ENTHO PREMA

Ragam: SURUTTI

Talam: Adi

Composer: Pallavi Gopalaiyer

Arohanam: S R2 M1 P N1 D2 N1 S ||

Avarohanam: S N1 D2 P M1 G2 P M1 R2 S ||

Pallavi: Entho prema thone pilachithe. Ela! palukavu Sree Krishna

Anupallavi: Santhathamu brochu vanuthusu Ninne. Chala Veduthsu Venugopala

Charanam: Panthamela jesevu eevela

Pallavi:

S , ,- S N D- P N D P , D M G P M |

En - - tho - - pre - - ma - - tho - - -

R , ,- M R S N S R M P- S R M P N ||

ne - - pi - - la - chi - - the - - - -

S R M R ,- M R S N R S- S N D N S |

E - - la - - pa - lu - - - ka - - -

N S N , N D- P N D P , N M P N N ||

vu - sree - - - - - kri - - - shna - - -

Anupallavi:

S S N D P D- M P M - N , D P D M P |

san - - - tha - tha - - mu - - bro - - chu

R , M P N D- P N M P N N S , , , ||

va - - - nu - thsu - nin - - - ne - - -

S N S R , R- N S R M , G P M R , |

Cha - - la - - ve - - du - - thsu - - -

M R S N , ,- N S N D P- M , P N N ||

ve - - nu - - go - pa - - la - - - -

Mukthayi Swaram:

S R S- N , D- N S N , D- S N ,- N D |

P N D- P D P- M P M R ,- M P N S R ||

M P N S R- S , R M , G R S N D N |

S R S , N D P , M R ,- M R M P N ||

(En)

Charanam:

P , P , , ,- R M P N , D D P P M |

Pan - tha - - - me - - la - - je - - -

R , ,- R M R S , ,- R M P R , P M ||

Se - - vu - - ee - - ve - - la - - -

Chittai Swaras:

(1)

P , , , , ,- M , , , G , P , M , |

R , , , , ,- M , R , S , R , M , ||

(Pan)

(2)

P N D- P , D- M D P- M , G P M R , |

M R S- N , S- N S R M ,- R M R P M ||

(Pan)

(3)

M , P- N , D- M P N , D- P N D P D |

M P M R ,- M R S N S R S R M P , ||

S R M P ,- R M P N S R M P N S R |

M R S , N D P , M R , M S , R M ||

(Pan)

(4)

N N D- D, P M- D P M G- P M R M R S |

N S R- S M R- P M D P M- R M P N D ||

P N D- S N D- P S N D P- R S N D P |

M R S- N D P- S N D P M- M R S R M ||

(Pan)

(5)

P , P- S , S- P S ,- S N D P N D P |

M P M- N , D P M G , P M R , R , ||

M M R- S , S- P P M R , M P N D P |

M D P- M , G R S N S R M P , , , ||

S R S- M , R M P R , M P N D P M |

P S N D P M- R S N D P M P N S R ||

P N S R S R M , G R- S N R S N D |

N S ,- N D P M , G R S- N , S R M ||

(Pan)