santAna rAmasvAminam

 

Ragam: hindOLavasanta {20th Melakartha (Nata Bhairavi) Janyam}

                ARO:     S G2 M1 P D1  S   ||

AVA:      S N2 D1 M1 G2 R2 G2 S   || 

      (Alt AVA:  S N2 D1 - P D1 N2 D1 M1- G2 R2 G2 S)

Talam: Adi

Composer: Muthuswamy Dikshitar

Version: T M Krishna
Lyrics Courtesy: Lakshman Ragde

 

Pallavi:

santAna rAmasvAminam saguNa nirguNa svarUpam bhajarE

 

Anupallavi:

santatam yamunAmbApuri nivasantam natasantam hindOLavasantam

Adhavam jAnakIdhavam saccidAnanda vaibhavam shivam

 

Charanam: 

santAna saubhAgya vitaraNam sAdhujana hrdaya sarasija caraNam

cintAmaNyAlankrta gAtram cinmAtram sUrya candra nEtram

antaranga guruguha samvEdyam anrta jaDa duhkha rahita manAdyam

 

Meaning: (Courtesy: http://guruguha.org/wiki/santanarama.html, and TK Govinda Rao’s book):

P: Adore (“bhaja”) santana rama, who is of the manifestation (“svarUpam”) for meditation through both formless (“nirguNa”) and with form (“saguNa”)!

 

A: The one who is eternally present (“nivasantam”)in the ksetra known as Yamunambapuri

The one worshipped (“nata”) by the tranquil ones (yogis – “santam”) ; The one who is pleased (“Adhavam”) by the raga hindolavasanta

The one dear to Janaka's daughter (“Idhavam”)

The one who is a celebration (“vaibhavam”) of knowledge-existence-bliss (“sat-cid-Ananda”); The auspicious (“shivam”).

 

C: The one who provides (“vitaraNam”) the boon (“saubhAgya”) of progeny (“santAna”).

The one who has serene devotees (“sAdhu-jana”) at his lotus (“sarasija”) feet (“caraNam”).

His neck (“gAtram”) is adorned with jewels like Chintamani (“cintAmaNya-alankrta”).

He is the embodiment of pure consciousness (“chin-maatram”).

The one who has the sun (“sUrya”) and the moon (“candra”) as his eyes (“nEtram”).

The one who is well understood (“samvEdyam”) in the inner heart (“antaranga”) of  subrahmanya

He is bereft (“rahita”) of falsehood (“anrta”), dullness (“jaDa”) and grief (“duhkha”). He is the primordial one (“manAdyam”).

 

 

Pallavi:

santAna rAmasvAminam saguNa nirguNa svarUpam bhajarE

 

P: Adore (“bhaja”) santana rama, who is of the manifestation (“svarUpam”) for meditation through both formless (“nirguNa”) and with form (“saguNa”)!

 

   1             2            3                4              5               6                7            8

S ;           ; P           ; P           pd N  |  nddm ;    M m g   |   R – G     M ;         ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -      -    mi     nam

 

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M m g    |   R – G     M ;       ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam

 

G R     G – M      ; P       D M   |  S M       ; dm      |   g r – m g      s – g s n    ||

sagu   Na   nir     - gu     Na -     svarU      - pam-      - -     bha-     -    ja - -

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M m g    |   R – G     mDm   ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam

 

G R     G – M      ; P       D M   |  S M       ; d m      |   g r – m g      s – g s n    ||

sagu   Na   nir     - gu     Na -     svarU      - pam-      - -     bha-     -    ja - -

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M ,  g    |   R – G     gmpd     ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam

 

M ;          ; ;            ; gm        gg ;          |   ; ;        ggmg      |   S ;       ; ;            ||

- -            - - --         - -            - -                - -        - -                - -        - -

 

Anupallavi:

santatam yamunAmbApuri nivasantam natasantam hindOLavasantam

Adhavam jAnakIdhavam saccidAnanda vaibhavam shivam

 

The one who is eternally present (“nivasantam”) in the ksetra known as Yamunambapuri

 

G R     G  - G       ;  ;        , g G   |  M ;       P ;       |   D M       G S     ||

San-     ta   tam    - -         - yamu   nA-     mbA         pu ri       niva

 

G G         M ;          ; ;            ; ;      |  ; ;                ; ;    |   ; ;                 ; ;   ||      

San-       tam-        - -          - -        - -             - -        - -              - -

 

G R     G  - G       ;  ;        , g G   |  M ;       P ;       |   D M       G S     ||

San-     ta   tam    - -         - yamu   nA-     mbA         pu ri       niva

 

G G         M ;          ; ;            , g G   |  M ;       pd sn   |   D M       G S     ||       

San-       tam-        - -          - yamu   nA-     mbA-       pu ri       niva

 

The one worshipped (“nata”) by the tranquil ones (yogis – “santam”) ;

The one who is pleased (“Adhavam”) by the raga hindolavasanta

 

G G         M ;          , p D        S ,n   |  S ;         N  ;     |   nd M      G S     ||        

San-       tam-        nata        san-      tam-      hin-        dO –        Lava

 

R g-   m    , g  S        ; ;         ; ;        | ; ;             ; ;      |   ; ;       ; ;             ||

santamA –dhavam  - -        - -           - -           - -              - -       - -

 

G R     G  - G       ;  ;        , g G   |  M ;      pd sn    |   D M       G S     ||

San-     ta   tam    - -         - yamu   nA-     mbA         pu ri       niva

 

G G         M ;          , p D        S ,n   |  NgssN,    N  ,d   |   D M        G S     ||     

San-       tam-        nata        san-      tam-        hin-        dO –        Lava

 

 

 

 

 

The one who is pleased (“Adhavam”) by the raga hindolavasanta ...

The one dear to Janaka's daughter (“Idhavam”)

The one who is a celebration (“vaibhavam”) of knowledge-existence-bliss (“sat-cid-Ananda”)

The auspicious (“shivam”) one.

 

R g-   m    , g  S         N  g r       , g M    |  S   s – p     , ds s      |   N dm       ,   m  g s              ||

santamA –dhavam  jAnakI    - dhavam saccidA      nan-da      vaibhavam- shivam-

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M m g    |   R – G     M ,   g   ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam  va

 

R g-   m    , g  S         N  g r       , g M    |  S   s – p     , dg s      |   N dm       ,   m  g s              ||

santamA –dhavam  jAnakI    - dhavam saccidA      nan-da      vaibhavam- shivam-

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M m g    |   R – G     M ;       ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam  

 

G R     G – M      ; P       D M   |  S , m     ; d m      |   g r – m g      s – g s n    ||

sagu   Na   nir     - gu     Na -     svarU      - pam-      - -     bha-     -    ja - -

 

S ;           ; P           ; P           pd N  |  nddm ;    M ,  g    |   R – G      M ;         ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam

 

 

Charanam: 

santAna saubhAgya vitaraNam sAdhujana hrdaya sarasija caraNam

cintAmaNyAlankrta gAtram cinmAtram sUrya candra nEtram

antaranga guruguha samvEdyam anrta jaDa duhkha rahita manAdyam

 

C: The one who provides (“vitaraNam”) the boon (“saubhAgya”) of progeny (“santAna”).

 

S ;           ; G           ; G           gS ,  | M ;     M – M    |   P D     dM,       ||

San        - tA         - na       sau-    bhA     gya  vi        tara    Nam-

 

The one who has serene devotees (“sAdhu-jana”) at his lotus (“sarasija”) feet (“caraNam”).

 

S ;           N – D     M  – mg  G S  | , s S     G G      | M M     P ;     ||

sA-        dhu  ja      na    hr-   daya   sara    si  ja        ca ra   Nam

 

His neck (“gAtram”) is adorned with jewels like Chintamani (“cintAmaNya-alankrta”).

 

S ;           S ,n        DsnnD,   D M   | G M       N D   |  , P d     S ;      ||

Cin         tA-        maN - -     yA -    lan-        kr ta     gA--    tram

 

; ;            ; ;            ; ;            ; ;        |   ; ;             ; ;      |  ; ;        ; ;      ||

- -            - -            - -            - -             - -           - -        - -         - -

 

S ;           NgssN,  DsnnD,    D mm  | G M       N D   |  P ,d     S ;      ||

Cin         tA-        maN - -     yA -a    lan-        kr ta     gA--    tram

 

He is the embodiment of pure consciousness (“chin-maatram”).

The one who has the sun (“sUrya”) and the moon (“candra”) as his eyes (“nEtram”).

 

S ;           M ;          g S ,      S ;              | S – N     D M  | G M    g S ,       ||

Cin        mA-        tram     sU-            rya can   -  dra   nE -   tram

 

S ;           NgssN,  DsnnD,    D mm  | G M       N D   |  P ,d     S ;      ||

Cin         tA-        maN - -     yA -a    lan-        kr ta     gA--    tram

 

S ;           gmgg      S ;        S ;               | S – sn     D M  | G M    g S ,       ||

Cin        mA-        tram     sU-            rya can   -  dra   nE -   tram

 

The one who is well understood (“samvEdyam”) in the inner heart (“antaranga”) of subrahmanya (“guru guha”).

 

S s- g       , m- p n      d m – g m    p d S   |  ; ;            ; ;         ; ;       ; ;            ||

Antaran - ga guru   guha  sam-   vE-dyam  - -        - -         - -     - -

 

He is bereft (“rahita”) of falsehood (“anrta”), dullness (“jaDa”) and grief (“duhkha”).

He is the primordial one (“manAdyam”).

 

S s- g       , m- p n      d m – g m    p d S   |    m g s - n     s – N  d     m n d – m   g m  g  s           ||

Antaran - ga guru   guha  sam-   vE-dyam  an  r ta ja    Da duhkha rahita   ma nA- dyam-

 

S ;           ; P           ; P           pd N  |  nddm ;    M m g    |   R – G     M ;        ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam  

 

S s- g       , m- p n      d m – g m    p d S   |    m g s - n     s – N  d     m n d – m   g m  g  s           ||

Antaran - ga guru   guha  sam-   vE-dyam  an  r ta ja    Da duhkha rahita   ma nA- dyam-

 

S ;           ; P           ; P           pd gs  |  nddm ;    M m g    |   R – G     M ;       ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam  

 

G R     G – M      ; P       D M   |  S M       ; d m      |   g r – m g      s – g s n    ||

sagu   Na   nir     - gu     Na -     svarU      - pam-      - -     bha-     -    ja - -

 

S ;           ; P           ; P           pd N  |  nddm ;    M ,  g    |   R – G      M ;         ||

San         - tA       - na        rA- -     ma- -  -   svA - -         -    mi     nam