INTHA CHOUKA

 

Ragam: Bilahari(29th Mela Janyam) Composer: Veenai Kuppaiyer

Talam: Aadi

 

Aarohanam:S R2 G3 P D2 S

Aavarohanam:S N2 D2 P M1 G3 R2 S

 

Pallavi: Intha chouka sEya idi mEkAdura sAmi

Anupallavi: PanthamElara nAthO VenugOpAlA rArA eevElaI

Charanam: Ninne kOri yunnArA

 

 

Pallavi

 

S , , S N D P D | N P D P M G G R

In - - - - - tha - -chou - - - - - -

 

 

S R G S N D S , | R G R S - G P D ||

ka - - - - - se - - - - - - ya - -

 

 

R - S G R S N S | N D P D M G P D

I - di - - - me - - - - - ra - - -

 

R S - N D P D P | - M G R M G P D ||

ka - - - - - du - - ra - - sa - - -

 

 

 

 

Anupallavi

 

D D P D M G D P | - M G R R S N S

Pan - - - tha - ne - - la - - ra - - -

 

P D S M G P S , | R G P D S R G , ||

na - - - - - ve - nu - - - go - - -

 

M M G G R S R , G S - S N D P ,

pa - - - - - - - | - la - - - - - -

 

, M G R S - R S | N D P D M G P D

- ra - - ee - ve - - - - - la - - - ||

 

 

Mukthayi Swaram:

 

S , , S N D P D R S N D P M G D

 

P , , M G R S R | G P M G R S N D ||

 

S R G S , S R G P - M G D P , P

 

S N D R , S N S | N D P D M G P D

 

R S N D , , G R S N , D S R G ,

 

S R G M G G R S | R G S R , S N D ||

 

Charanam

 

 

N , , , S N D N | P , , , D P M G

Ni - - - - - - - nne - - - ko - - -

 

 

R S R G R S N D R G S R G P , D ||

- - ri - - - - - yu - - - na ra -

 

Chittai Swaram

 

1. S , , , , , D N | P , M G R G P ,

 

M , , G , , R N S , R , G P D ||(Ninne)

 

 

2. N S N D P , P D | M G R , R G S ,

N D SR G S , R G P SR , G P D || (Ninne)

 

 

3. S , N P DN-P D | P , M G R S R G

 

S N D R S - G R P MG D P , , ,

 

R S N D P D S , | P D P M G R S ,

 

S N , P D N P , M G R-D M G P D || (Ninne)

 

 

 

4. S , , , , , D R S N D P M G R G

 

P , , , , , D P | M G R S R G P D

 

S P , D N P M G P R , G M R G M

 

R G S R D G R P | M G D P S N D P ||

 

M G R S ,- S R G P ,- M G P D S ,

 

P D S R , - G S R | G M G G R N D ,

 

G R N D , - R N D P , - M G P D N N

 

S S , N D P P , | M G R , - G P D ||

 

 

5. P , D R S , , , P D P M G , , ,

 

R , G S R , , , | S N D P S , , ,

R S N D G , , , P M G R D , , ,

 

S N D P R , , , | N S N D P , , , ||

 

S S S , P P P , D N P , M G R ,

 

R G D , M G R S | N P D R S , , ,

 

P , , , S , , , R , , , G , , ,

M G R S N D P , | M G R S R G P D || ( Ninne)

 

 

----------------x--------------