Vaarana Mukha Vaa

 

Ragam: Hamsadhwani (29th Melakartha Janyam)

ARO: S R2 G3 P N3 S                ||
AVA: S N3 P G3 R2 S                ||

Talam: Rupakam

Composer: Koteshwara Iyer

Version: Ram Kaushik
Lyrics Courtesy: Lakshman Ragde

 

Pallavi:

vAraNa mukha vA tuNai varuvAi aruLvAi dayavAi

 

Anupallavi:

AraNap-poruLAna kanda gAnAmudattirkkuL karuNAmudam udaviyE aruL mata

 

Charanam:

innishai iyal ilakkiyam Ariyam tamizh arivEdum inri kannal annaik-kanda

gAnAmuda nannUlai unnum kavi kunjaradAsan nAn unnaruL koNDE paNNat-

tuNindEn munnavanE nI mun ninrAl muDiyAda-donrillai AdalAl ati vEgam-adAgavE

 

Meaning:

 

Pallavi:

vAraNa mukha vA tuNai varuvAi aruLvAi dayavAi

 

; , s          , r G                 , p N                 || NS                 sn P                 , g R                 || g r S                 ; ;                 ; ; ||

- - vA      -raNa                 -mukha     vA-         tu-Nai                - varu        vAi--       - -                 - -

 

; S           , r G                 P   N                 || S ;                 sn P                 , g R                 || g r S                 ; ;                 S S ||  sn P    , r S     R ;                 ||

- vA        -raNa                 mukha      vA-         tu-Nai                - varu        vAi--       - -                  a ruL vAi-     daya  vAi

 

gr S         R G                 , p   N                 || S ;                 sn P                 , g R                 || g r S                 ; ;                 S S ||  sn P    , r S     R ;                 ||

vA-         ra Na                 mukha      vA-         tu-Nai                - varu        vAi--       - -                  a ruL vAi-     daya  vAi

 

gr S         R G                 , p   N                 || snR                 sn P                 , g R                 || g r S                 ; ;      gr pg  ||rsnp ;    , r S     R ;           ||

vA-         ra Na                 mukha      vA-         tu-Nai                - varu        vAi--       - -      a- ruL vAi-       daya  vAi

 

gr S         R G                 , p   N                 || sngr                 sn P                 , g R                 || g r S                 ; ;      s r g p  ||grsnP,   , r S   R ;           ||

vA-         ra Na                 mukha      vA-         tu-Nai                - varu        vAi--       - -      a -ruL   vAi-       daya  vAi

 

gr S         R G                 , p   N                 || srgp                 gr sn                 p- g R                 || g r S                 ; ;      s r g p  ||grsnP,   , r S   R ;           ||

vA-         ra Na                 mukha      vA-         tu-Nai                -  varu       vAi--       - -      a -ruL   vAi-       daya  vAi

 

gr S         R G                 , p   N                 || S ;                 ; ;                 ; ;                 || ; ;                 ; ;                 ; ; ||  

vA-         ra Na                 mukha      vA-         - -                 - -              - -            - -                 - -   

 

Anupallavi:

AraNap-poruLAna kanda gAnAmudattirkkuL karuNAmudam udaviyE aruL mata

 

; , g         , p N                , s S                 ||  S ;                 S- S                ;  S                 || ; ;                 ; ;                 ; ;   ||  ; sn    r s - sn    N ;                 ||

- - A        - raNap                -poruL       A-           na kan                -  da-                 - -                 - -                 - -      - -    -  -    - -     - -

 

; , g         , p N                , s S                 ||  S ;                 S- sn                P  P                 ||

- - A        - raNap                -poruL       A-           na kan                -  da-      

, pn-g      , p N                , s S                 ||  S ;                 S- sn                rs  N                 ||

- - - A      - raNap                -poruL       A-           na kan                -  da-      

 

; ,  -g       , p N                , s R                 ||  sr G                 R- sn                P  P                 ||

- - - A      - raNap                -poruL       A-           na kan                -  da-      

 

; n g        , p N                , s R                 ||  sr gp                 gr- sn                P  -pg                 || R ;     s r   s n    p g P    ||

- A-         - raNap                -poruL       A-           na- kan  da- gA-     nA-   mu-da-    ttir-kkuL

 

p   s  s  n      p   g -   n  p    g  r -  g   r   ||   s  n - S     ,  G,r -g                 , p N || S ;    ; ;       ;  ;                 ||

ka ru NA-   mudam u da   viyE   a  ruL    mata- Vaa   ra-  na    - mukha vaa  - -                 - -   (repeat AraNa Porul..)

 

 

 

Charanam:

innishai iyal ilakkiyam Ariyam tamizh arivEdum inri kannal annaik-kanda

gAnAmuda nannUlai unnum kavi kunjaradAsan nAn unnaruL koNDE paNNat-

tuNindEn munnavanE nI mun ninrAl muDiyAda-donrillai AdalAl ati vEgam-adAgavE

 

; , s    n- p   P      G P              || R G     R   R      , S ,   ||  S R   - gp-  gr    , s R   || s r g p   g r - S    ; S              ||

- -in   n   i shai    I  yal               I  la   kkiyam   - A       riyam  ta- mizh-- a ri      vE- - - dum- in   -  ri

 

; , s    n- p   P      G P              || R G     R   R      , S ,   ||  S R   - gp-  gr    , s R   || s r G    g r - S    ; S              ||

- -in   n   i shai    I  yal               I  la   kkiyam   - A       riyam  ta- mizh-- a ri      vE- - - dum- in   -  ri

 

; , g    ,  p -  P                 N P                 || G ;                 P - R                 G R   ||  S ,n   S R    g p g r    || n r gp    G ;                 ; R                 || 

- - kan- nal an       - naik-        kan                da gA                -  -        nA-   muda nan- - -     nU- --    lai -    - -

 

; , n   , p -   N       p G - p        ||  , r G    P ;           P - g  p || ; , - g    , p  N    P -   pg   || R ,-g   , p   N   N S    ||

   un - num ka      vi -  kun     - jara   dA          san nAn  - -  un  - na ruL koNDE-    - -paN-Na tu NindEn

 

; , g   , p -  N                  , s     R                  ||  sr G                 R - sn                 P  P                 || , -   

- - mu-nnava                  - nE nI      mun-    -    nin-   -  rAl

 

; ng   , p -  N                  , s     R                  ||  sr gp                 gr - sn                 P     p  g  || R  ;    s r - sn    p g P   ||

- mu-nna   va                  - nE nI      mun-    -    nin-  rAl  muDi yA-   da-  don- ril-  lai

 

p   s  s   n      p   g -   n  p    g  r -  g   r   ||   s  n - S     ,  G,r -g              , p N || S ;    ; ;       ;  ;                 ||

A  - da lAl    a    ti    vE-   gama  A   -       gave Vaa   ra-  na    - mukha vaa  - -                 - -   (repeat MunnavanE)