Sree Swaminaathaaya

Ragam: Khamas

               ARO: S M G M P D N S || AVA: S N D P M G R S     ||

Talam: Khanda Chapu

Composer: Dikshitar

Version: BV Raman/BV Lakshmanan

 

Pallavi:

Shree Swaminaathaaya Namasthe Namasthe

 

Anupallavi:

Shaswatha Shiva Suthaaya Sarva Deva Sahaaya

Swaami Saila Sthithaaya Varadaaya

 

Charanam:

Gajaamba Ramnaaya Ganapathy Soodaraaya

Gunathraya Atheethaaya Guhyaakaaraaya

Ajendra Poojithaaya Aasritha Phaladaaya

Vara siki Vaahanaaya Guruguha Swaroopaaya

 

Meaning: (From TK Govinda Rao’s book)

I salute Lord Swaminatha again (“namaste”) and again. He is the son (“suta”) of the eternal (“shashwatha”) Paramasiva, and helped (“sahaaya”) all(“sarva”)  the celestials (“deva”). He is enshrined(“sthithaaya”)  in Swamishaila and bestows (“daaya”) boons (“vara”). He is the spouse (“ramanaaya”) of Gajaamba and the brother (“soodhara”) of Lord Ganesha. He transcends (“atheetha”) the three (“thraya”) gunas and is of the imperceptible (“guhya”) form (“aakaaraya”). He is worshipped by Brahma and Indra (“ajeendra”). He showers (“daaya”) his grace(“phala”)  to those who take refuge(“aashritha”)  in him. He has the peacock (“varasiki”)  as his mount (“vaahanaaya”). He is of the form(“swaroopa”) of Guruguha.

 

Pallavi:

 

Shree Swaminaathaaya Namasthe Namasthee

 

P ;       | p p  m g M   || gm  N | D ;   D  || d P d   | N     S ;   ||  sn  dp  | mg M ; ||

Shree    Swa  - -  mi     naa  -    thaa ya   Na- ma- sthe Na-     ma- --    - - sthe

 

P sn     |  d p  m g M  || gm  N | D ;   D  || n s   g r   | m g   rs S  ; || pd  nr |  s s  nd pm  ||

Shree     Swa  - -  mi     naa  -   thaa  ya   Na- ma-     - -     sthe     Na- ma- - -  sthe - -

 

Anupallavi:

Shaswatha Shiva Suthaaya Sarva Deva Sahaaya

Swaami Saila Sthithaaya Varadaaya

 

M  ;    |    D  P – D  ||   N   S  |   S  ;    S    ||

Shas       wa  tha Shi    va  Su     thaa ya

 

M  ;    |    D  P – D  ||   N   S  |   S  ;    S    || S  , n   |   N  D  ; ||  N  S  |  S  ;     S  ||

Shas       wa  tha Shi  va Su     thaa ya        Sar  -       va De     va  Sa   haa    ya

 

M  ;    |    D  P – D  ||   N   S  |   S  ;    S    || N ;    |   N  S ; ||  R  N  | r s n d    P ||

Shas       wa  tha Shi  va Su     thaa ya        Sar  -       va De  va  Sa  haa    ya

 

s n d p   | m g   M – P ||  dp  d n | S ;    S  ||  N ;   |  N   S  ; ||   R  N |  r s n d    P  ||

Shas       wa    tha Shi     va  Su   thaa ya     Sar  -  va  De      va  Sa   haa       ya

 

g m n d  | n p   d n S  ||  n s g r  |  m g  r s S  ; || s n   r s | n d  P  - P || M  P | d p  d n s n   ||

Swaa - -  - -     mi - -     Sai - - -   - -   la - -       Sthi thaa- -    ya  Va  ra  daa - -  ya ---

 

Charanam

 

Gajaamba Ramanaaya Ganapathy Soodaraaya

Gunathraya Atheethaaya Guhyaakaaraaya

Ajendra Poojithaaya Aasritha Phaladaaya

Vara siki Vaahanaaya Guruguha Swaroopaaya

 

M   P   | , m  M  ; ||  D   P |   D ;   D ||  S  N | R   S   - N ||  R  S  |  s s n d      P   ||

Ga jaa      -  mba     Ra ma   naa   ya  Ga na pa  thy  Soo –  da    raa - -    ya

 

 M  G  | G   rs S  ; ||  s n  r s  | s s  n d   D || m m g r |  S -  r s   n d  || s n  d p  |  m p d n  S ;      ||

 Gu na  thra yaa       thee- - -  thaa - -   ya   Gu - ---  hya  aa- - - - -  kaa - - -     raa-- -   ya

 

m  G  m |  d p   d   d   n  s ||  S   s   s  |   s     s   g  r   s s  ||

A  jen dra Poo- ji  thaa- ya  Aa sri tha  Pha la  daa-  - ya

 

s    r   n  s   |  d  n  d – d n   s   || s   n   d   p  | g      M   P    d          ||

Va ra si ki    Vaa- ha  naa- ya   Gu ru gu ha  Swa roo paa ya