Sri Kamakoti

Ragam: Saveri

Talam: Adi

Pallavi:

Sri Kamakoti Peeta Sthithe Karunakataakshi

Ekambrapati Hrudaya Nilaye Namaami Sri Kamaakshi

Anupallavi:

Nakadeesha Vinuthe Himagiri Suthe

Sri Kanchipuradeeshwari Varadha Sodhari Shankari

Charanam:

Kadambavana Nilaye Amba (Amba) Kanchalochane Bhavani

Madamba Vadana Vijitha Sashibimba Vara Suguna Kadamba Lalithaamba

Pallavi:

Sri Kamakoti Peeta Sthithe Karunakataakshi

Ekambrapati Hrudaya Nilaye Namaami Sri Kamaakshi

dp M P , d S ND P M - Pdn D M - G R R | S ; ; ; ; ; RM M ; ; D PM PD ||

Sri-- Ka - mako- - ti Pee-- - - - - ta – Sthi the - - - - - Karu na – ka taa- - kshi

dp M P , d S ND P M - pdnd dd pm - G R R | S ; ; ; ; ; RM M ; ; D PM PD ||

Sri-- Ka - mako- - ti Pee-- - - - - ta – Sthi the - - - - - Karu na – ka taa- - kshi

dp M P , d S ND P M - pdrs nd pm - G R R | S ; ; ; ; ; RM M ; ; D PM PD ||

Sri-- Ka - mako- - ti Pee-- - - - - ta – Sthi the - - - - - Karu na – ka taa- - kshi

D M – Pdn DM G R S – N D – N S R mpdp | D ; ; ; P D , s S sn D pdnd pm –D PD||

E- - ka- - - - - - mbra pa ti Hru daya Ni-la- ye Namaa- mi Sri - Ka----- -maa-kshi

D M – Pdn DM G R S – N D – N S R mpdp | D ; ; ; P R , s S sn D pdnd pm –D PD||

E- - ka- - - - - - mbra pa ti Hru daya Ni-la- ye Namaa- mi Sri - Ka----- -maa-kshi

 

Anupallavi:

Nakadeesha Vinuthe Himagiri Suthe

Sri Kanchipuradeeshwari Varadha Sodhari Shankari

S ; N D ; P - P dn D M G R ; S – M P | D ; ; ; ; ; ; P M – dp D D S ; ; ; ||

Na ka- - - dee- - - - - - - sha Vinu the - - - - - Hi ma gi- ri Su the - - -

S ; N D ; P - pd rs ndpm ddpm gr sr – mp dp | D ; ; ; ; ; ; P M – dp D D S ; ; ; ||

Na ka- - - dee- - - - - - - - - sha Vi-nu- the - - - - - Hi ma gi- ri Su the - - -

D P D – S ; ; srG R – R S ; N D M dr | rs S ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ||

Sri- - Kan- -chi- - pu ra dee- - shwa ri - - - - - - - - - - - -

D P D – S ; ; srG R – R S ; N D M dr | rs S ; ; DR S- sn D – drs R , – D M P D ||

Sri- - Kan- -chi- - pu ra dee- - shwa ri - - Varada So - - da- - ri - Shan- ka ri

D P D – S ; ; srpmMG R – R S rg rsN D M dgR | rs S ; ; DR S- sn D – drs R , – D M P D ||

Sri- - Kan- -chi- - - pu ra dee- - shwa ri - - Varada So - - da- - ri - Shan- ka ri

 

Charanam

Kadambavana Nilaye Amba (Amba) Kanchalochane Bhavani

Madamba Vadana Vijitha Sashibimba Vara Suguna Kadamba Lalithaamba

D , P , M G R -M P D ; ; ; ; ; dp M | ; dm P ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ||

Kadamba vana Nila ye - - - - - Am- - - - ba - - - - - - - - - -- -

D , P , M G R -M P D ; ; ; ; ; dp M | ; dm P ; ; ; ; ; ; ; ; ; mp D dp M ||

Kadamba vana Nila ye - - - - - Am- - - - ba - - - - - - - - Am-- ba- -

D , P , M G R -M P D ; ; ; ; ; dp M | ; dm P ; ; ; ; ; sr M rmP mp D dp M ||

Kadamba vana Nila ye - - - - - Am- - - - ba - - - - Am-- -- -- - - ba- - (or "devi")

D , P , M G R - ; mp D ; ; ; ; ; P dm | P D ; S N D M D S ; ; dr sn D P M ||

Kadamba vana Nila ye - - - - - Amba Kan—cha lo- - cha ne –Bha va- - -- ni

D G ; R G R S – sr sn D - , mD md S ; S | N D – dr sn D – dr snD D P - P ndD P M PD ||

Madamba Vadana Vi ji tha Sashi bim-- ba Vara Su gu na Kadam- - ba Lali-- thaa--mba