ERA NAPAI

Ragam: HANUMATH THODI (8TH Melakartha ragam)

Talam: ADI                                      

Composer: Patnam Subramania Iyer

Notation from Panchapakesa Iyer’s Ganamrutha Varnamalika

Notation Transcribed by Vishnu Kannabiran.

 

Arohanam: S R1 G1 M1 P D1 N1  S                 Avarohanam: S N1 D1 P M1 G1 R1 S

Pallavi:  Era napai intha chouka seya merakadura ma sami

Anupallavi: Maruni kanna Sree Venkatesa Sukumara nannelu kora sarasuda

Charanam:  Dani matalu vini intha sahasa melara

 

Meanings:

Pallavi

Era napai intha couka seya merakadura ma sami

 

 

S     ,      ,      S                        N    D    P    D                         N    N    D    P                         M     G     M     N   |

 

E     -     -       ra                      -     -     na     -                        -     pai     -     -                      in      -     -      tha  |

 

N     D    P     M                      G     R    S     R    |  G     M-    P     G                    M     P     D     N   ||

chou  -     -     ka                    -     -      se    -     |    -      -      -      ya                    -      -     -      -     ||

 

 

 

S     R    G     N                      S     R     D      N                     D     G     R     S                     N     D     P     M    |

Me   -      -     ra                      -      -      ka    -                       -       du       -      -                   ra     -       -     -     |

 

D     ,      ,       ,                        ,     ,-       S      N    |                D     P    M     G                      M     P      D     N   ||

na    -     -      -                        -      -      sa     -      |                -      -      -      mi                       -     -      -       -    ||

 

 

Anupallavi

Maruni kanna Sree Venkatesa Sukumara nannelu kora sarasuda

 

 

 

N     D    D   N                        D     D      N     G                    M     N    D     P                      M    G     R     S     |

Ma  -     -     -                          ru      -        -      ni  -      kan   -     -                       na       -       -       -     |

 

M     G     M    P                     D     N     S     N         |            D     P      D    N     S     ,-      D     P     ||

Sree         -    Ven                 -       -      ka       -        |            te       -       -      -                     sa     -     Su    ku      ||

 

 

 

D      N      S     R                    G     R    G     M                    G     R     N     G                    R     S     N      D        |

ma     -        -     -                    ra       -   nan     -                    -       -      ne     -                      -       lu     -        -       |

 

N     S     R     D                      N      D     G     R     |              S     N     D     P                      M      P       D     N      ||

ko    -     -       ra                     -      -        sa      -      |             ra    -      su      -                      -        da       -       -       ||

 

 

Mukthayi Swaram

S      R     S     N                     D     N     S     -                       N     R     N     D                     D     M    G     M     |

P     D    N     D                       N    S     N     D     | N     S     N     R                      S      -      -       -     ||

 

D     N     D     G                     R     R     M     G                    R     S     N     G                     R     S      N     D      |

N     G     R     N                     R      N     D     N    |               D    G      R     N                     D     M     D     N     ||

                                                                                                                                                       (Sa)

 

Charanam

Dani matalu vini intha sahasa melara

 

 

 

D     ,     ,     N                         S      ,       ,     ,                         N     D     P     M                     G     R     S    R      |

Da   -     -     ni                        ma    -     -      -                       ta     -       -       lu                   -      vi       -     ni     |

 

G       ,      ,     M                     ,       ,     P      D     | N     S     ,        S                     N     D     P     M    ||

in      -      -      tha                -       -     sa     -      |  ha    sa    -       me                 -       la      -     ra      ||

 

Chittai Swaras                    

(1)

G     ,     ,-     M                       ,     ,-      G     ,                         ,-      ,     R      ,                        N      ,     R      ,     |

S     ,     ,-      D                       ,     ,-      N     ,      |  ,-      S     ,      R                      ,-      G     ,      M    ||

                                                                                                                                                       (Da)

 

(2)

D     ,      N       D                    D     M     G     M                   D      ,        M     G                  ,     R      S      N

S     ,       R       G                    ,-      M      D    N     |              S      N       ,-      D  ,     M     G     M     ||

                                                                                                                                                       (Da)

 

(3)

M     D     N     S                     ,      N     D     N                      S     N       ,      D                     R     S     N     D       |

D      ,      M     G                    ,      M    N     D     |                M    D      N     S                     D     ,       ,      N     ||

 

D     M     G     R                    S     D     M     G                     R     S     R     G                      M     D     N     S     |

R     G      R     ,                      N     D     N      D     |              M     G     R    N                     S      R     G     M     ||

                                                                                                                                                       (Da)

 

 

(4)

D     N     D     M                    G     M     N     D                    M    G      R     S                     D     M    G     R    |

S     G     R     N                      D     N      R      N       |           D     N     S      R                     G     M      D      M     ||

 

D     N     S     R                      N     D      N     S                     R     G     R     N                     D     N     D     M     |

G     R     S      G                    R     N      D     M      |            G     R     S      N                     S      R     G     M     ||

                                                                                                                                                       (Da)

 

 

(5)

S       ,       ,      N                     D     N     S     ,                        ,      N      D     N                     N     ,      ,       D     |

M     D      N    D                    ,      R      S     N     |                D     ,      M     G                     ,      M     D      N     ||

 

R     N     D     M                    G     R     N     D                     M     G     R     D                    M     G     R     S     |

N     S      R     G                     M     D     S      R     |              G     M     D    M                    D      N     S     R     ||

 

S     R     G     R                     ,       N      D     N                    G     R     ,     N                       D     N     R     N     |

,      D     M     D                     N     S      ,       N     |               D     M     ,    G                       M     D     D     N     ||

 

S     R     G     N                     S     R     D      N                     S     M     D     N                     G     M     D     N     |

S     R     G     M                    G     R     N      D     |              M     G     R    N                     S      R     G     M     ||

                                                                                                                                                                        (Da)