THARUNI NINNU

 

Ragam: Kamboji(28th Mela Janyam)

Talam : Adi

Composer: Violin Ponnuswamy

Notation Courtesy: Apoorva Raghunandan

 

Arohanam: S R2 G3 M1 P D2 S

Avarohanam: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

 

Pallavi: Tharuni ninnubAsi thAla lEdura

 

Anupallavi: DharalO velasina Sree ThyAgEsa Jagadeesha

 

Charanam: Sarasaku rArA

 

 

Pallavi:

 

P , D , S , R N D P D S R G M M

Tha-ru - ni - - - - - ni - - - - -

 

 

G G R R , S M G | R G S S N , D P ||

 

- - nu - - - ba - - - - si - - - -

 

 

D S R P M G S R G M P D M G P D

Tha - - - - - la - - - - - le - - -

 

 

R S , N D P D P | , M G R R S , N ||

 

- - - - - - du - - - - - ra - - -

 

Anupallavi

 

N N D D P M P N D P , D M , G M

Dha - - - - - ra - - lo - - - - - -

 

P D N P N D M G | P P D D S , R G ||

 

- - - ve - - la - si na - Sree- - -

 

M M G S R G D S R P D S M G P D

Thya- - ge - - - - - sa - - ja - - -

 

S R G S , N D P | N D P M G R S N ||

 

ga - - dee - - - - sa - - - - - - -

 

 

Mukthayi swaram:

 

N P D S , S P D S R , R D R R ,

D S D R , S D G | , G R G S R N D||

 

 

S R G S , S R M G S , R P M G S

R M G M , P S R | S M G M P , , , ||

 

 

M G R S , S N N D P . D M P G ,

M P D N N D P N | D P D M G P D S||

 

 

R G M R , G S R G S , R N D P D

R S , S P , , S | D P M G R S , N ||

(Tha)

 

Charanam:

 

S , S , N N D , M P D D N N D P

Sa ra - sa - - - - - - - - - - -

 

M P D N P D M , | P G , M , P , D||

 

Ku - - - - - ra - - ra - - - - - -

 

Chittai swaras:

 

1. S , , N , , D , , P , , M , G ,

R , , S , , R , | , G . M , P , G || (Sa)

 

 

2. S N D P , N D P M G R D P M G R

 

R S N P , D S R | G S R G M P , D || (Sa)

 

3. N D P M , , P D P M , P M G M P

 

M D P M , P N D | M P S N D S R G || (Sa)

 

 

4. D , , , , , N P D N N D M , P D

P , , , , , M P | D M , P M G M P||

 

 

D P M N D P S N D M G P D S R G

S , N D P , M G | R S , R G M P D ||(Sa)

 

 

 

5. S , , , , , S N D P M G R S R G

 

S , , , , , S N | D P D M G P , D||

 

 

R G M P , M G M P D , G M P D N

 

, P D N N D M P | N D P D P , , D||(Sa)

 

 

P M G M , P M P D D , P S N N D

 

P D S G P D S R | G M P D S , N D||

 

 

S R , S N D R S N D G R . S N D

 

P D S R G , G P | D S R R G M P D|| (Sa)

-----X----