Rama Nipai

Ragam: Kedaram (29th mela Janyam)

                AROHANA:         S M1 G3 M1 P N3 S                 ||

                AVAROHANA:  S N3 P M1 G3 R2   S                 ||

Talam: Adi

Composer: Tyagaraja

Version: Peri Sriramamurthy

 

Pallavi:

Raamaa ! Nipai Tanaku Prema Podu Seethaa

 

Anupallavi:

Taamarasadala Nayana ! Ni Demo Maaya Gaani

 

Charanam

Bhogaala Anubhavamulandu Baguga Buddhi Niyandu

Tygarajuni Hrudayamandu Vagishaa Anandamandu

 

Meaning (from TK Govinda Rao’s book)

O SITARAMA! My mind ("tanaku") is always obsessed ("prema podu") with you!

 

O Lotus-petal ("thaamarasa-dala") eyed ("nayanaa")!

What ("emo") spell ("maaya") have you ("nee") cast on me, that O SITARAMA, my mind is always....

 

Even when I enjoy ("anubhavamulandu") worldly pleasures ("bhogalanu"),

my mind ("buddhi") is merged in you ("baguga neeyandu").

No wonder, this THYAGARAJA's heart ("hrudaya") is brimming over with your Transcendental ("vageesha") Bliss ("anandamandu").

 

Pallavi:

Raamaa ! Nipai Tanaku Prema Podu Seethaa

 

O SITARAMA! My mind ("tanaku") is always obsessed ("prema podu") with you!

 

  1               2             3               4                  5               6                 7                8

; P           , S ,                 R ;       G , r              |  s R s                 S  ;                 |    s n r s      s n  N      ||

Raa         maa !                 Ni         -  - -                -  - -   pai -            Ta- na-    ku - -

 

; P           , S ,                 R ;       g m p m       |  m  G  r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

 Raa        maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

; P           , S ,                 s m gm   P , m         |  G  ,  r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

 Raa        maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

; P           , S ,                 s m gm   p n s n    |  p m g r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

 Raa        maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

; P           , S ,                 s m gm   p r s n      |  p m g r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

 Raa        maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

g m p n    P , m                 G , r                 s R s                 |   S ;                 ; g m                 |  pm- p m    g r - g r                 ||

Pre- - -     ma --                 Po--          -  - -            du-      - O -           - -  See-     - -   thaa-

 

sn- P       , S ,                 s m gm   p r s n      |  p m g r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

- -  Raa    maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

g m p n    P , m                 G , r                 s R s                 |   S ;                 ; s  n                  |  pm- p m    g r - g r                 ||

Pre- - -     ma --                 Po--          -  - -            du-      - O -           - -  See-     - -   thaa-

 

sn- P       , S ,                 s m gm   p r s n      |  p m g r    s R s       |    s n r s      s n  N      ||

- -  Raa    maa !                 Ni         -  - -                pai -         - - -       Ta- na-    ku - -

 

g m p n    P , m                 G , r                 s R s                 |   S ;                 ; g  r                  |  s n - p m    g r - g r                 ||

Pre- - -     ma --                 Po--          -  - -            du-      - O -           - -  See-     - -   thaa-

 

 

Anupallavi:

Taamarasadala Nayana ! Ni Demo Maaya Gaani

 

O Lotus-petal ("thaamarasa-dala") eyed ("nayanaa")!

What ("emo") spell ("maaya") have you ("nee") cast on me, that O SITARAMA, my mind is always....

 

  1               2                3                  4              5                6                7                8

; P           m- m g r   s R s       S ;                 | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

 Taa        -   ma- -      ra- -           sa- -        -  da-    - la-              Naya    na !

 

P , m        G ,  r         s R s       S ;                 | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

Taa         ma- -          ra- -           sa- -        -  da-    - la-              Naya    na !

 

np M      G ,  r         s R s       S ;                 | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

Taa         ma- -          ra- -           sa- -        -  da-    - la-              Naya    na !

 

g m p n   P , m           G ,  r      s R s                  | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

Taa         ma- -          ra- -           sa- -        -  da-    - la-              Naya    na !

 

p n S       m g g r       s R s       S ;                 |   s r s n   P , m        |   p n p m  g r g r                 ||  s n

Ni- -        De- - -        mo--        Maa-           ya- - -  Gaa-               ni - -  - -   -  - -            - -

 

Charanam

Bhogaala Anubhavamulandu Baguga Buddhi Niyandu

Tyagarajuni Hrudayamandu Vagishaa Anandamandu

 

Even when I enjoy ("anubhavamulandu") worldly pleasures ("bhogalanu"),

my mind ("buddhi") is merged in you ("baguga neeyandu").

 

  1            2                      3                 4                  5                  6              7                8

; G      m - G r     s R s        S  S                 |  ; P                 S - s n                 | N  S                 , S ,                 ||

 Bho    -   gaa-     - -   -          la nu          - bha       va mu-      -    lan  - du

 

; G      m - P  m     m G r     S  S                 |  ; P                 S - s n                 | N  S                 , S ,                 ||

 Bho    -   gaa-       - -   -        la nu          - bha       va mu-      -    lan  - du

 

; G      m - pnP m     m G r     S  S                 |  ; P                 S - s n                 | N  S                 , S ,                 ||

 Bho    -   gaa-   -      -   - -           la nu       - bha       va mu-      -    lan  - du

 

; P       ,  S ,     S ;      S ;                           |   m g g r   s R s       |  ; S                 ,  S ,                 ||

 Ba          gu     ga       Bu                              ddhi - -   Ni- -             yan         - du -

 

No wonder, this THYAGARAJA's heart ("hrudaya") is brimming over with your Transcendental ("vageesha") Bliss ("anandamandu").

 

; P           m- m g r   s R s       S S                 | ;  g  m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

 Tya        -    ga - -   ra -  -          juni        -Hruda - ya-             man-       du-

 

P , m        G ,  r         s R s       S S                 | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

Tya         ga - -         ra -  -          juni        -Hruda - ya-             man-       du-

 

g m p n   P , m           G ,  r      s R s                  | ;  g m                 , P ,                 | S   N                 S ;                 ||

Tya--      ga - -         ra -  -          juni        -Hruda - ya-             man-       du-

 

p n S       m g g r       s R s       S ;                 |   s r s n   P , m        |   p n p m  g r g r                 ||  s n

Va- -        gi- - - -      shaa--   A- -              nan- - -  da- -           man- - -   du- - -     - -