Sudhamayi

 

Ragam: Amruthavarshini {66th Melakartha (Chitrambari) Janyam}

                ARO:     S G3 M2 P N3 S                    ||

AVA:      S N3 P M2 G3 S                   ||

Talam: Rupakam

Composer: Harikesavanallur Muthaiah Bhagwathar

Version: Hyderabad Brothers
Lyrics Courtesy: Lakshman Ragde

Meanings Courtesy: P R Ramachander

http://translationsofsomesongsofcarnticmusic.blogspot.com.au/2012/03/sudhamayi.html

 

 

Pallavi

sudhAmayi sudhAnidhi sumacarEkSu kOdaNDE

 

Anupallavi

vidhIndranucE vimalE salahau vEdasArE vijayAmbikE

 

Charanam

sarasijAkSa jaganmOhini sarasarAga maNibhUSaNi

harikEsha priya kAmini AnandAmrtakarSaNi

 

Meaning (Courtesy: http://translationsofsomesongsofcarnticmusic.blogspot.com.au/2012/03/sudhamayi.html)

 

Pallavi

She who is pervaded (“mayi”) with nectar (“sudha”), the treasure house (“nidhe”) of nectar (“sudha”),

She who has a bow (“kodanda”) of sugarcane (“sarekshu”) and flowers (“suma”).

 

Anupallavi

She who is worshipped (“nutha”) by the king of fate (“vidhIndra”),

She who is pure (“vimale”) like water  (“Salahau”), the essence (“sarE”)of Vedas

And the victorious (“vijaya”) mother (“ambikE”).

 

Charanam

She who has lotus like (“sarasija”) eyes (“aksha”), she who bewitches (“mohini”) the world (“jagan”),

She who wears (“bhUSaNi”) great tunes (“sarasarAga”) and gems (“maNi”),

She who likes (“priya”) the song (“kAmini”) of Harikesa,

And she who showers (“karSaNi”) the nectar (“amrta”) of joy (“Ananda”).

 

Pallavi

sudhAmayi sudhAnidhi sumacarEkSu kOdaNDE

 

She who is pervaded (“mayi”) with nectar (“sudha”), the treasure house (“nidhe”) of nectar (“sudha”),

She who has a bow (“kodanda”) of sugarcane (“sarekshu”) and flowers (“suma”).

 

S N          ; P    M ;                 ||  M gm                     G-  gs        S ;     ||

sudhA     ma   yi                    su  dhA   ni  dhi        - 

 

; ;            ; ;            ; ;            ||              ; ;            ; ;            ; ;            ||

- -            - -            - -                          - -              - -            - -

 

 

S N          ; P    M ;                 ||  G gm     G-  gs        S ;     ||

sudhA     ma   yi                    su  dhA   ni  dhi        - 

 

;    S        S G          ; M          ||   mpN     ;  sn         pmpn  ||

(su)ma   carE-     -  kSu           kO - -    - daN     - - DE-

 

S N          ; P    M ;                 ||  pm gm     pm-  gm    gs gm  ||

sudhA     ma   yi                    su  dhA    - -    ni  -  dhE -- 

 

pm gm     gs – ns     gm P    ||   mp ns     mg- sn     pm pn   ||

su- ma     ca    rE-     -  kSu    kO - -     -  - daN     - - DE-

 

S N          ; P    M ;                 ||  ; ;        ;  ;           ;  ; ||  [sing N and M flat]

sudhA     ma   yi                   - -            -  -        -   -

 

gmpm    G ;      ;  S               ||   ; ;       ; ;            ; ;            ||

- - - -        - -       - -     - -        - -            - -

 

 

Anupallavi

vidhIndranucE vimalE salahau vEdasArE vijayAmbikE

 

She who is worshipped (“nutha”) by the king of fate (“vidhIndra”),

She who is pure (“vimale”) like water  (“Salahau”)...

 

,p  P        N  S –     G   S  ||  N  P      P  - P      N    S             || ;  ;        ; ;           ; ;            ||

Vi dhI-    -  ndra   nu cE    vi  ma    la    sa      la  hau

 

,p P         N   S –    G   S  ||  sn  P      P  - P    N  S               ||

 VidhI-    -  ndra   nu cE    vi  ma    la    sa      la  hau

 

                                               (G)  (S)

,p P         N   S –    G   M  ||  mg  gs      S  - ns      gs  G     ||

 VidhI-    -  ndra   nu cE     vi -  ma    la    sa      la  hau

 

ns G        S – sn     pm pn     || sn pm   gm gs      g m P     ||

vE-        da   sA-   - -  rE-     vi-ja-    yAm--     bi -  kE

 

,p P         N   S –    G   M  ||  mg  gs      S  - ns      gs  G     ||

 VidhI-    -  ndra   nu cE     vi -  ma    la    sa      la  hau

 

the essence (“sarE”)of Vedas... And the victorious (“vijaya”) mother (“ambikE”).

 

ns G        S – sn     pm pn     || sn pm   gm gs      g m pn ||

vE-        da   sA-   - -  rE-     vi-ja-    yAm--     bi -  kE

 

Chitta Swaram:

S np     N pm    g s g m         || P ;        ;  , m       g m p n   ||

S np     N pm    g s g m         || P -np    s n p m   g m p n   ||

sg mg    gs np  n s g s            || , n pm  g G-s    g m p m   ||

 

S N          ; P    M ;                 ||  pm gm     pm-  gm    gs gm  ||

sudhA     ma   yi                    su  dhA    - -    ni  -  dhE -- 

 

pm gm     gs – ns     gm P    ||   mp ns     mg- sn     pm pn   ||

su- ma     ca    rE-     -  kSu    kO - -     -  - daN     - - DE-

 

S N          ; P    mnppm M,   ||  ; ;        ;  ;           ;  ; ||  [sing N and M flat]

sudhA     ma   yi                   - -            -  -        -   -

 

gmpm    G ;      ;  S               ||   ; ;       ; ;            ; ;            ||

- - - -        - -       - -     - -        - -            - -

 

Charanam

sarasijAkSa jaganmOhini sarasarAga maNibhUSaNi

harikEsha priya kAmini AnandAmrtakarSaNi

 

She who has lotus like (“sarasija”) eyes (“aksha”), she who bewitches (“mohini”) the world (“jagan”),

 

; ps     , n – P          ; M          || mg G   pmmg    gs  ;  n  ||  ; ;           ; ;            ;  ;           ||

 Sara    si    jA     - kSi          ja- gan mO- -    hi- -  ni          - -          - -            - -

 

; ps     , n – P          ; M          || mg G   pmmg    gs  ;  n  || 

 Sara    si    jA     - kSi          ja- gan mO- -    hi- -  ni         

 

She who wears (“bhUSaNi”) great tunes (“sarasarAga”) and gems (“maNi”),

 

; sp    , n  S          ;   S            || ; gm     , g  S        G M        ||

  Sara   sa rA      -    ga              maNi   bhU-     Sa Ni

 

She who likes (“priya”) the song (“kAmini”) of Harikesa,

 

; , p     N – S           G  S        || N P       ;   np       ;  N          ||

   Ha    ri    kE-      -  sha      priya    -  kA-    -  mi

 

S ;           ; ;            ; ;            ||  ; ;        ; ;            ; ;            ||

ni -          - -            - -                - -        - -            - -

 

; , p     N – S           G  S        || N P       ;   pn       ;  S          ||

   Ha    ri    kE-      -  sha      priya    -  kA-    -  mi

 

S , p     N – ns        G  S        || N P       ;   pn       ;  S          ||

ni  Ha    ri    kE-      -  sha      priya    -  kA-    -  mi

 

S , p     N – S          G  M      ||  G S        n s g s     G  G      ||

ni  Ha    ri    kE-      -  sha      priya    kA-   -    mi  ni

 

; , p     N – S           G  M      ||  G S        n s g s     G  G      ||

- - Ha    ri    kE-      -  sha      priya    kA-   -    mi  ni

 

And she who showers (“karSaNi”) the nectar (“amrta”) of joy (“Ananda”).

 

ns G        S – sn     pm pn     || sn pm   gm gs      g m pn ||

Aa- -     nan dA    - -  - -      mr- ta-  kar-  - -    Sa- Ni

 

; , p     N – S           G  M      ||  G S        n s g s     G  G      ||

- - Ha    ri    kE-      -  sha      priya    kA-   -    mi  ni

 

ns G        S – sn     pm pn     || sn pm   gm gs      g m pn ||

Aa- -     nan dA    - -  - -      mr- ta-  kar-  - -    Sa- Ni

 

Chitta Swaram:

S np     N pm    g s g m         || P ;        ;  , m       g m p n   ||

S np     N pm    g s g m         || P -np    s n p m   g m p n   ||

sg mg    gs np  n s g s            || , n pm  g G-s    g m p m   ||

 

S N          ; P    M ;                 ||  pm gm     pm-  gm    gs gm  ||

sudhA     ma   yi                    su  dhA    - -    ni  -  dhE -- 

 

pm gm     gs – ns     gm P    ||   mp ns     mg- sn     pm pn   ||

su- ma     ca    rE-     -  kSu    kO - -     -  - daN     - - DE-

 

S N          ; P     M ;                ||  ; ;        ;  ;           ;  ; ||  [sing N and M flat]

sudhA     ma   yi                   - -            -  -        -   -

 

gmpm    G ;      ;  S               ||   ; ;       ; ;            ; ;            ||

- - - -        - -       - -     - -        - -            - -