shrI rAmacandrO

 

Ragam: shrIranjani {22nd Melakartha Janya Ragam}

                ARO:     S R2 G2 M1 D2 N2 S          ||

AVA:      S N2 D2 M1 G2 R2 S           ||

Talam: Misra Chapu

Composer: Muthuswamy Dikshitar

Version: T M Krishna
Lyrics Courtesy: Lakshman Ragde

 

Pallavi:

shrI rAmacandrO rakSatu mAm rAkSasAdi harO raghuvara

 

Anupallavi:

bharatAgraja kaushika yAga rakSaka tATakAntaka

 

Charanam: 

mithilA nagara pravEsha mahEshvara dhanurbhEdaka

sItA kalyANa mahOtsava vaibhava yuta citravESakO

mAdhurya gAnAmrta pAna priya guruguha vishvAsO

mahAdEvIbhakta parashurAma garva harOllAsa

 

Meaning: (Courtesy: GuruGuha.org: http://guruguha.org/wiki/shriramachandro.html ):

P: May Shri Rama (“shrI rAmacandrO”), the destroyer (“harO”) of Rakshasas (“rAkSasAdi”), the best of the Raghu clan (“raghuvara”), protect (“rakSatu”) me (“mAm”).

 

A: He is elder (“Agraja”) to Bharatha (“bharatAgraja”), is the protector (“rakSaka”) of Vishwamitra's sacrifice (“yAga”) and slayer (“antaka”) of Tataka (“tATakAntaka”).

 

C: He entered (“pravEsha”) the city (“nagara”) of Mithila, snapped (“bhEdaka”) the bow (“dhanur”,  “dhanur-bhEdaka”)of Shiva (“mahEshvara”), and married (“kalyANa”) Sita in a marvelous (“vaibhava”) ceremony (“mahOtsava”), thus painting (“yuta”) different portraits (“citra-”) of himself  (“vESakO”). He trusts (“vishvAsO”) Guruguha, who is fond (“priya”) of partaking (“pana”, i.e. “pAna priya”) of the sweet (“mAdhurya”) nectar (“Amrta”) that is music (“gAnA”). He effortlessly (“Ullasa”) humbled (“garva harO-”) Parashurama , the devotee (“bhaktha”) of Devi (“mahAdEvI-bhakta”).

 

Pallavi:

shrI rAmacandrO rakSatu mAm rAkSasAdi harO raghuvara

 

Sahityam: shrI rAmacandrO rakSatu

May Shri Rama (“shrI rAmacandrO”), …

 

S ; ;         | s s n d        M ;       ||  M nd M     | M , g           G R         ||

shrI         rA - -  -      ma -        can - - -       drO - -        -  -

 

… protect (“rakSatu”) me (“mAm”).

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  , G ,      |  G R               R S          ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -            - - -             - am

 

srgr S      | s s n d        M ;       ||  M nd M     | G ;               G R         ||

shrI  -       rA - -  -      ma -       can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  G  ;      |  rgmg             mgrs       ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -              - - -            - am

 

srgmgr    | s s n d        M ;       ||  gmdnS       | ssnd            mmgr     ||

shrI  -       rA - -  -      ma -       can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  G  ;       |  rgmg            mgrs       ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -              - - -            - am

 

Sahityam: rAkSasAdi harO raghuvara

… the destroyer (“harO”) of Rakshasas (“rAkSasAdi”),

… the best of the Raghu clan (“raghuvara”),

 

gR g M  | D N           sn – R   || S ;   ss        | nn   D       N ;               ||

rA- - kSa sA -         di   ha      rO   ra-        ghu-va       ra -  - -

 

srgmgr    | s s n d        M ;       ||  gmdnS       | ssnd            mmgr     ||

shrI  -       rA - -  -      ma -       can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  G  ;      |  rgmg             mgrs       ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -              - - -            - am

 

gR g M  | D N           sn – R   || S ;   ss        | nd   M       gmdn         ||

rA- - kSa sA -         di   ha      rO   ra-        ghu-va       ra -  - -

 

S ; ;         | s s n d        M ;       ||  M nd M     | G ;               G R         ||

shrI         rA - -  -      ma -        can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  , G ,      |  ; gr                R S          ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -            - - -             - am

 

Anupallavi:

bharatAgrajO kaushika yAga rakSakO tATakAntakO

 

Sahityam: bharatAgrajO

He is elder (“Agraja”) to Bharatha (“bharatAgraja”), …

 

S n   S ,  | R ;          G ;           || R  ;  ;         |    ; ;                 ; ;            ||             

bha- ra-    tA-       gra-          jO - - -            - -     - -

 

gRn , S ,  | R ;        G ;           || rsR  ;  ;      |    Rgm             RG          ||             

bha-   ra-   tA-       gra-         jO - - -            kau- -         -  -

 

Sahityam: kaushika yAga rakSakO

… he is the protector (“rakSaka”) of Vishwamitra's (“kaushika”) sacrifice (“yAga”)

 

nG  R ,    |  R S       N S          || R G ;         |   M  ;               R G         ||

shi  ka      yA-      ga -           ra -  -              -  -             kSa-

 

gr R ;      |  ; ;         ; ;            ||

kO -          - -        - -

 

gRn , S ,  | R ;        G ;           || rsR  ;  ;      |    Rgm             RG          ||             

bha-   ra-   tA-       gra-         jO - - -            kau- -         -  -

 

nG  R ,    |  R S       N S          || R G ;         |   M  ;               R G         ||

shi  ka      yA-      ga -           ra -  -              -  -             kSa-

 

Sahityam: tATakAntakO

… and slayer (“antaka”) of Tataka (“tATakAntaka”).

 

gr R ;      |  G R      S ;           ||  S , s n d     |  D ;                 N ;           ||

kO -          tA-      Ta-             kA - - n        ta  -             kO

 

gRn , S ,  | R ;        G ;           || rsR  ;  ;      |    Rgm             RG          ||             

bha-   ra-   tA-       gra-         jO - - -            kau- -         -  -

 

nG  R ,    |  R S       N S          || R G ;         |   M  ;               R G         ||

shi  ka      yA-      ga -           ra -  -              -  -             kSa-

 

gr R ;      |  G R      S ;           ||  s s n d  M   |  G M             D N         ||

kO -          tA-      Ta-             kA - - n        ta  -             kO

 

srgmgr    | s s n d        M ;       ||  gmdnS       | ssnd            mmgr     ||

shrI  -       rA - -  -      ma -       can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  , G ,      |  rgmg             mgrs       ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -              - - -            - am

 

gR g M  | D N           sn – R   || S ;   ss        | nn   M       gmdn         ||

rA- - kSa sA -         di   ha      rO   ra-        ghu-va       ra -  - -

 

S ; ;         | s s n d        M ;       ||  M nd M     | G ;               G R         ||

shrI         rA - -  -      ma -        can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  , G ,      |  ; gr                R S          ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -            - - -             - am

 

Charanam: 

mithilA nagara pravEsha mahEshvara dhanurbhEdaka

sItA kalyANa mahOtsava vaibhava yuta citravESakO

mAdhurya gAnAmrta pAna priya guruguha vishvAsO

mahAdEvIbhakta parashurAma garva harOllAsa

 

Sahityam: mithilA nagara pravEsha

Meaning: He entered (“pravEsha”) the city (“nagara”) of Mithila, …

 

mN D ,   |   M , g      M ;       ||  mN D ,   |  N ;           ; d n   ||

mi-  thi-      lA - -      - -         na-   ga      ra -         -  pra-

 

n S  ;  n  |  N S       ; ;            ||   ; ; ;        |    ; ;           ; ;     ||

vE -    -     sha -        - -               - - -            - -           - -

 

mN D ,   |   M , g      M ;       ||  mN D ,   |  N ;           ; d n   ||

mi-  thi-      lA - -      - -         na-   ga      ra -         -  pra-

 

n S  ;  n  |  N S           ; ;        ||  

vE -    -     sha -        - -              

 

mN D ,   |   M , g      M ;       ||  mN D ,   |  N ;           ; d n   ||

mi-  thi-      lA - -      - -         na-   ga      ra -         -  pra-

Sahityam: mahEshvara dhanurbhEdaka

Meaning: … and He snapped (“bhEdaka”) the bow (“dhanur”,  “dhanur-bhEdaka”)of Shiva (“mahEshvara”),

 

n S  ;  n  |  N S           ; rg      ||   gr R S   |  ss nd          M ;    ||

vE -    -     sha -        - ma-       hE-  -      shva--         ra –

 

dn   rs nd   |  M , g       G ;     || gr s R  ,   |  S ;          ; ;      ||

dha-nur- -     bhE--      da -      kO - -  -       - -          - -

 

Sahityam: sItA kalyANa mahOtsava vaibhava

Meaning: … and thus He married (“kalyANa”) Sita in a marvelous (“vaibhava”) ceremony (“mahOtsava”),

 

S ;  ;           | sd N        D ;        ||  D N   ;     |   S ;         R ;    ||

sI -  -           tA -         -  -         kal-   -        yA-        Na

 

G , M ,      | mnD      N ;        || D n S ,     | ssnd   M ;        ||

Ma-hO-      tsa--      va -          vai- - -      bha--   va –

 

Sahityam: yuta citravESakO

Meaning: … thus painting (“yuta”) different portraits (“citra-”) of himself  (“vESakO”).

 

D N ;       | ssnd      M ;          ||  M nd G  | R G   gr R         ||             

Yu ta       ci - -      tra-           vE - -  -    Sa -   kO- -

 

S ; ;         |  ; ;         ; ;            ||

- - -             - -         - -

 

S ;  ;           | sd N        D ;        ||  D ; N      |   S ;         R ;    ||

sI -  -           tA -         -  -         kal-   -        yA-        Na

 

G , M ,      | mnD      M D     || D n S ,     | ssnd   M ;        ||

Ma-hO-      tsa--      va -          vai- - -      bha--   va –

 

D N ;       | S ,n       N D         ||  nd M- G   | R G  gr S        ||             

Yu ta       ci - -      tra-           vE - -  Sa -  kO- - - -

 

Sahityam: mAdhurya gAnAmrta pAna priya guruguha vishvAsO

Meaning: He trusts (“vishvAsO”) Guruguha, who is fond (“priya”) of partaking

(“pana”, i.e. “pAna priya”) of the sweet (“mAdhurya”) nectar (“Amrta”) that is music (“gAnA”).

 

M   D  n -   s  |  , R   g m     R  g           || , g m  r  g  s  | r-  s n d    n S   ||

mAdhurya  gA   nA mrta    pAna        priya gurugu ha vi-shvA- sO

 

Sahityam: mahAdEvIbhakta parashurAma garva harOllAsa

Meaning: He effortlessly (“Ullasa”) humbled (“garva harO-”) Parashurama ,

… the devotee (“bhaktha”) of Devi (“mahAdEvI-bhakta”).

 

m   G  G -  r | ,  – n s    r –  m  g  r -  g ||  r s – g r s – n |  D   m g   m – nd n  ||

mahAdE-  vI       bha-  kta parashu  rA  -ma  ga-rva ha   rO llA -   -    sa- -

 

 srgmgr   | s s n d        M ;       ||  gmdnS       | ssnd            mmgr     ||

shrI  -       rA - -  -      ma -       can - - -       drO - -        -  -

 

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  G ;      |  rgmg              mgrs       ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -              - - -            - am

 

gR g M  | D N           sn – R   || S ;   ss        | nn   M       gmdn         ||

rA- - kSa sA -         di   ha      rO   ra-        ghu-va       ra -  - -

 

S ; ;         | s s n d        M ;       ||  M nd M     | G ;               G R         ||

shrI         rA - -  -      ma -        can - - -       drO - -        -  -

 

G R G     | M N         D ;        ||  M  , G ,      |  ; gr                R S          ||

ra - - -      kSa-         tu -          mA -            - - -             - am