       ci ku rE           tri pu rE

 

dN, D – dm    ; M ; gm        , gS- ;  S     || N ; D N       ; sn  , S ,          ;  ;    ;   ;               ||

nI-  ra     jA-  -  kshi kA-    -mA- - kshi   nI-  ra da     - ciku rE