SARASIJANAABHA

 

Ragam : kAmbOji (28th Mela Janyam)

Talam: Khanda Jathi Ata Talam

Composer: Vadivelu

 

ARO: S R2 G3 M1 P D2 S ||

AVA : S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S ||

 

Notations Courtesy: Apoorva Raghunandan

 

Pallavi : SarasIjanAbha ninnu sannuthi jEsEnura

chAlA krupayumchutakidi samayamura

 

Anupallavi: Nirathamu nee pAdame gathiyani yunnAra

Nijamani yenchi na manavi kaikOra

 

Charanam: sArvabhouma sakala lOkAbhi Rama

 

 

Pallavi

 

, , , , , , , , M , G , S , , N P , D , |

- - - - - - - - Sa ra - si - - - ja - - -

 

S , , , S , , , S R G R R G R R S N D P |

na - - - - - - - bha - - - - - ni - - nnu - -

 

M G P D S P D S | R G S R G M G G ||

sa - - - - nnu - - thi - je - - se - -

 

R S N P D S R G M M G G R R S S N P D S |

- nu - - - - - - cha - - - - - - - - la - -

 

, M G M P S R S M M G S S D P M G S S S |

- kru - - - pa - - yum - - chu - - ta - - ki - -

 

N D P P D R S N | D D P M G G R S ||

thi - - - - sa - - - ma - - - ya - -

 

 

Anupallavi:

 

R S N P D S R G N N D , P M D P M G M , |

Mu - - - - - - - ni ra - tha-mu - - nee - -

 

P , , , P , , , P P D D N N D D P P M S |

Pa - - - - - - - da - - - me - - ga - thi - -

 

M P M P D P D S | D R S N P , D , ||

Ya - - ni - - yu - - - - - nna - - -

 

S , , , P D S R do..

Ra - - - - - - -

 

S , , , S , , , N D S S R RG G M M G G |

ra- - - - - - - ni - - - - - - - ja - - ma

 

R R S S N D PM P D S R G S , N D M P D |

- - - ni - - - - ye - - - - mchi- - na - -

 

P , M G R S , R | S N D D P M G G |

ma - - - - na - - vi - - - kai - - -

 

R S N P D S R G

Ko - - ra - - - -

 

 

Mukthayi Swaram

 

, , , , , , , , G , , M G G R S S , , R |

 

G S R S N D P D S , S P D S R , R D S R |

 

G , G S R G R , | R D S R S , S M ||

 

G R S N P D S R G M G R S P M G R S D P |

 

M G N D P S N D R S G R M G R G S R D R |

 

S , , N D M P D | P , , M G R S R ||

 

S , N P D S R G

 

Charanam

 

, , , , , , , , S , , R S N D D P M G G |

- - - - - - - - Sa - - - rva - - - bhou- - -

 

S , , , S , , , P D S R G , S R G M P , |

Ma - - - - - - - sa - - - - - ka - - - - -

 

M G P D S , D P | R S , N D D P M ||

la - - - - - lo - - ka - - - bhi - -

 

G S , M G M P D S , , R do

- Ra - - - - - - Sa - - - do ..

 

do. | R S , N D M P D ||

..do ka - -bhi - Ra ma

 

Chittai Swaram

 

 

1. S , , , , , N , , , D , P , , , , , D , |

 

M , G , R , G , S , , , R , S , N , P , |

 

, , D , , , S , | , , R , , , G , ||

 

, , M , P , D , (Sarva)

 

 

 

2. R , , , , , R , G R R G R R , S N D P D |

 

S , , , , , S , P D S R G S , R G M PS |

 

, R G M P D S , | N D M , G S , P |

 

D , S R G M P D (Sarva)

 

 

 

3. M , , , , , P D M , P D N D M , P S N D |

 

M , D M , P G M P , , , , , N D P M G R |

 

G S , R S N P , | D S , R G M RG |

M G M R G S P M P G M G N D N P D P S N |

 

D R S G R S N D P D S R G M G S , N D N |

 

P D S G P D S R | R G M P N D S R ||

 

G M , P D S R G (Sarva)

 

 

4. S , , , R G R S N D P , M G R S , N P D |

 

S , , , S , , , P , D P D , S D S , R S |

 

R , G R G , M G | M , P M P , D R ||

 

S R S N D P M P D S N D P M G R S R G R |

 

S R S N P D P D S R S R S R G R G M G M |

 

P M P D S N R S | N D P D S , , , ||

 

S R G M P D M G P D S N P D S R G R G M |

 

G R S N D P M G P D S R G M GR S , , , |

 

P S N D P M G R | S , , , P D S R ||

 

S R G M G M P D (Sarva)

 

-----------------x---------------