KUNDA GOURA

Ragam: Malahari

Talam:  Rupakam   

Chathurasra Jathi

 

 

Arohanam : S R1 M1 PD1 S                                                                           Avarohanam: S D1 PM1 G2 R1 S

 

D          P   |   M                   G        R     S    ||            R         M          |         P         D     M        P ||

Kun      da  |   Gou      -        -          ra    ||    Gou      -          |             Ri     -          va    ra ||

 

 

 

D          R   |   R          S       D        P     ||    D          P         |             M      G        R     S  ||

Man      di  |   -            ra      -          ya    ||    ma        -          |             na      ma      ku    ta ||

 

 

 

S           -    |   R           -        R         -      ||    D          P         |             M      G        R     S  ||

Man      -    |   da          -        ra        -      ||    ku         su        |             ma    -          ka    ra ||

 

 

 

S           R   |   M                   -          G     R   ||            S         R           |         G        R     S  -      ||

Ma        ka  |   ran        -        dam    -      ||    va          -          |             si      thu      va    -  ||

 

 

 

 

D          P   |   M                   G        R     S    ||            R         M          |         P         D     M        P ||

He        ma |   ku         -        -          ta     ||    sim       -          |             ha      -          sa    na||

 

 

 

 

D          R   |   R           S       D        P     ||    D          P         |             M      G        R     S  ||

Vi         ru  |   pa          ra      -          ksha||    ka         ru        |             na      -          ka    ra ||

                                                                                                                                           (Man)

 

 

                  

D          P   |   M                   G        R     S    ||            R         M          |         P         D     M        P ||

Chan     da  |   ma        -        -          ma   ||    man      -          |             da      -          gi    ni ||

 

 

 

 

D          R   |   R          S       D        P     ||    D          P         |             M      G        R     S  ||

Man      -    |   di          ra      -          ya    ||    ma        -          |             na      ma      ku    ta ||

 

                                                                                                                                           (Man)