Samaja Vara Gamana

Ragam: Hindolam (20th melakartha janya)

                ARO: S G2  M1  D1  N2  S   ||

                AVA: S N2  D1 M1  G2  S  ||

Talam: Adi

Composer: Tyagaraja

Version: Peri Sriramamurthy

 

Pallavi:

Saamaja Vara Gamana Saadhu Hrut Saarasaabja Paala Kaalaateeta Vikhyaata

 

Anupallavi:

Saama Nigamaja Sudhaamaya Gaana Vichakshana Gunasheela Dayaalavaala Maam Paalaya

 

Charanam:

Veda Shiromaatruja Saptasvara Naadaachala Deepa Sveekruta
Yaadavakula Murali Vaadana Vinoda Mohanakara Tyaagaraaja Vandaneeya

 

Meaning: (From TK Govinda Rao’s book)

O Lord, with the ("vara") majestic gait ("gamana") of a large elephant ("samaja")! O

 effulgent sun who causes the hearts ("hrut") of devotees ("saadhu") to blossom like the lotus ("saarasaabja")! Lord, your fame ("vikhyaata") transcends time ("kaalalitha")!

Alternate meaning: O protector of the lotus-like hearts of the saintly! O Krishna, whose fame transcends time!

 

O Expounder ("vichakshana") of the nectar-like ("sudhaamaya") music ("gaana") arising from Saama Veda ("nigamaja")! Thou of great ("sheela") qualities ("guna") and mercy ("dayaalavaala")! Care ("paalaya") for me ("maam").

 

You are ("sveekrutha") the divine flame ("deepa") illuminating the subtle and lofty heights of Omkaara, the essence ("shiromaatruja") of the Vedas, out of which emanated the seven ("sapta") notes ("svara") of music. You elevated to unsurpassable heights the Yaadava race ("kula") (by adopting it in your avatara as Krishna). You delighted in playing ("vaadana") on the flute ("murali") and fascinated ("vinoda") the Gopis by your bewitching form ("mohana kara") and mellifluous music. You are worshipped ("vandaneeya") by Tyaagaraaja!

 

Pallavi:

Saamaja Vara Gamana Saadhu Hrut Saarasaabja Paala Kaalaateeta Vikhyaata

 

O Lord, with the ("vara") majestic gait ("gamana") of a large elephant ("samaja")! O

 effulgent sun who causes the hearts ("hrut") of devotees ("saadhu") to blossom like the lotus ("saarasaabja")! Lord, your fame ("vikhyaata") transcends time ("kaalalitha")!

Alternate meaning: O protector of the lotus-like hearts of the saintly! O Krishna, whose fame transcends time!

 

M ;          G  S                 N D                 N  N                 |  S ;                 ;  S                |  M G                 M ;                 ||

Saa          ma ja                 Vara                 Gama         naa          -  Saa         -  dhu  Hrut

 

mggm     mg  S                 s s n d                 , n  N                 |  S ;                 ;  S                |  M G                 g m d n                  ||

Saa          ma ja                 Va-ra-                  -Gama        naa          -  Saa         -  dhu  Hrut - -

 

S  ;          n d M                 m g S                  n d  N                 |  S ;                 ;  S                |  M G                 M ;                   ||

Saa          ma ja                 Va-ra-                  Ga- ma       naa          -  Saa         -  dhu  Hrut - -

 

G  ,  m     D  , n                 S ,   n                 d m d n                |  S ;                 S ,   n                 | d n s n                 d m d n                 ||              

Saa-ra     saa-bja                Paa-la                 Kaa- - -      laa-          tee- ta       Vi-khyaa- -  ta-

 

 s m g s  n d M                 m g S                  n d  N                 |  S ;                 ;  S                |  M G                 M ;                   ||

Saa- - -    ma- ja                 Va-ra-                  Ga- ma       naa          -  Saa         -  dhu  Hrut - -

 

G mg GM  Dnd  D N    S ,   n    d m d n              |  S ;                 S ,   n                 | d n s n                 d m d n                 ||              

Saa--   - ra  saa-   - bja  Paa-la   Kaa- - -                  laa-                 tee- ta       Vi-khyaa- -  ta-

 

g s s n    n d d m                  m g g s    ;    d n     |  S ;                 ;  sg                |  M  g g                 M ;                   ||

Saa- - -    ma- ja-                  Va-ra-                  Ga- ma       naa          -  Saa         -  dhu  Hrut - -

 

G mg GM  Dnd  D N    S ,   n    d m d n              |  S ;                 S ,   n                 | d n s n                 d m d n                 ||              

Saa--   - ra  saa-   - bja  Paa-la   Kaa- - -                  laa-                 tee- ta       Vi-khyaa- -  ta-

 

S g s       ndD M                 g s  g s     ,  d N       |  S ;                 ;   ;                 |  ;  ;                 ;  ;                   ||

Saa- - -    ma- -ja                 Va-ra-          Gama   naa                -  -              -  -           - -

 

 

Anupallavi:

Saama Nigamaja Sudhaamaya Gaana Vichakshana Gunasheela Dayaalavaala Maam Paalaya

 

O Expounder ("vichakshana") of the nectar-like ("sudhaamaya") music ("gaana") arising from Saama Veda ("nigamaja")! Thou of great ("sheela") qualities ("guna") and mercy ("dayaalavaala")! Care ("paalaya") for me ("maam").

 

S ;           M - N                 G M                 D - N                 |  S ;                 ; ;                 |   ;  ;                 n d m g                 ||

Saa          ma Ni                ga ma                ja   Su     dhaa-      - -                - -            - - -  -

 

S ;           M - N                 D N                  S - N                 |  S ;                 dn S                 |   d n S                 n d m g                 ||

Saa          ma Ni                ga ma                ja   Su     dhaa-      - -                - - -          - - -  -

 

S ;           M - N                 D N                  S - N                 |  S , g                 S   N                  |   D N                 S - G                  ||

Saa          ma Ni                ga ma                ja   Su     dhaa-      maya         Gaa-        na Vi

 

M ;          m g   S                 s n D                 d n    s -g  | S ,   n   D ,  n                 | s n d m   g m d n   ||

cha          ksha-na Gu- na    shee-la Da  yaa-la  vaa-la  Maam -  Paa- laya

 

S ;           M - N                 D N                  S - N                 |  S , g                 S   N                  |   D N                 S - G                  ||

Saa          ma Ni                ga ma                ja   Su     dhaa-      maya         Gaa-        na Vi

 

M ;          m g   S                 s n D                 d n    s -g  | g s n d   m d n s   | s n d m   g m d n   ||

cha          ksha-na Gu- na    shee-la Da  yaa-la-  vaa-la  -   Maam -  Paa- laya

(Saamajavaragamana)

 

Charanam:

Veda Shiromaatruja Saptasvara Naadaachala Deepa Sveekruta
Yaadavakula Murali Vaadana Vinoda Mohanakara Tyaagaraaja Vandaneeya

 

You are ("sveekrutha") the divine flame ("deepa") illuminating the subtle and lofty heights of Omkaara, the essence ("shiromaatruja") of the Vedas, out of which emanated the seven ("sapta") notes ("svara") of music. You elevated to unsurpassable heights the Yaadava race ("kula") (by adopting it in your avatara as Krishna). You delighted in playing ("vaadana") on the flute ("murali") and fascinated ("vinoda") the Gopis by your bewitching form ("mohana kara") and mellifluous music. You are worshipped ("vandaneeya") by Tyaagaraaja!

 

S ;           M -G                 M ;                 M ;                 | D N                 d n s n                 | D M                 D N                 ||

Ve           da Shi                ro -                 maa           truja        Sa- - -        pta-         svara

 

S ;           n d M                 m g S                 D N                 |  S ;                 ; S                 | M  G                 M ;                 ||

Naa         daa- -                 cha- la                 Dee-           pa-          -  Svee       -   kru      ta -

 

S ;           M N                 D N                 S   N                 | S ;                 ; N                 | D  N      S  - G       ||
Yaa         da va                kula                 Mura        li -            - Vaa         -   da       na Vi

 

M ;          G - S                 , n D                 d n s g                 | S ,   n                 D , n                 | sn d  m  g m d n   ||

no-          da Mo                - hana                ka- ra-      Tyaa-ga raa-ja        Van--da nee- - ya

(Saamajavaragamana)