svara rAga sudhA

 

Ragam: Shankarabharanam { 29th Melakartha Ragam}

               ARO:     S R2 G3 M1 P D2 N3 S                    ||

AVA:     Ṡ N3 D2 P M1 G3 R2 S                    ||

Talam: Adi (2 kalai)

Composer:  Tyagaraja

Version: T Rukmini / Semmangudi Srinivasa Iyer (http://www.shivkumar.org/music/originals/Swararagasudha-Shankarabharanam-Semmangudi.mp3)
Lyrics & Meanings Courtesy:
Tyagaraja Vaibhavam http://thyagaraja-vaibhavam.blogspot.com/2008/04/thyagaraja-kriti-svara-raga-sudha-raga.html

Youtube Class / Lesson: https://www.youtube.com/watch?v=6uqeYUK6OLY

MP3 Class / Lesson: http://www.shivkumar.org/music/swararagasudha-class.mp3 

 

Pallavi:

svara rAga sudhA rasa yuta bhakti

svarg(A)pavargamurA O manasA

 

Anupallavi:

paramAnandam(a)nE kamalamupai

baka bhEkamu celagi(y)Emi O manasA (sva)

 

caraNam 1

mUlAdhAraja nAdam(e)ruguTE

mudamagu mOkshamurA

kOlAhala sapta svara gRhamula

gurutE mOkshamurA O manasA (sva)

 

caraNam 2

bahu janmamulaku paini jnAniyai

paraguTa mOkshamurA

sahaja bhaktitO rAga jnAna

sahituDu 7muktuDurA O manasA (sva)

 

caraNam 3

mardala tALa gatulu teliyakanE

mardincuTa sukhamA

Suddha manasu lEka pUja jEyuTa

sUkara vRttirA O manasA (sva)

 

caraNam 4

rajata gir(I)SuDu nagajaku telpu

svar(A)rNava marmamulu

vijayamu gala tyAgarAjuD(e)rugE

viSvasinci telusukO O manasA (sva)

 

Meaning Courtesy: Thyagaraja Vaibhavam: http://thyagaraja-vaibhavam.blogspot.com/2008/04/thyagaraja-kriti-svara-raga-sudha-raga.html

 

O My Mind (manasA)! Devotion (bhakti), together with (yuta) the nectarine (sudhA) juice (rasa) of svara and rAga, is indeed heaven (svarga) and also liberation (apavargamu) (svargApavargamurA).

 

anupallavi

paramAnandamu-anE kamalamupai

baka bhEkamu celagi-Emi O manasA (sva)

 

O My Mind (manasA)! Of what avail (Emi) a crane (baka) (and/or) a frog (bhEkamu) flourishing (celagi) (celagiyEmi) on the Lotus (kamalamupai) called (anE) Supreme (parama) Bliss (Anandamu) (paramAnandamanE) (of nAda)?

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

caraNam 1

mUlAdhAraja nAdamu-eruguTE

mudamagu mOkshamurA

kOlAhala sapta svara gRhamula

gurutE mOkshamurA O manasA (sva)

 

Knowing (erugTE) nAda (nAdamu) (nAdameruguTE) originating from mUlAdhAra (mUlAdhAraja) is, indeed the blissful (mudamagu) liberation (mOkshamu) (mOkshamura);

O My Mind (manasA)! Recognising (gurutu) (gurutE) the abodes (gRhamula) (in the body) of the splendorous (kOlAhala) seven (sapta) svaras is indeed liberation (mOkshamu) (mOkshamurA);

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

caraNam 2

bahu janmamulaku paini jnAniyai

paraguTa mOkshamurA

sahaja bhaktitO rAga jnAna

sahituDu muktuDurA O manasA (sva)

 

It is also liberation (mOkshamu) (mOkshamurA) to remain (paraguTa) becoming a knower (of truth) (jnAniyai) after (paini) many (bahu) births (janmamulaku); but,

O My Mind (manasA)! one endowed with (sahituDu) true knowledge (jnAna) (of/and) music (rAga) together with innate (co-born) (sahaja) devotion (bhakti) (bhaktitO) is indeed liberated (muktuDu) (literally freed) (while still alive) (muktuDurA);

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

caraNam 3

mardala tALa gatulu teliyakanE

mardincuTa sukhamA

Suddha manasu lEka pUja jEyuTa

sUkara vRttirA O manasA (sva)

 

Is it enjoyable (sukhamA) (literally comfortable) to thump (mardincuTa) the percussion instrument (mardala) without even knowing (teliyakanE) beat (tALa) and pace (gati) (gatulu)? Similarly,

O My Mind (manasA)! it is a piggish (sUkara) behaviour (vRtti) (vRttirA) (literally rolling) to perform (jEyuTa) worship (pUja) without (lEka) a pure (Suddha) mind (manasu);

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

caraNam 4

rajata giri-ISuDu nagajaku telpu

svara-arNava marmamulu

vijayamu gala tyAgarAjuDu-erugE

viSvasinci telusukO O manasA (sva)

 

This victorious (vijayamu gala) tyAgarAja (tyAgarAjuDu) knows (erugE) (tyAgarAjuDerugE) the secrets (marmamulu) of the treatise ‘svarArNava’ (literally Ocean (arNava) of svara (svarArNava)) which Lord Siva – the Lord (ISuDu) of snow (rajata) (literally silver) mountain (giri) (girISuDu) conveys (telpu) to pArvati – daughter of mountain (naga) (nagajaku);

O My Mind (manasA)! understand (telusukO) (what I convey) by trusting (viSvasinci) (tyAgarAja);

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed the heaven and also liberation!

 

Pallavi:

svara rAga sudhA rasa yuta bhakti

svarg(A)pavargamurA O manasA

 

 

 

Sahityam: svara rAga sudhA rasa yuta bhakti

Meaning: O My Mind (manasA)! Devotion (bhakti), together with (yuta) the nectarine (sudhA) juice (rasa) of svara and rAga,

 

      1               2                 3                4                   5                    6                   7               8

;  ;  S R      G ;  ;  ;       G ;  G ,r      RG M   |    ;  ;  - M , p     ; pmM  , G , |  R ;  Gmp   mgR GR    ||    

     svara     rA -  - -      ga   su -       dhA- -       -  -     ra  sa      yu-  -  -  ta     bha  - - -     - - -  kti

 

SN - S R      G ;  ;  ;     G ;  G ,r      RG M   |      M  ;   P ;       pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp     mgR GR    ||    

     svara     rA -  - -      ga   su -       dhA- -          ra     sa        yu-  -    ta       bha  - - -       - - -  kti

 

SN - S R      G ;  ;  ;     gr S sGr       M ;  ; ;  |      M  ;   P ;       pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp     G R GR    ||    

     svara     rA -  - -      ga   su -       dhA- -          ra     sa        yu-  -    ta       bha   - - -       - - -  kti

 

SN - S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M ,    P ,     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp     GR GR    ||    

     svara     rA -  - - -     -- ga   su -      - dhA- -       -  ra     sa        yu-  -    ta       bha  - - -       - - kti

 

 

Sahityam: svarg(A)pavargamurA O manasA

Meaning: ... is indeed heaven (svarga) and also liberation (apavargamu) (svargApavargamurA).

 

      1               2                 3                   4                   5                    6                   7               8

S N – S ;     R ;   G ;     M ;   P  ;       ; gR – sN  |  S ;  ;  ;          ;  ; - P  ;   |      ;  ; - Gmp  G R – GR   ||

-   -   Svar-  g(A) pa-     var-   -  -      - ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -        -   -   ma- -   na-     sA-

 

S N - S ;     R ;   G ;     M ;   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;          ;  ; - P  ;   |      ;  ; - Gmp  G R – GR   ||

-   -   Svar-  g(A) pa-     var-   -  -      - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -        -   -   ma- -   na-     sA-

 

SN - S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M ,   P ,     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp    mgR GR    ||    

     svara     rA -  - - -     -- ga   su -      - dhA- -       -  ra     sa        yu-  -    ta       bha  - - -       - - kti

 

S N - S S     R R   G G     M M   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;          ;  ; - S  ;   |      ;  ,r- ND   PM – GR   ||

-   -   Svar-  g(A)  pa-       var-   -  -   - -    - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -        -   -   ma- -   na-     sA-

 

SN - S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M P  ;     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp    mgR GR    ||    

     svara     rA -  - - -     -- ga   su -      - dhA- -       -  ra  sa       yu-  -    ta       bha  - - -       - - kti

 

S N - rs S     gr R  mg G   pm M   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;       ;  ; - mgmp |dnsr-gmgr sndp-mdp-m   ||

-   -   Svar-  g(A)  pa-       var-   -  -   - -    - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -     -   -    -  -    ma-  na-  sA-  -

 

 

grsn- S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M P  ;     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp    mgR GR    ||    

       svara     rA -  - - -     -- ga   su -      - dhA- -       -  ra  sa       yu-  -    ta       bha  - - -       - - kti

 

 

S N - rs S     gr R  mg G   pm M   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;       ;  ; - mgmp |dnsr-gmgr sndp-mdp-m   ||

-   -   Svar-  g(A)  pa-       var-   -  -   - -    - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -     -   -   - -      ma-  na-   sA-  

 

 

SN - S R     G ;   ;  ,p    grS  G ;       M ;  ;  ;   |   ; md – pmP        ;  ;   ;  ;   |     ;  ;   ;   ;             ;  ;   ;   ;     ||    

     svara     rA -  - - -     ga   - su -     dhA- -       -  ra     sa            -     - - -        -  -  -  -              -  -   -   -

 

 

 

 

 

 

Anupallavi:

paramAnandam(a)nE kamalamupai

baka bhEkamu celagi(y)Emi O manasA (sva)

 

Sahityam: paramAnandam(a)nE kamalamupai

Meaning: O My Mind (manasA)! ....on the Lotus (kamalamupai) called (anE) Supreme (parama) Bliss (Anandamu) (paramAnandamanE) (of nAda)?

 

       1               2                 3                4                   5                    6                   7               8

; ;   G M      P ;  ;  ;      gM ,  P ;      D ;  N ;   |   S  ;  ;   ;            ; ;  ; ;     |        ; ;  ;  ;       N D P M   || 

 - - pa ra    mA -  - -    nan -   - -      da m(a)      nE  - - -             - -  - -             - - - -        -    -  - -

 

GR-G M      P D P  ;      mgM  P ;      D ;  N ;   |   S  ;  ;   ;            ; ;  ; ;     |        ; ;  ;  ;       N D P M   || 

 - -  pa ra      mA -  - -    nan -   - -      da m(a)      nE  - - -             - -  - -             - - - -        -    -  - -

 

GR-G M      P D P  ;      mgM  P ;      D ;  N ;   |   S  ;  ;   ;            ; ;  mpdn   |    S ;  ;  ;       N D P M   || 

 - -  pa ra      mA -  - -    nan -   - -      da m(a)      nE  - - -             - -  - - - -         - - - -        -    -  - -

 

GR-G M      P D P  ;      ng-M  P ;      D ;  N ;   |   S  ;  ;   ;            ; ;  S ;     |    snD drsn       dPm-gmpm   || 

 - -  pa ra      mA -  - -    nan -   - -      da m(a)      nE  - - -             - -  ka         ma--  la--      mu--  pai- -

 

pmgr-G M      P D P  ;     ; ;  ng-mp    ; D ,  N ,   |   S  ;  ;   ;            ; ;  S ;     |    snD drsn       dPm-gmpm   || 

 - - -- pa ra      mA -  - -    - - nan -   -    da m(a)      nE  - - -             - -  ka         ma--  la--      mu--  pai- -

 

Sahityam: baka bhEkamu celagi(y)Emi O manasA (sva)

Meaning: Of what avail (Emi) a crane (baka) (and/or) a frog (bhEkamu) flourishing (celagi) (celagiyEmi) ...

 

pmgr- D ;     P  ; - PD      M ; - M D     pmG – GM   |  P  ;  ;  ;        ; ;  - dnsr |   sndp ; M    mgmr  – pmgr  ||

- - - -   ba-    ka -   bhE-    -  -    ka -      mu -    cela      gi -   - -        -  -   (y)E-    -- -     mi   O - -       ma-na-

 

O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

grsn- S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M P  ;     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp    mgR GR    ||    

sA -- svara    rA -  - - -  -- ga   su -      - dhA- -       -  ra  sa       yu-  -    ta       bha  - - -       -- -   kti

 

S N - rs S     gr R  mg G   pm M   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;       ;  ; - mgmp |dnsr-gmgr sndp-mdp-m   ||

-   -   Svar-  g(A)  pa-       var-   -  -   - -      - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -     -   -   - -     - - -  ma-  na-     

 

gr-sn - S R     G ;   ;  ,p    grS  G ;       M ;  ;  ;   |   ; md – pmP        ;  ;   ;  ;   |     ;  ;   ;   ;             ;  ;   ;   ;     ||    

    sA   svara   rA -   - -    ga   - su -     dhA- -       -  ra     sa            -     - - -        -  -  -  -              -  -   -   -

 

 

caraNam 1

mUlAdhAraja nAdam(e)ruguTE

mudamagu mOkshamurA

kOlAhala sapta svara gRhamula

gurutE mOkshamurA O manasA (sva)

 

Sahityam: mUlAdhAraja nAdam(e)ruguTE

Meaning: Knowing (erugTE) nAda (nAdamu) (nAdameruguTE) originating from mUlAdhAra (mUlAdhAraja) is,

 

      1                2                 3                4                   5                    6                   7                8

 ; ; - P  ;        P ;  ;  ;       ;  ; MP      ,m M- M ;  |  ; ; ; - G          ;  G – G ,r  |     R S – srG   R – R R ;    ||

      mU-       lA -  - -      - - dhA-     --  ra   ja -    - - -   nA        -   da  m(e)-     ru -     - - -    -    guTE

 

; ; - P  ;        P ;  ;  ;       ;  ; MP      ,m M- M ;  |  ; ; ; - G           ,p mg – G ,r  |     R S – srG   R – R -SR   ||

      mU-       lA -  - -      - - dhA-     --  ra   ja -    - - -   nA        -   da    m(e)-     ru -     - - -    -    gu  TE-

 

GM - P  ;        P ;  ;  ;  ; ; MdppmM ; mdPpmM ;  |  ; ; ; - G     ,p mg – G ,r  |    R ;  – srG   R – R -pmgr   ||

        mU-       lA -  - -     dhA-   ----   ra -  ja - -  -     - - -   nA  -   da    m(e)-     ru -     - - -    -    gu  TE-

 

srgm- P  ;      P ;  ;  ;  ; ; MdppmM ; mdPpmM ;  |  ; ; ; - G     ,p mg – G ,r  |    R ;  – srG   R – R -  R     ||

         mU-      lA -  - -     dhA-   ----   ra -  ja - -  -     - - -   nA  -   da    m(e)-     ru -     - - -    -    gu  TE-

 

Sahityam: mudamagu mOkshamurA

Meaning: ... indeed the blissful (mudamagu) liberation (mOkshamu) (mOkshamura);

 

 

R ; P , g       ; gpM , R ,   R gp gRs      ; S    G,r    |   G ;  ;  ;         ;  ; R ;    |    ;  ;   ;  ;        S  ;   ;   ;     ||

- -  mu da    -  ma  gu      mO--  - -       - kshamu-      rA - - -        -  -  - -         - -    -  -        -   -   -  -

 

;  ; P d-pm    G; - gpM , R ,   R gp gRs      ; S    G,r    |   G mg G mg  G ; -R gr   |    Rgr   R ;     S rs   S rs     ||

- -  mu da    -  -    ma  - gu      mO--  - -      - kshamu-      rA -   - - -  -  -  -    - -         - -    -  -        -   -   -  -

 

S ; mD- pm    G; - gpM , R ,- R gp gRs     ; S    G,r    |   G mg G mg  G ; -R gr   |    Rgr   R ;     S rs   S rs     ||

- -  mu da    -  -      ma  - gu    mO--  - -      - kshamu-      rA -   - - -  -  -  -    - -         - -    -  -        -   -   -  -

 

 

Sahityam: kOlAhala sapta svara gRhamula

Meaning: O My Mind (manasA)! Recognising (gurutu) (gurutE) the abodes (gRhamula) (in the body) of the splendorous (kOlAhala) seven (sapta) svaras is indeed liberation (mOkshamu) (mOkshamurA);

 

 

S ;  - S N      S  ;   RS      R  ;  G R -  G ;  M G  ||  MD P M       G M  G R   |  G M mP,        ; P     P ;   ||

  - -   kO-      lA-   -  -      ha -  la -      sa-   -   -      pta  - -  -        sva – ra -       gRa- ha--        - mu  la

 

 

Sahityam: gurutE mOkshamurA O manasA (sva)

Meaning: O My Mind! Devotion, together with the nectarine juice of svara and rAga, is indeed heaven and also liberation!

 

; ; - DN     S ;   ;  ;        ;  ;  sn rs       S – D , N ,  |   S ;  ;  ;         ;  ;   ;   ;    |    ;  ;   ;  ;         ; D N  P   ||

--    guru   tE -  -  -        - -  mO- -    -     kshamu     rA - -           - -  -    -        -  -   -  -         -  -  -   -

 

 

NP – DN     S ;   ;  ;        dnS – snD     P ,m - Gmr   |  R G  M P     D N – Srs   |  N D P M      G R - rgmg   ||

--       guru     tE -  -  -     mO-    - --     ksha-  mu --    rA - -           - -  -     O-       -   -   -  -        - -    ma-na-

 

grsn- S R      G ;   ;  ,s   sr G    RG      R-gr pmM | G-M P  ;     pmM  ; G ;  |  R ;  Gmp    mgR GR    ||    

sA -- svara    rA -  - - -  -- ga   su -      - dhA- -       -  ra  sa       yu-  -    ta       bha  - - -       -- -   kti

 

S N - rs S     gr R  mg G   pm M   gmdd     pp- gR – sN  |  S ;  ;  ;       ;  ; - mgmp |dnsr-gmgr sndp-mdp-m   ||

-   -   Svar-  g(A)  pa-       var-   -  -   - -      - -   ga-   mu-    rA    -          -  -   O  -     -   -   - -     - - -  ma-  na-     

 

gr-sn - S R     G ;   ;  ,p    grS  G ;       M ;  ;  ;   |   ; md – pmP        ;  ;   ;  ;   |     ;  ;   ;   ;             ;  ;   ;   ;     ||    

    sA   svara   rA -   - -    ga   - su -     dhA- -       -  ra     sa            -     - - -        -  -  -  -              -  -   -   -