Intha Modi

Ragam : Saranga

Talam : Adi

Composer : Thiruvottriyur Thyagaiyer

Arohanam : S P M2 P D2 N3 S Avarohanam: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

(OR)

Arohanam : S R2 G3 M3 P D2 N3 S Avarohanam: S D2 P M2 R2 G3 M2 R2 S

Notation Transcription Thanks To: UMASHANKAR Sabareeswaran

Pallavi : Intha Modi Seya Neekithi Mera Kaadhura (Saami)

Anupallavi : Sentha Jeri Nannu kaava Panthamela Sri Thyaagesa

Charanam : Paga dhaani Bodhana vi ni

Meanings: (todo)

Pallavi:

Anupallavi:

Charanam:

Pallavi

Intha Modi seya Neekithi mera kaadhura

S , ,- S, N D P M | D P M- R G M R S |

In - - tha - - - - | mo - - - - - - - |

R R S- P , M- D D | P M R- G M P D N ||

di - - - - - se - | - - - ya- - - - - ||

S G R S N- R N D | P M R- G M P D N |

Nee - - - ki - - - | - - - thi - - - - |

S D , P M R- G M | R S R- G M P D N ||

me - - - - ra ka - | - - dhu - ra - - - ||

Anupallavi

Sentha Jeri nanu kava panthamela Sri thyagesa

S N D P M P- D N | D P- P M R , G M |

sen - - - - - tha - | - - - - je - - - |

P D , P M P D P | M P D N S , , , ||

ri - - na nu - - - | ka - - va - - - ||

S N S- R R S- G R | S N- S D ,- N S R |

pan - - tha - - me - | - - la - - - - - |

S , N- D , P- M , | R- G , M ,- P D N ||

Sri - - thya- - - - | - ge - - - sa - - ||

Mukthayi Swaram:

S R N S D N P D | N D P M P- R G M |

P- R G M R S- P M | D- R G M P , D N ||

S G R S N R S N | S D , P M P D N |

S R S- D , ,- P P | M R , G M P D N ||

Charanam:

Paga dhani podhana vi ni

P , P , , ,- D P | P D P- P P M G M |

Pa - ga - - - dha - | - - - - ni - - - |

P , D N S- ,- S S | D P P- M R , G M ||

Po - - - dha - na - | - vi - ni - - - - ||

Chittai Swaras

1.

P , ,- M , ,- R , | ,- G , M R , R S |

R , ,- S , ,- P M | D P ,- M R , G M ||

(pa)

2.

P D , P M- P M R | ,- G M P R G M P |

M D , P M P D N | S D , P M- R G M ||

(pa)

3.

D P D M P- R G M | P- R G M R- n R S |

R S P- S P M D P | N D P M R- G M P ||

n S R G M P- G , | M P D- M P , D N |

S , S S , S- S N | D P- ,- M R , G M ||

(pa)