Seethamma

 

Ragam: Vasanta

Talam: Rupakam

Version: Semmangudi

 

Pallavi:

Seethamma Maayamma Sri Raamudu Maa Tandri

 

Anupallavi:

Vaataatmaja Saumitri Vainateya Ripumardhana

Dhaata Bharataadulu Sodharulu Maaku

O Manasa!

 

Charanam:

Paramesha Vashishta Paraashara Naaradha Saunaka Suka

Surapati Gautama Lambodhara Guha Sanakaadulu

Dhara Nija Bhaagavataa Gresarulevvaro Varellanu

Vara Tyagarajuniki Parama Baandhavulu Manasa!

 

 

MEANING:

O Mind (“manasa”)! Seetha Devi is my mother (“amma”). Sri Rama is my father (“tandri”). Anjaneya (“vaatatmaja”), Lakshmana (“Saumitri”), Garuda (“vainateya”), Satrugna (“ripumardhana”), Jambavaan (“dhaata”), Bharata and others are my (“maaku”) brothers (“sodharulu”). Paramasiva (“parameesha”), Vashista, Paraashara, Naarada, Saunaka, Suka, Indra (“surapati”), Gautama, Ganesha (“Lambodhara”), Subramanya (“guha”), Sanaka and all (“varellanu”) the true BHAAGAVATAs on earth (“gresarulu”) are my intimate relatives (“bandhavulu”).

 

Pallavi:

Seethamma Maayamma Sri Raamudu Maa Tandri

 

[O Mind (“manasa”)! Seetha Devi is my mother (“amma”). Sri Rama is my father (“tandri”).]

 

S ;           ;  M         ; M          || mM ,     ; mg        R rs         ||

See          -  tham    -  ma          Maa-     - yam-     -  ma-

 

S ;           ;  M         ; M          || gm D    M - mg   R rs         ||

See          -  tham    -  ma          Maa-     -    yam-  -  ma-

 

S ;           ;  M         ; M          || gm dn   sn- dm    M M       ||

See          -  tham    -  ma          Maa-     -    yam-  -  ma-

 

; S           S ;           S S          || D ;        M – gm g – rs n   ||

 Sri          Raa         mudu        Maa      ku   Tan- -   dri—

 

sn gr       sn  M      ; M          || gm dn   Srs  nd    M M       ||

See          - -  tham  -  ma          Maa-     -    yam-  -  ma-

 

; sn         snsr        sn    sr    || sndn     dm – gm g – rs n   ||

 Sri          Raa         mu-du-     Maa      -ku   Tan- -   dri—

 

; sn         sngr        sn    dr    || sndn     dm – gm g – rs n   ||

 Sri          Raa         mu-du-     Maa      -ku   Tan- -   dri—

 

Anupallavi:

Vaataatmaja Saumitri Vainateya Ripumardhana

Dhaata Bharataadulu Sodharulu Maaku

O Manasa!

 

[Anjaneya (“vaatatmaja”), Lakshmana (“Saumitri”), Garuda (“vainateya”), Satrugna (“ripumardhana”)…]

 

; dr          snD         mg M      || ; D        , N ,         S ;           ||

 Vaa        taat-        ma- ja          Sau       mi          tri

 

; dr          snD         mg M      || D ;        D N         S ;           ||

 Vaa        taat-        ma- ja        Sau       mi-          tri

 

; dr          snD         mg M      || ; D        snsr        rsS          ||

 Vaa        taat-        ma- ja        Sau       mi-          tri

 

; dr          Srs nd     mg M      || ; D        snsr        rsS          ||

 Vaa        taat- -      ma- ja        Sau       mi-          tri

 

; S           S  sn       gr sn       || D R       sn D        dm gm    ||

 Vai         na te-      - - ya-        Ri pu     mar--       dha-na-

 

dm- dr     Srs nd     mg M      || D ;        snsr        rsS          ||

 Vaa        taat- -      ma- ja        Sau       mi-          tri

 

; S           S  sn       gr sn       || D R       sn D        mg M      ||

 Vai         na te-      - - ya-        Ri pu     mar--       dha-na-

 

[Jambavaan (“dhaata”), Bharata and others are my (“maaku”) brothers (“sodharulu”). O Mind!…]

 

; M          M ;          mg M      || D ,n      S S          S ,n         ||

  Dhaa     ta  -         Bha-ra       taa-      dulu        So

 

D   N       D – sn    D M        ||  gm dn     sn – dm    gr sn ||

dharu      lu    Maa -   ku          O -- --    - -    Ma-  na-sa!-

 

 

Charanam:

Paramesha Vashishta Paraashara Naaradha Saunaka Suka

Surapati Gautama Lambodhara Guha Sanakaadulu

Dhara Nija Bhaagavataa Gresarulevvaro Varellanu

Vara Tyagarajuniki Parama Baandhavulu Manasa!

 

[Paramasiva (“parameesha”), Vashista, Paraashara, Naarada, Saunaka, Suka…]

 

; mm        , M ,        M – M    || M ;       mg – dm    G ;        ||

  Para      - me-       sha  Va      shi-      shta- Pa-                    raa-

 

;  gm       D N         S S          ||  D N      D M        mg –gr    ||

  shara    Naa-        radha         Sau-     naka        Su-   ka-

 

sn- mm   , M ,        M – M    || gm dn   s n    dm –  G ;       ||

     Para   - me-       sha  Va      shi-      shta- Pa-                    raa-

 

;  gm       D N         S S          ||  D N      D M        M  mgR  ||

  shara    Naa-        radha         Sau-     naka        Su-   ka-

[Indra (“surapati”), Gautama, Ganesha (“Lambodhara”), Subramanya (“guha”)]

 

;  s m       , g R        S ;           || S S        S ;           S ;           ||

  Sura      -pati        Gau           tama      Lam         bo

 

S S          DN          D M        || mg dm   gr- R      S ;           ||

dhara     Guha      Sana            kaa- - -  - -  du   lu -             

 

[Sanaka and all (“varellanu”) the true (“nija”) BHAAGAVATAs on earth (“gresarulu”) …]

 

; dn         , d M       mg M      || dg M    D N         S ;           ||

 Dhara    -  Nija      Bhaa--      ga -va   taa -        Gre-

 

, s  S         S S         sn rs       || sndm    dn S        S S          ||

  saru      levva      ro- - -        Va- - -   rel- -        la nu

 

[… are my (“tyagarajuniki”)  intimate (“parama”) relatives (“bandhavulu”).]

 

; s s         snsr        sr sn       || sn D     mm- gm   dn ss      ||

 Vara     Tya--        - - ga-        ra- -       ju-    ni-      - - ki

 

D N         D – sn    D M        || gm dn    sn   dm gr sn       ||

Para        ma Baan – dha        vu- lu-  Ma- na- sa!- --