Raghunayaka

Ragam: Hamsadwani (29th Mela Janyam)

               ARO: S R G P N S || AVA: S N P G R S ||

Talam: Deshadi

Composer: Tyagaraja

Version: Hyderabad Brothers

 

Pallavi:

Raghunayaka ! Nee Paadayuga

Raajeevamulane Vidajaala Sri

 

Anupallavi:

Aghajaalamula Baaradroli Nan

Aadarimpa Nive Gati Gaada Sri

 

Charanam

Bhavasaagaramu Daataleka Ne

Bahu Gaasibadi Ne Marugu Jeritini

Avanijaadhipaasruta Rakshaka

(Aanandaakara) Saarvabouma   Sri Tyagaraajanuta!

 

 

Meaning (from TK Govinda Rao’s book)

 

Unique (“naayaka”) among the Raghus! I will never leave (“vidajaala”) hold of  your lotus feet (“paadayuga”). Who else but you (“nive gati gaada”) can rid me (“baaradroli”) of my accumulated sins (“aghajaalamula”) and offer me shelter(“Nan aadarimpa”) ? Mundane life - the ocean of SAMSARA (“bhava saagaramu”) - is replete with trials and tribulations (“bahu gaasibadi”) and to cross (“data lekane”) this vale of sorrow. I have come to you. O Lord of SITA (“Saarvabouma”)! Protector (“rakshaka”) of those seeking (“asruta”) refuge (“avanijadhipa”)! Bestower of joy!(“aanandakara”)

 

 

Pallavi:

Raghunayaka ! Nee Paadayuga Raajeevamulane Vidajaala Sri

 

Unique (“naayaka”) among the Raghus! I will never leave (“vidajaala”) hold of  your lotus feet (“paadayuga”).

 

; ;            ; G                P , g                ; R                | S ;                ;   sn               P - ns                R S                 ||

-  -          - Ra               ghunaa               - ya           ka !         -   Nee  -    Paa-    -  da

 

S R         ; G                P , g                ; R                | S rg               rs-   sn               P - ns                R S                 ||

yuga       - Ra               ghunaa               - ya           ka !         -     Nee  -    Paa-    -  da

 

S R         ; G                P , g                ; R                | sr gp               gr-   gr   sn  - r s     np - ns                 ||

yuga       - Ra               ghunaa               - ya           ka !         -     Nee  -    Paa-    --   da

 

S R         ; G                P- g p               N - P                | N S                ; ;                ; ;                ; ;                  ||

yuga       - Raa               -  jee-                -    va        mula

 

;  ;           ; G                P- g p               N - P                | N S                ; S                ; sn P - pg           ||

-  -          - Raa               -  jee-                -    va        mula    - ne                - Vi--   da -

 

np   g r    sr- G                P , g                ; R                | sr gp               gr-   gr   sn  - r s     np - ns                 ||

jaa- la - - -  Ra               ghunaa               - ya           ka !         -     Nee  -    Paa-    --   da

 

S R         ; G                P- g p               N - P                | ns R                ; gr                sn- rs    np - pg   ||

yuga       - Raa               -  jee-                -    va        mula    - ne                - - Vi--  - -   da -

 

 

np   g r    sr- G                P , g                ; R                | S ;                ;   ;                ; ;                ; ;                  ||

jaa- la - - -  Ra               ghunaa               - ya           ka !         -  -                - -                - -

 

Anupallavi:

Aghajaalamula Baaradroli Nan Aadarimpa Nive Gati Gaada Sri

 

Who else but you (“nive gati gaada”) can rid me (“baaradroli”) of my accumulated sins (“aghajaalamula”) and offer me shelter(“Nan aadarimpa”) ?

 

; ;            ; snP  , p - N          ; N |  S , s             ;  ;                ; ;                ; ;                ||

- -           - A- -  gha jaa    - la  mu la            -  -                - -                - -

 

; ;            ; snP  , p - N          ; N |  S , s             ;  G                R -sr                G - R                ||

- -           - A- -  gha jaa    - la  mu la            - Baa               ra  dro    -     -

 

S ;           ; snP  , p - N          ; N |  nsR , r    ; - G                R -sr                gp - gr               ||

li -          - A- -  gha jaa    - la  mu- - la          -  Baa               ra  dro    -     -

 

rG rs  S ,  snP  , p - N          ; N |  nsR , r    ; - G                R -sr                gp - gr               ||

li -          - A- -  gha jaa    - la  mu- - la          -  Baa               ra  dro    -     li-

 

; , s         ;   s r                , g p -r   ;  S  | nP - n                ;  - S                S  sn                P ;                ||

- - Nan   -  Aa-     - da-  rim-pa  Ni-  ve           -   Ga               ti Gaa-    - -

 

gr G        R- s r                , g p -r   ;  S  | nP - n                ;  - S                S  sn                P ;                ||

da -         -  Aa-     - da-  rim-pa  Ni-  ve           -   Ga               ti Gaa-    - -

 

gr G        R- s r                , g p -r   ;  S  | nP - R                ;  - S                S  sn                P ;                ||

da -         -  Aa-     - da-  rim-pa  Ni-  ve           -   Ga               ti Gaa-    - -

 

gr G        R- s r                , g p -r   ;  S  | nP - R                ;  - S                S  sn                P - pg               ||

da -         -  Aa-     - da-  rim-pa  Ni-  ve           -   Ga               ti Gaa-    -   da

 

Chitta Swaram:

np gr       sr - G                , g P                , p N|  , n S             ,  S - g               r sn - r   s  np - g  ||

sri - -    - -

 

p n S       , p    G                , n P                , s N|  , r S             ,  S - g               r sn - r   s  np - g  ||

p n S       ;   s r                , gr s               n S - r  |  s n - pn    g R- s               np- r s                , n pg   ||  n P g       , r - (Raghu)

 

Charanam

Bhavasaagaramu Daataleka Ne Bahu Gaasibadi Ne Marugu Jeritini

Avanijaadhipaasruta Rakshaka (Aanandaakara) Saarvabouma  Sri Tyagaraajanuta!

 

Mundane life - the ocean of SAMSARA (“bhava saagaramu”) - is replete with trials and tribulations (“bahu gaasibadi”) and to cross (“data lekane”) this vale of sorrow. I have come to you. O Lord of SITA! Protector (“rakshaka”) of those seeking (“asruta”) refuge (“avanijadhipa”)! Bestower of joy!(“aanandakara”)

 

; ;            ; G                G , p                ; G   | pS - n           ; - S                S - sn                P P                ||

- -           - Bha               va saa               - ga    ra-  mu          -  Daa     ta  le-     -  ka

 

gr G        R- G               G , p                ; G   | pS - n           ; - S                R- sn                P P                ||

Ne-         -  Bha               va saa               - ga    ra-  mu          -  Daa     ta  le-     -  ka

 

gr G        R- S                S - ns                R- R | S R     G - g n     , p- G            ; R                ||

Ne -        -    Ba               hu Gaa               -  si    badi    Ne Maru  - gu Je      - ri

 

 

S ;           ; G               G , p                ; G   | pS - n           ; - S                R- sn                P P                ||

ti -          - Bha               va saa               - ga    ra-  mu          -  Daa     ta  le-     -  ka

 

gr G        R- S                S - ns                R- R | S R     G - s n     , p- G            ; R                ||

Ne -        -    Ba               hu Gaa               -  si    badi    Ne Maru  - gu Je      - ri

 

S ;           ; - ns                , p N                ; N   |  S ;                ; ;                ; ;                ; ;                ||

Ti            -  Ava       nijaa         dhi    paa          - -                - -                - -

 

; ;            ; - ns                , p N                ; N   |  S ;                ; G               R - sr               G - R                ||

- -           -  Ava       nijaa         dhi    paa          - sru               ta  Ra-               -    ksha

 

S ;           ; - ns                , p N                ; N   |  ns R            ; G               R - sr               gp - rg                ||

ka           -  Ava        nijaa         dhi    paa          - sru               ta  Ra-               -    ksha

 

rsS ;        ; - sr                , g p -r                ; S   |  nP-R      ;- S               S - sn               P - P               ||

ka           -  Saar               - va-  bou ma    Sri -                -  Tya               ga  raa               -    ja

 

gr G        R- sr                , g p -r                ; S   |  nP-R      ;- S               S - sn               P - pg || np gr s r

nuta!       -   Saar               - va-  bou ma    Sri -                -  Tya               ga  raa               -    ja    nu- ta - -- (raghu)