KARUNIMPA IDI

 

Ragam: SAHANA (28th Mela Janyam)

ARO: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S ||

AVA: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S ||

Talam: Adi

Composer: Tiruvotriyur Thiyagaiyer

 

Pallavi: Karunimpa idi manchi tharunamu saami

Anupallavi: Parula vedalanu naapaali Shree Venugopalaa Deva

Charanam: Krupa Judu Meevela

 

Pallavi:

 

P , M , G , G , R , G R S , , , |

Ka - ru - nim - - - - - - - pa - - -

 

N S R G R S - N S | D P M - D D N S R ||

I - - - di - - - Man - - chi - - - -

P M G M R G R S , - R G M P M D D |

tha - - - - - - ru - - - - - - na -

 

N N S P , - R G G | M D P - P M - G M R ||

- - - mu - sa - - - - - - - mi - -

 

Anupallavi:

 

D N D - D P- P D P P M - D P M- G M R |

Pa - - ru - la - - - - ve - - da - -

 

G M P - N S R G M | P M D D N N S , ||

la - - nu - - - - - - - - - - na -

 

D N S R , R- N S R G , M R G R S |

Pa - - li - - Sree - - Ve - - nu - - -

 

R N ,- S D ,- N D | P- D P P M- G M R ||

Go - - paa - - la - - de - - - va - -

 

Mukthayi Swaram:

 

P , , - P M G M , , - R G M P M G M |

R , , - G R S - N S R G M P D N S , ||

 

P , D N S - N S R G M R , G R S N |

S R N S , S- P D M P ,- N S R G M ||

(Ka)

 

Charanam:

D , D , , ,- N , , , N S D ,- N D |

Kru - pa - - - ju - - - - - - - du -

 

P , , , , ,- D P M- G M R G M P M ||

Mee - - - - ee - - ve - la - - - -

 

Chittai Swaras:

(1)

P , , , , ,- M , , , D , P , M , |

G , M , R , , , G , M , P , M , ||

(Kru)

P , , , , ,- M , , , D , P , M , |

, G , M , , R , G , , M , P , M ||

(Kru)

 

(2)

D , P M G M R , G M P N S R G M |

P , M- G , M R , G R S- R G M P M ||

(Kru)

(3)

P D M P G M- R G M- P M G M- R G R |

S R N S - D N S R G M- S R G M P D ||

 

P M - D N S R - S R N S R G M- R G R |

S R - N R S- D N S D N D- P D M P M ||

(Kru)

(4)

N , , - S R S- N R S- N S N D , N D |

P , ,- R , ,- G M P M- G M R G R S ||

 

R G M- P , P- M P M- D , D P D N D |

P D M P G M- R G R S- R , G M P , ||

 

P M G M R , - D P M G M R ,- G M P |

N S ,- R G M P M D D N S R , R , ||

 

G M R G R S - N R S- N S D P M D N |

S S ,- P P , - R R ,- N S R G M P M ||

(Kru)