VANAJAKSHI

 

Ragam: Reethi Gowlai (22nd Mela Janyam)

Composer : Veenai Kuppaiyer

 

ARO: S R2 G2 M1 N2 N2 S ||

AVA: S N2 D2 M1 G2 R2 G2 M2 P M1 G2 R2 G2 S ||

 

Talam: Khanda Jathi Ata Talam

Notation Courtesy: Apoorva Raghunandan

 

Pallavi: Vanajakshi ninne kOrinavEsata theerchi brova vaiyya

Anupallavi: Manasijuni kanna chakkani Venugopala eevEla

Charanam: Annitiki neeve dikkani

 

Pallavi

 

, , , , , , , , P , M , G , R , S , , , |

- - - - - - - - Va - na - ja - - - kshi - - -

 

N S R G S S N N P , N N S N S G , G M , |

ni - - - - - - - - - nne - - - - - - - - -

 

G M P D P M G M | P P M M G R P M ||

- - - ko - - - - ri - - - - - - -

 

G R S N S G G M P , D P M G M P P M G R |

na - - - - - - - ve - - - - sa - - ta - - -

 

G M G M N N D D N N D D M , G M G R G S |

- - thee - - - - - - -rchi - bro - - - - - va -

 

N S N S G R G M | P D M P G M G R ||

- - vai - - - - - - - - - - - - -

 

Anupallavi:

G , P M G R G M S , N D N D D N N D M G |

ya - - - - - - - ma- na - - si - - - - - ju

M D P M G R G M D P , M G R P M , G R S |

- - - - - - - - ni - - - - - kan - - - - -

 

N S , N G R G M | M N N D M G G M ||

- - - nna - - - - cha- - - -kka - -

 

N N S N S , , , N S G G M GMM RG , G |

- - - - ni - - - Ma - - - - Ve - - - - - -

R S N N S G R S N S N N D M G M G R G M |

- - nu - - - - - go - - - - - pa - - - - -

 

N D M N N S S , | N D M G M D P M ||

la - - - - - ee - - - - ve - - - -

G R S N S G G M

la - - - - - - -

 

 

Mukthayi Swaram

 

, , , , , , , , P , D P M G M , P M G R |

 

G M , N D M G M , M G R R G , G R S N P |

 

N N S N G R G M | P D P P M , , , ||

 

G R S G G M GM N D M N , N S N S G , G |

 

R G M G , G R S S N S G R S N N S , , S |

 

N D M , , M G R | S N , D , M G R ||

 

S N , S G G , M (Vana)

 

 

Charanam:

 

, , , , , , , , S , , , N D N , N D M , |

- - - - - - - - An - - - ni - - - thi- - -

 

M G MD P M G R G M P M G R G , G R S N |

Ki - - - - - - - nee - - - - - ve - - - - -

 

S G R G M G M D | P M G G M , , G ||

di - - - - - kka - - - ni - - - - -

 

M D P M G R S N

- - - - - - - -

 

Chittai Swaram:

 

1. M , , , , , G , R , G , R , S , , , S , |

 

N , P , , , N , N , S , N , S , G , R , |

 

G , , , M , N , | D , M , G , R , ||

 

S , G , R , N , ( Annitiki)

 

 

2. N P N N S N S G G M SM , M G R S G , G |

 

R S G G M G , M N N S N , S P M , P G R |

 

N D M N , N S , | N D M M , G R S ||

 

N D , M G R S N (Annitiki)

 

 

3. S S P M G R-SM G R G G M M P M D P M P |

 

G P M G R S M G R S R N S G G M S G G M |

 

N D M N , N S , | M D M N , G R S||

 

D P M G R S R N (Annitiki)

 

 

4. P D D M G G M P G R S M G R N S N G R S |

 

N S N N D M N N S G R S M G R P M G N D|

 

M G M M N S N G | R NR S N D M N ||

 

D M P G R S R N (Annitiki)

 

 

5. N N D M G G M D D M G R G G M M P M G M |

 

G G R S G R S R N S N N D M N N S N G R |

 

G G M G P M D P | M G R N S G G M ||

 

P M , G R S ND , M G M N N , S N S G G

 

, M G R G G M G , G R S R N N , N D M G

 

G , M G R S S , | S N D M N , D N ||

 

M M , G R S R N (Annitiki)

 

.X