Pahi Raama Doota

Ragam: Shadvidhamargini

Talam: Rupakam

Tyagaraja

Pallavi:

Pahi Raama Doota ! Jagat Praanakumaara ! Maam

Anupallavi:

Vaahineesha Tarana! Daasa Vadanasoonu Tanu Harana!

Charanam:

Karunaarasa Paripurna Kanchanaadri Samadeha

Paramabhagavata Varenya! Varada Tyagaraja Vinuta!

 

MEANING:

 

Pallavi:

Pahi Raama Doota ! Jagat Praanakumaara ! Maam

; ; ; pm G G | gr R S ; ; ; || ; ; ; ; ; ; ||

- - - Raa- - ma Doo- ta ! - - - - - - -

; , p , p- pm G G | gr R S ; ; ; || ; ; ; ; ; ; ||

- - Pa - hi Raa- - ma Doo- ta ! - - - - - - -

; , p n d- pm G G || gr R S ; , s N || G ; G - , p M ; || P ; ; ; dp M ||

- - Pa - hi Raa- - ma Doo- ta ! - Jagat Praa na ku maa ra ! - - Maam-

; , d sn D- pm G G || gr R S ; , s N || G ; G - , p M ; || D ; ; ; dp M ||

- - Pa - hi - Raa- - ma Doo- ta ! - Jagat Praa na ku maa ra ! - - Maam-

; , d sn D- pm G G || gr R S ; , s N || g r gm P mp d n S || ; ; ; , n ddp m ||

- - Pa - hi - Raa- - ma Doo- ta ! - Jagat Praa na ku maara ! - - - Maam- - - -

; , d sn D- pm G G || gr R S ; , s N || g r gm P mp d n S || nd ns R , r s nd d ||

- - Pa - hi - Raa- - ma Doo- ta ! - Jagat Praa na ku maara ! - - - Maam- - - -

pm , d sn D- dpM G G || gr R rsS , s N || g r gm P mp d n S || nd ns rsn- r s nd d ||pm

- - Pa - hi - Raa- - ma Doo- ta ! - Jagat Praa na ku maara ! - - - - - Maam- - - -

pm , d sn D- dpM G G || gr R ; D ; ; || ; ; ; ; dp M || P ; ; ; ; ; ||

- - Pa - hi - Raa- - ma Doo- ta ! - - - - - - Maam - - -

 

Anupallavi:

Vaahineesha Tarana! Daasa Vadanasoonu Tanu Harana!

; , g , r S ,r G || G G M ; , p M || P D N nd D D || ; , n , d P P P ||

Vaa hi nee - sha Tara na! Daasa Va da na soo- - nu - - Ta - nu Ha ra na!

 

 

,m- G , r S ,r G || G G M ; , p M || P D N nd D D || ; p d P pd ns N ||

- Vaa hi nee - sha Tara na! Daasa Va da na soo- - nu - Ta nu - Ha ra na! (pahi)

 

Charanam:

Karunaarasa Paripurna Kanchanaadri Samadeha

Paramabhagavata Varenya! Varada Tyagaraja Vinuta!

; p d pm G R S || ; ; ; ; ; ; ||

Karu naa- - ra sa - - - - - -

; p d pm G R S || ; s r , G r R S || ; S sn G ; G || ; g m , P , P ; ||

Karu naa- - ra sa Pari - pu- rna - Kan cha naa - dri - Sama de- ha

; p d pm G R S || ; p m , G r R S || ; S sn G ; G || ; n d , P , P ; ||

Karu naa- - ra sa Pari - pu- rna - Kan cha naa - dri - Sama de- ha

; p d nsndpmG , r S || ; p m , G r R S || ; S sn G ; G || ; n d , P , P ; ||

Karu naa- - ra sa Pari - pu- rna - Kan cha naa - dri - Sama de- ha

; s s , r G ; G || G pm , p P ; P ||

Para ma Bha - ga va ta- Vare -nya!

; p p , m G R R || R G , m P ; P || ; p d , n nd D D || dpP ; pm- P dn D ||

Para ma Bha - ga va ta- Vare -nya! Vara da Tya- - ga ra- - ja- Vi nu ta!

; pdpp , m G R R || R G , g M ; P || ; p d , n nd D D || dpP ; pm- P dn D ||

Para ma Bha - ga va ta- Vare -nya! Vara da Tya- - ga ra- - ja- Vi nu ta!