Sarasi Ruha sana Priye

Ragam: Natai

Talam: Adi

Puliyur Doraiswamy Iyer

Pallavi:

Sarasi Ruhasana Priye Amba

Sada Veenaa Gana Priye Sadananda Hrudaye Mani Sadaye

Anupallavi:

Sharanagatham Mamava Manjula Sharaniki Thanaye

Sam moditha Kavijana Hrudaye

Saroja Nilaye Mani Valaye

Charanam:

Sarasi Ruhakshi Yugale Amba

Sharanagatha Deena Vatsale Amba

Sharadindu Sundara Vadane Vimale

Saraswathi Sathithe Shivaguna Guna jale

Sathatham Vidya lole Sada Sushele

Samvarakumbhastana Yugale Dhavale

Sakala Saamraajya Prathagana Yutha Pusthaka Dhaale

 

Pallavi:

Sarasi Ruhasana Priye Amba

Sada Veenaa Gana Priye Sadananda hrudaye Mani Sadaye

|| ; P M P ; M P ; | P p m ; pm R S , m g - s ||

|| Sa ra si Ru ha sa - na - Pri yee- Am - ba

|| gm - P M P ; pm gmpn | SrsS p ; pmM R S , m g s ||

|| Sa ra si Ru ha sa - na - Pri yee- Am - ba

|| gm - P M P ; pm gmpn | SrsS p ; pmM R S , S s ||

|| Sa ra si Ru ha sa - na - Pri yee- Am - ba

|| ; S S R S G m -m P | , g R s R s - g m pn p - m g s || gm

|| Sa da Vee naa Ga na Priye Sa da - nanda hrudaye- - Mani Sa || daye

 

Anupallavi:

Sharanagatham Mamava Manjula Sharaniki Thanaye

Sam moditha Kavijana Hrudaye

Saroja Nilaye Mani sadaye

|| ; P M P ; mg m P , | ; ; ; ; ; ; , mg s ||

|| Sha ra naa ga- tham - - - - - - - am- ba

||gm- P M P ; mg m P , | ; R r s sn pm g m pn pn ||

|| -- Sha ra naa ga- tham Maa mava Man- jula Shara niki Thana

|| S P M P ; mg m P , | ; R r s sn pm g m pn pn ||

|| ye- Sha ra naa ga- tham Maa mava Man- jula Shara niki Thana

 

|| S S ; sn pm- g m pn p n | S p s , s rs R ; , mg s || gm

|| ye Sam mo- ditha Kavi jana Hruda ye Saro ja Nila ye Mani va la ye

 

Charanam:

Sarasi Ruhakshi Yugale Amba

Sharanagatha Deena Vatsale Amba

Sharadindu Sundara Vadane Vimale

Saraswathy Sathidhe Shivaguna Guna jale

Sathatham Vidya lole Sada Sushele

Samvarakumbhastana Ugale Dhavale

Sakala Saamraajya Prathagana Yutha Pusthaka Dhaale

 

|| ; S S R ; S sr G | G mg pm R ; S S S ||

|| Sa ra si Ru ha- - kshi Yu- ga- le - - Amba ||

 

|| ; S S S r g M P ; | M - G ; - pm R ; ; S ||

|| Sha ra na - gatha Dee na Va tsa- le Am

 

|| S- gm P N P ns , p M | Pnp Mpm R S , r G M ; ||

|| ba Shara din - du Sun- dara Va-- da --- ne - Vima le ||

||pnP , n ; S S ; ; ; | ; , n pmgm pn- pn s R s ||

||Sa -- ra swa thy - - - - -- - - - - - - - ||

||pnP , n ; S S ; ; ; | snpm gm pn pN s , S , ||

||Sa raswa thy Sathithe- Shivaguna Guna ja le ||

 

||s n P S P S S p S s | S R rr S ; ; s n P M ||

||SathathamVidya lo le Sada Su she le Sam va ra kumbha ||

 

|| p m mr S s n P gg m p S | sn P g m s n p m R r s s r || gm

|| stana yuga le Dhava le Saka la Saam - raa-jya Prathagana Yutha Pu sthaka Dhaa le