VandEham Jagad Vallabham

 

Ragam: Hamsadhwani (29th Melakartha (Shankarabharanam) Janyam)

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamsadhvani

ARO: S R2 G3 P N3 S ||

AVA: S N3 P G3 R2 S ||

Talam: Khanda Chapu

Composer: Annamacharya

Version: M S Subbalakshmi (https://www.youtube.com/watch?v=C76m9LtEpBs )
Lyrics Courtesy: Sangeetha Sudha (Damodara Rao Dasu)

Link: http://www.sangeetasudha.org/annamacharya/vol4/k7.html#MARK_VANDEHAM

Youtube Class/Lesson: https://www.youtube.com/watch?v=-GV3EzZfOTc

MP3 Class / Lesson: http://www.shivkumar.org/music/vandehamjagat-hamsadhwani-class.mp3 

 

Pallavi

vandEham jagadvallabham durlabham

 

Anupallavi:

mandara dharam gurum mAdhavam bhoo dhavam ||

Charanam 1:

naraharim muraharam nArAyaNam param

harimachyutam ghana vihanga vAham

purushOttamam param punDAreekAksham

karuNAbharaNam kalayAmi SaraNam ||

Charanam 2:

nandani nandanam nandaka gadA dharam

indirA nAdha maravinda nAbham

indu ravi lOchanam hita dAsa varadam mu

kundam yadukulam gOpa gOvindam ||

 

Charanam 3:

rAma nAmam yajNa rakshaNam lakshaNam

vAmanam kAminam vAsudEvam

SrimadAvAsinam Sri vEnkaTESwaram

SyAmalam kOmalam SAnta murtim ||

 

Meaning: Courtesy: Sangeetha Sudha (Damodara Rao Dasu) http://www.sangeetasudha.org/annamacharya/vol4/k7.html#MARK_VANDEHAM

 

Sahityam: vandEham jagadvallabham durlabham

Meaning: I bow to Madhava the lord (vallabham) of the universe (jagad). It is difficult (durlabham) to get his grace.

 

Sahityam: mandara dharam gurum mAdhavam bhoo dhavam ||

Meaning: He bore (dharam) Mandara mountain. He is mighty (gurum). His consort is Bhudevi (Bhoo-dhavam).

 

C1:

Sahityam: naraharim muraharam nArAyaNam param

Meaning: I bow to Narahari the destroyer (haram) of demon Mura. He is Narayana the transcendental (param).

 

Sahityam: harimachyutam ghana vihanga vAham

Meaning: He is Achyuta with Garutmanta as vehicle (ghana vihanga vAham).

 

Sahityam: purushOttamam param punDAreekAksham

Meaning: He is the Supreme (purushOttamam). His eyes are lotus-like (punDAreeka-aksham).

 

Sahityam: karuNAbharaNam kalayAmi SaraNam ||

Meaning: Mercy is his ornament (karuNa-AbharaNam). I seek refuge in him (kalayAmi SaraNam).

 

C2:

Sahityam: nandani nandanam nandaka gadA dharam

Meaning: I bow to the son (nandanam) of Nanda whose mace (gadA dharam) is Nandaka.

 

Sahityam: indirA nAdha maravinda nAbham

Meaning: He is Indira's consort (nAdha). He has lotus (aravindha) on his navel.

 

Sahityam: indu ravi lOchanam hita dAsa varadam

Meaning: The Sun (ravi) and the Moon (indu) are like his eyes (lOchanam).

He is benevolent to devotees (hita dAsa).

 

Sahityam: mukundam yadukulam gOpa gOvindam ||

Meaning: He is Mukunda the bestower (varadam) of salvation. He is Govinda. He is Gopala of Yadu clan (Yadukulam).

 

C3:

Sahityam: rAma nAmam yajNa rakshaNam lakshaNam

Sahityam: vAmanam kAminam vAsudEvam

Meaning: I bow to Srirama the protector (rakshaNam) of Yajnas. He is perfect (lakshaNam). He is Vasudeva.

 

Sahityam: SrimadAvAsinam Sri vEnkaTESwaram

Sahityam: SyAmalam kOmalam SAnta murtim ||

I bow to Venkatesa whose complexion is blue (SyAmalam). He is delicate (kOmalam). He is icon of serenity (SAnta murtim).

 

Pallavi

vandEham jagadvallabham durlabham

Sahityam: vandEham jagadvallabham durlabham

Meaning: I bow to Madhava the lord (vallabham) of the universe (jagad). It is difficult (durlabham) to get his grace.

 

 

S ; | snP gp || G R | r G rsS , || S ,r | G P ; || ; ; | , sr gp n ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la bham - - - - - - -

 

S ; | snP gp || G R | r G rsS , || S ,r | G P ; || S ; | sn- pgpn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la bham dur la- bham-

 

srgr | snpg pn || snpg | r G rsS , || gr pg | np sn rs || gr sn | pn s -g pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la- bham dur - la- - bham-

 

srgr | snpg pn || snpg | r G rsS , || srg-r | gp g p n s || gr s-r | sn - pg pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la- -- bham - dur- la- - bham-

 

srgr | snpg pn || snpg | r G rsS , || pgnp | sn rs gr || p gr s | n p n - g pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- - la- bham - dur- - la- - bham-

 

S , r | snP gp || G R | r G rsS , || gpns | gr sn P || ; ; | ; ; ; ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la bham - - - - -

 

 

Anupallavi:

mandara dharam gurum mAdhavam bhoo dhavam ||

 

 

Sahityam: mandara dharam gurum mAdhavam bhoo dhavam ||

Meaning: He bore (dharam) Mandara mountain. He is mighty (gurum). His consort is Bhudevi (Bhoo-dhavam).

s n P | S S - N || S ; | rg rsS ; || s n P | S S - N || S ; | N R ; ||

man- dara dha ram gu- rum- man- dara dha ram gu rum-

 

s n P | S S - N || S ; | N R ; || s r g p | R S ; || gr sn | p n s g p n ||

man- dara dha ram gu rum- mA- - dha vam bhoo- dha- - vam

 

s n P | S S - N || S R | gp R ; || s r g p | R S ; || gr sn | p n s g p n ||

man- dara dha ram gu rum- mA- - dha vam bhoo- dha- - vam

 

 

srgr | snpg pn || snpg | r G rsS , || pgnp | sn rs gr || p gr s | n p n - g pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- - la- bham - dur- - la- - bham-

 

S , r | snP gp || G R | r G rsS , || S ,r | G P ; || ; ; | ; ; ; ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la bham - - - - -

 

Charanam 3:

rAma nAmam yajNa rakshaNam lakshaNam

vAmanam kAminam vAsudEvam

SrimadAvAsinam Sri vEnkaTESwaram

SyAmalam kOmalam SAnta murtim hArim ||

 

C3:

Sahityam: rAma nAmam yajNa rakshaNam lakshaNam

Sahityam: vAmanam kAminam vAsudEvam

Meaning: I bow to Srirama the protector (rakshaNam) of Yajnas. He is perfect (lakshaNam). He is Vasudeva.

 

Sahityam: SrimadAvAsinam Sri vEnkaTESwaram

Sahityam: SyAmalam kOmalam SAnta murtim ||

I bow to Venkatesa whose complexion is blue (SyAmalam). He is delicate (kOmalam). He is icon of serenity (SAnta murtim).

 

G R | G - P ; || P ; | s n G P || S ; | sn P ; || G P | g p g r s r ||

rA - ma nA mam ya- - jNa ra - ksha-Nam la - ksha-Nam- -

 

npgr | G - P ; || P ; | s n G P || sn gr | sn P ; || pgnp | g p G R ||

rA - ma nA mam ya- - jNa ra - ksha-Nam la - ksha-Nam- -

 

G ; | np G R || s r g p | R , S , || G R | G P S || snP | ; ; ; ||

vA ma- nam- kA - - mi nam vA- su dE- vam

 

sn P | N , S , || R ; | gp R ; || S R | gp G R || S ; | rg rsS ; || ; ; | ; ; ; ||

Sri - ma- dA- vA si- nam Sri- vE- - nka TE Swa- ram

 

snP | pg R ; || s n P | N S ; || g r s n | p s s n P || n p s n | r s g r p g ||

SyA- ma- lam kO - ma lam ShA- - nta- mur-- tim - - hA- rim - -

 

 

srgr | snpg pn || snpg | r G rsS , || pgnp | sn rs gr || p gr s | n p n - g pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- - la- bham - dur- - la- - bham-

 

[Alt finish]

S ; | snpg pn || snpg | r G rsS , || pgnp | sn rs gr || p gr s | n p n - g pn ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- - la- bham - dur- - la- - bham-

 

S , r | snP gnP || G R | r G rsS , || gpns | gr sn P || ; ; | ; ; ; ||

Van dE- -- ham- ja- gad- val- la bham - - - - -